2017: Skatteparadisparagrafen er innelåstI 2017 fokuserte PWYP Norge på kjerneoppgavene under vårt formål, som er å fremme etableringen av nasjonale og internasjonale standarder knyttet til åpenhet i utvinningsindustrien. PWYP Norge fulgte prosessen med å få på plass en utvidet land-for- land rapportering tett.I 2017 har PWYP Norge vært en aktiv pådriver både nasjonalt og internasjonalt for å få både til en god mainstreaming av EITI i Norge og selve prosessen for søknaden av en mainstreaming.


Kunnskapsproduksjon og formidling

I 2017 har PWYP Norge produsert en briefing om Statoil sin tredje land-for-land rapport og gitt ut flere rapporter. Alle rapportene og kunnskapene ble aktivt brukt i foredragsvirksomhet, kronikker og politiske møter. 

Den viktigste prosessen for PWYP Norge er land-for-land-rapportering. Den 10. november sendte PWYP Norge høringsinnspill til Finansdepartementet. PWYP Norge påpekte i sitt innspill at rapporten ikke evaluerer, og ikke kan evaluere, målsetningen om å synliggjøre skattetilpasning fordi mekanismen for en slik synliggjøring fremdeles ikke er på plass. 

PWYP Norges anbefaling til Finansdepartementet var tydelig: Gjør rapporteringsplikten etter §4, 3. ledd uavhengig av materialitetsgrensen i §4, 2. ledd. PWYP Norges argumenter presenterte i høringsinnspillet fikk massiv støtte fra andre høringsinstanser, herunder Finans Norge, Den norske Revisorforening, Mediebedriftenes Landsforening, Norsk Redaktørforening, Norsk Journalistlag, Norsk Presseforbund.

Samfunnseffekt: Økt kunnskap om utvidet land-for-land rapportering

Flere av PWYP Norges høringsinnspill har bidratt til at både sivilsamfunnsorganisasjoner og politikere har begynt å diskutere og peke på eksisterende hull i nåværende forskrift for land-for-land rapportering. Flertallet av partiene trakk dette frem i sine valgprogrammer 2017 – 2021. KrF vil at land-for-land-rapportering skal utvides til å omfatte alle bransjer og selskaper av alle størrelser, og at land med støttefunksjoner skal inkluderes. Miljøpartiet De Grønne  vil Kreve at selskaper som Statens pensjonsfond utland investerer i utviser åpenhet om selskapsstruktur, skatteinnbetalinger og eierforhold, samt regnskapsrapportering på land-for-land-nivå. Ta initiativ til en ny internasjonal konvensjon om finansiell åpenhet, og utvide kravene til land-for-land-rapportering. Arbeiderpartiet: Vi har de siste årene fått flertall for våre forslag om et offentlig eierskapsregister for å sikre åpenhet om eierskap i norske selskaper, og utvidet land-for-land-rapportering, slik at norske selskaper må rapportere sine inntekter hos datterselskaper registrert i skatteparadiser. Dette arbeidet må følges opp i neste fireårsperiode.SV vil:Kreve at selskaper som SPU investerer i utviser åpenhet om selskapsstruktur, skatteinnbetalinger og eierforhold, samt regnskapsrapportering på land-for-land-nivå. Gi folk innsyn i verdens pengestrømmer. Innføre utvidet land for land-rapportering i alle sektorer også fra jurisdiksjoner med støttefunksjoner (datterselskap) i skatteparadis, og et internasjonalt register over finansformuer. Kjempe for global skatterettferdighet ved å sikre at selskaper betaler skatt der pengene tjenes. Første skritt er å forsterke den norske ordningen med land-for-land-rapportering for å sikre at skatteparadis ikke faller utenfor og at flere bransjer og selskaper blir inkludert. Rødt: Kampen mot skatteparadiser må trappes opp, blant annet med et åpent register for alle egentlige eiere bak alle selskap og juridiske konstruksjoner som opererer i Norge, og utvidet og åpen land-for-land-rapportering.Finansiell åpenhet er nødvendig i kampen mot kapitalflukt, skatteunndragelse og aggressiv skatteplanlegging. Mekanismen for land-for-land-rapportering (LLR) som nå er på plass er for svak. Rødt støtter arbeidet med å få på plass en fullstendig LLR-mekanisme.Kilde: Valgprogram 2017 – 2021 til partiene

I 2017 har det vært viktig for PWYP Norge å legge press på politikerne for å følge opp Stortingets anmodningsvedtak nr 792 (2014-2015) om å synliggjøre uønsket skattetilpasning som ikke ble fulgt opp av Finansdepartementet. Som en av de norske organisasjonene som har jobbet lengst og tettest med temaet og lovforslaget, sitter vi på innsikt og kunnskap som få andre har tilgang til. Derfor er det viktig for oss å nå ut til allmennheten med disse opplysningene. Vi har fått oppmerksomhet for våre viktigste saker gjennom 4 kronikker og flere medieoppslag gjennom 2017.

EITI

PWYP Norge har ti års erfaring med EITI prosessen, åpenhetskravene og de ulike aktørene Vi har samarbeidet særlig tett med sivilsamfunnsorganisasjoner i Norge i vårt verv i interessentgruppa i Norge- I samarbeid med våre tyve tilsluttede organisasjoner har vi utviklet posisjonsnotater, innspill og hatt verv i interessentgruppa i Norge.

I 2017 har PWYP Norge vært en aktiv pådriver både nasjonalt og internasjonalt for å få både til en god mainstreaming av EITI i Norge og selve prosessen for søknaden av en mainstreaming.

Et brev fra sivilsamfunn, signert av 20 norske sivilsamfunnsorganisasjoner ble sendt til EITI - styre, EITI - sekretariat og EITI- Implementation Committee 28. september. I brevet ba sivilsamfunnsorganisasjonene EITI-styre om å ikke ignorere sivilsamfunnsposisjon om mainstreaming av EITI i Norge og ikke godkjenne søknaden fremmet av Olje- og energidepartementet i den nåværende formen.

25. oktober godkjente EITI styret den norske søknaden om ”mainstreaming og adapted implementation” av EITI i Norge fremmet av Olje- og energidepartementet og støttet av næringslivsrepresentanter i interessentgruppa. Denne søknaden har ikke fått støtten fra de norske sivilsamfunnsorganisasjonene.

Samarbeid med sivilsamfunn i Sør

PWYP Norge har spilt en aktiv pådriverrolle gjennom et samarbeid med viktige endringsaktører i Sør for å utfordre myndigheter på hvordan de legger til rette for politikk som kan redusere ulovlig kapitalflukt for å fremme demokratisering, realisering av menneskerettigheter og reduksjon av fattigdom. Velfungerende skattesystemer er sentralt for at utviklingsland kan finansiere sin egen utvikling.

I 2017 satte PWYP Norge i gang et prosjekt med gravejournalister fra hele verden. PWYP Norge inviterte journalistene til å skrive en kort sak eller kronikk om forutsetninger for å drive gravejournalistikk, om arbeidsmetoder, om utfordringer og innsynshindre de møter, i tillegg til hvilke represalier de blir møtt med. Sakene ble publisert i en artikkelserie « -It happens overnight» både på norsk og engelsk på våre nettsider og formidlet til allmenheten gjennom sosiale medier og nyhetsbrev.

Les mer hva PWYP Norge har bidratt med på veien mot større finansiell åpenhet og skatterettferdighet i vår informasjonsrapporter med regnskap - årsrapporten 2017.