Hvordan er Publish What You Pay Norge finansiert?

Medlemsbidrag

Medlemmene i den norske PWYP-koalisjonen har siden starten vist en vilje til å kollektivt sikre PWYP Norges arbeid gjennom frivillige medlemsbidrag til å drive sekretariatet. Medlemsbidraget til PWYP Norge er et frivillig bidrag fra de tilsluttede organisasjonene. Hensikten er å bidra til å sikre et minimumsgrunnlag for drift slik at det viktige kampanjearbeidet for finansiell åpenhet omkring pengestrømmene fra olje-, gass- og gruveindustrien kan fortsette.

Summen hver enkelt organisasjon bidrar med er basert på en fordelingsnøkkel fastsatt av årsmøtet for å tilrettelegge for at alle de tilsluttede organisasjonene kan bidra etter evne. Årsmøtet besluttet å ha et differensiert bidrag avhengig av organisasjonenes omsetning: Store organisasjoner bidrar med minimum 75.000 – 100.000 kroner pr. år, mellomstore organisasjoner bidrar med 15.000 – 50.000 pr. år , og små organisasjoner bidrar med rundt 5.000 pr. år.

Les mer hva PWYP Norge har bidratt med på veien mot større finansiell åpenhet og skatterettferdighet i våre informasjonsrapporter med regnskap:

Les årsrapporten for 2011*
Les årsrapporten for 2012
Les årsrapporten for 2013
Les årsrapporten for 2014
Les årsrapporten for 2015

*Før 2011 var PWYP Norge kun et lite prosjekt under Kirkens Nødhjelp og ble rapportert i deres aggregerte rapporter.

Finansieringspartnere:

  • De tilsluttede organisasjonene støtter kampanjen med årlige, frivillige bidrag, hovedsaklig til drift av sekretariatet
  • Norad og Olje for Utvikling støtter TRACE-programmet med en 3-årig prosjektavtale 2010-2012. Norad er vår største finansieringspartner, og bidro i 2011 med 2,9 millioner til* TRACE-programmet.
  • UD har støttet PWYP Norge med prosjektmidler, hovedsakelig gjennom Dialogprosjektet Kapital for Utvikling.
  • Stiftelsen Fritt Ord har finansiert enkelte tidligere små prosjekt

Andre finansieringskilder

Det er utfordrende å mobilisere andre finansieringskilder for den typen arbeid vi gjør: kampanje for åpenhet og ansvarlighet i utvinningsindustrien gjennom internasjonalt og nasjonalt politisk påvirkningsarbeid, lobbyarbeid, kapasitetsbygging og mobilisering for å bekjempe korrupsjon og kapitalflukt.

Ta kontakt med sekretariatet hvis din bedrift, institusjon eller organisasjon er interessert i å bidra økonomisk til arbeidet til Publish What You Pay Norge.

Vi tar ikke imot økonomiske bidrag fra selskaper i utvinningsindustrien.