An extended country-by-country reporting standard. A policy proposal to the EU. Volume 2

Image

Sammendrag av rapporten:

  • Naturressurser har det største verdiskapningspotensialet for å mobilisere skatteinntekter, men profitt ofte kanaliseres til andre steder.
  • Utvinningsindustrien kan i dag flytte signifikant profitt ut fra et kilde land før den beskattes.Naturressurser har det største verdiskapningspotensialet for å mobilisere skatteinntekter, men profitt ofte kanaliseres til andre steder.
  • Et enkelt lov forslag, i tråd med USAs og EUs regelverk, vil gi investorer og andre interessenter et verktøy til å følge pengene sine.
  • Forslaget kobler skattebetalinger til det reviderte regnskapet gjennom 8 enkle regnskapstall.

Hvofor er denne rapporten viktig?

PWYP Norge viste med politikkforslaget "Extended country by country reporting. A policy proposal to the EU" at opplysninger om skattebetalinger er nødvendig, men ikke tilstrekkelig. Opplysninger om skattebetalinger, isolert sett, blir nemlig relativt meningsløst når man ikke kan relatere tallet til noe som helst. Denne rapporten viser hvor lett det er å få pålitelig konstekstinformasjom om skattebetalinger og hvor nyttig denne informasjonen er. Rapporten presenterer også  en rapporteringsmal for nøkkelinformasjonen i utvidet land-for-land rapportering (ULLR). Det presenterer et ekspempel som viser et multinasjonal seleksap som driver aktivitet i 45 forskejllige land, kan rapportere i følge utvidet land-for-land rapporteingstandart i to A4 ark. Rapporten forklarer også hvorfor alternativer til utvidet land-for-land rapportering ikke virker og presenterer 56 motarugmenter mot utvidet land-for-land rapportering og foklarer hvorfor enhver av de motagrumentene ikke holder. 

Vil du lese hele rapporten på 84 sider og har god tid? Her er rapporten.

Vil du ha den tekniske måten det kan løses på? Da har vi forslag til en rapporteringsmal på side 56 -57.

Har du kun tid til å lese 2 sier om hva rapporten hadnler om? Vi har laget en briefing.

Hvordan har rapporten blitt brukt?

PWYP Norge ble invitert til Brussel av EU-kommisjonen, for å presentere dette forslaget. 22-24. februar 2012 dro representanter fra PWYP Norge, med en teknisk delegasjon, til Brussel for å gi EU-kommisjonen og andre sentrale beslutningstakere i EU en grundig innføring i PWYP Norges forslag. På dette tidspunktet var EU i ferd med å ferdigstille sitt forslag til regler om land-for-land-rapportering. PWYP Norges innspill ble møtt med stor interesse fra EU-kommisjonen, det danske formannskapet og parlamentarikere. PWYP Norge fikk tilbakemelding om at dette hadde EU –kommisjonen hatt behov for å vite da de skrev forslag til reglene, de skulle ønske at de hadde visst dette mye tidligere i prosessen. PWYP Norge ble oppfordret til å fortsette å arbeide for at denne løsningen blir kjent og debatteres.

Rapporten "Extended country by country reporting. A policy proposal to the EU" har inngått som en del av opplæringsmateriell i kapasitetsstyrkingsprogram for sivilsamfunnsorganisasjoner, journalister og fagforeninger i land i Sør - TRACE. Ulike lekkasjer i ulike steder i verdikjeden krever ulikte tiltak eller en kombinasjon av tiltak. Det er opp ti lborgere i andre land å vurdere hvilke tiltak som er hensiktsmessige å arbeide med innenfor sin egen politiske og økonomiske kontekst utvikling. Til sammen har 46 TRACE-deltakere fra Latin Amerika og Afrika blitt kjent med rapporten. Sivilsamfunnsaktører fra ressursrike land i Latin Amerika har uttrykt et klart behov for tilgang til kunnskap presentert i denne rapporten. For å møte dette behovet har PWYP Norge oversatt både rapporten og briefingen til spansk. 

Denne rapporten, samt kunnskap fremkommet gjennom andre rapporter, har vært brukt som underlag for å skrive innspill til Det internasjonale Pengefondet (IMF) der vi utfordret begrepene IMF bruker i skattesaker, samt i en kommentar til OECD på et diskusjonsutkast i et arbeide på tre ulike skattepolitiske områder. ​ Rapporten ble også sendt til både IMF og OECD sammen med innspill. PWYP Norge har levert mer enn 10 høringsinnspill til nasjonale høringsinnstanser. I alle disse politiske innspillene var "Extended country by country reporting. A policy proposal to the EU. Vol.2 " grunnlagsdokument.  

Flere i PWYP Norges målgruppe sier rapportene fra PWYP-Norge er svært nyttige og relevante å ha i bakhånd når vanskelige spørsmål om land-for-land rapportering diskuteres, og rapportene har blant annet ligget til grunn til spørsmål rettet til finansministeren i Stortinget, viser ekstern evaluering gjennomført i 2015/2016. 

Vil du vilte hvor nær norske selskaper er å rapportere på ULLR?

Da har vi analysert Statoils land-for-land rapport. Her kan du lese våre analyser:

Lansering av rapporten

PWYP Norge lanserte den siste versjonen av rapporten var det på et et debattmøte på Fritt Ord den 19. januar 2012. Tiden frem til lamnseringen hadde blitt brukt til å utforme hvilke krav som var viktige for sivilsamfunn, hvorda nkravene kunne utformes på mest mulig hensiktsmessig og rimelig måte for selskapen og hvordan et slikt krav kan hjemles i norsk lov, i tillegg til å innhente alle motargumenter vi kunne finne mot forslaget, og besvare disse. Tre nye rapporter ble offentliggjort på samme møte. Rapportene "An extended country by country reporting standard. A policy proposal to the EU", "Lost billions" og "Protection from derivative abuse" inneholder informasjon om omfanget av kapitalflukt og forslag til konkrete tiltak". EU - kommisjonen deltok også på møtet og det var et interessant offentlig ordskifte, der Norge ble oppfordret til å gå foran. Norge hadde tidligere gjort et viktig arbeid med Kapitalfluktutvalgets arbeid for å gi innsikt i de lukkede jurisdiksjoners funksjon i forhold til kapitalflukt fra utviklingsland (NOU 2009:19 Skatteparadis og utvikling(link is external). Rapporten hadde vært viktig for diskusjonen også i EU.

Vil du helst få det forklart visuelt?

Se video fra presentasjoner og debatter med Frian Aarsnes (Econ Pöyry), Morten Eriksen (Økokrim), Fanny Voldnes (Fagforbundet), Joydhan Barua (Skattedirektorater) og Leif Sande (Industri Energi) som ble arrangert i forbindelse med lansering av PWYP Norges lovfoslag "Utvidet land-for-land rapportering":

Written by
Written by Richard Murphy, rewritten and adapted by Frian Aarsnes
Publication date
ISBN
978-82-93212-09-6