Om Publish What You Pay Norge (PWYP Norge)

Publish What You Pay Norge er den norske koalisjonen i det globale Publish What You Pay-nettverket som organiserer og mobiliserer over 800 sivilsamfunnsorganisasjoner fra over 70 land. Vi arbeider for åpenhet og ansvarlighet i betalinger, mottak og forvaltning av inntekter fra olje-, gass- og gruveindustrien.

Prioriterte arbeidsområder for PWYP Norge inkluderer:

Nettverksbygging og tilrettelegging, nasjonalt og internasjonalt.

Bygge og opprettholde et sivilsamfunnsnettverk i Norge som støtter åpenhet og ansvarlig forvaltning av naturressurser. Organisasjonene som er tilsluttet PWYP Norge representerer en betydelig del av den norske befolkningen. PWYP Norge var vertskap for det første internasjonale strategimøtet for PWYP som sammenfalt med "EITI-møtet i Oslo" i 2006, der mer enn 500 representanter fra verdens ressursrike land møttes.

Utvikle og utvide relasjoner til relatert forskning, prosjekter for analyse og utvikling av politikk og regelverk, og relevante akademiske institusjoner for å identifisere muligheter for synergi og samarbeid.

Rådgi og tilrettelegge for norske sivilsamfunnsorganisasjoner som arbeider på tematikken, i samarbeid og dialog med relevante organisasjoner i ressursrike land.

Ha dialog med relevante beslutningstakere i Norge og utlandet, og utvikle partnerskap og prosjekter i samarbeid med sivilsamfunn, myndigheter, investorer og andre interessenter, for å fremme kampanjens målsetninger. 

Internasjonal koordinering: bidra til å utvikle strategier for det internasjonale arbeidet og holde kontakten med det verdensomspennende PWYP-nettverket gjennom arbeidsgrupper eller ad hoc, for å implementere strategier og kampanjearbeid.

Analyse, kunnskapsproduksjon og politisk påvirkningsarbeid

Lede, utvikle og gjennomføre beslutningspåvirkende arbeid for økt åpenhet og etterrettelighet i utvinningsindustrien. 

Overvåke og analysere den norske politiske diskursen og posisjoner når det gjelder spørsmål om åpenhet og ansvarlighet i utvinningsindustrien, i sammenheng med internasjonalt utviklingsarbeid innen naturressursforvaltning, og å fremme tilpasning og gjennomføring av bedre retningslinjer. Vi har hatt et særlig fokus på Utenriksdepartementet, Olje- og Energidepartementet og Finansdepartementet.

Overvåke og påvirke det norske programmet, "Olje for utvikling" (OfU) for å sikre midler til sivilsamfunn i ressursrike utviklingsland, inkludering av sivilsamfunn i samarbeidslandene, deling av viktig informasjon fra nettverket om OfUs virksomhet i bestemte land og utfordre OfU til å skape et åpent program som inkluderer sivilsamfunn i dialoger og prosesser. *

Koordinere og gjennomføre kampanjearbeid og politisk påvirkningsarbeid, samle og dele relevant informasjon fra en rekke interessenter på tvers av regjeringer, privat sektor og sivilsamfunn på spørsmål om åpenhet og ansvarlighet i naturressurs- og inntektsforvaltning både nasjonalt og internasjonalt. 

Land-for-land-rapportering 

I alle prosesser, arbeide for bindende reguleringer for finansiell rapportering for utvinningsindustrien. Arbeidet vårt med "forslaget til en utvidet land-for-land-rapporteringsstandard":extended-country-country-reporting-standard-policy-proposal-eu og arbeidet inn mot International Accounting Standards Board "IASB":http://www.ifrs.org/Home.htm står sentralt her.

EITI

Et av kampanjens første mål var å få Norge til å implementere Extractive Industries Transparency Initiative "EITI". Norge er nå, som første OECD-land formelt godkjent som et EITI-land. Vi har også arbeidet for at Norge skal huse og finansiere det internasjonale EITI- sekretariatet.

PWYP Norge sitter i den norske EITI-arbeidsgruppen sammen med regjeringen og representanter fra privat sektor.

EITI-ressurser:

Initial workplan

Workplan 2010

Regulation regarding reporting and reconciliation of cash flows from petroleum activities

Forskrift om rapportering og avstemming av pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten

Kongelig resolusjon for fastsettelse av forskriften

 Kongelig resolusjon for oppnevning av interessentgruppen

EITI-veiledning

Guidance for completing EITI templates

Informasjonsarbeid

Øke bevisstheten rundt aktuelle spørsmål gjennom eksternt informasjonsarbeid og samarbeid med nøkkelgrupper av interessenter. 

Motivere og legge til rette for dekning av saker som er relevante for PWYPs arbeid i norske medier gjennom å foreslå temaer, sende ut pressemeldinger og organisere pressebriefinger, organisere seminarer om kritiske spørsmål, gi bakgrunnsinformasjon og arrangere intervjuer med relevante kilder. 

Kapasitetsstyrking for sivilsamfunn

Utvikle og gjennomføre TRACE, et kapasitetsstyrkingsprogram for representanter for organisasjoner, medier og fagforeninger i ressursrike land i Sør. For mer informasjon om TRACE, vennligst se programmets sider.

Koble deltakerorganisasjonene i TRACE med det internasjonale advocacy-arbeidet og med mulige internasjonale og regionale allierte. Les mer om vår bakgrunn. Kunne din organisasjon tenke seg å bli med i PWYP koalisjonen?