Åpenhetsloven

image *Korrupsjon og kapitalflukt er blant hovedårsakene til at mer enn én milliard mennesker fremdeles lever i dyp fattigdom i verden. Mangel på krav om finansiell åpenhet gjør dette mulig.* Naturressurser tilhører fellesskapets og skal komme fellesskapet til gode. Flernasjonale selskaper i petroleums- og gruveindustrien har i flere tiår blitt gitt tilgang til å tjene enorme summer på utvinning av ikke-fornybare og begrensede naturressurser. Det burde være en selvfølge at selskapene er åpne tilbake om hvordan de håndterer de ikke-fornybare og begrensede naturressurser de er blitt gitt tilgang til. Men, selskapene har fram til i dag ikke vært forpliktet til å avgi nøkkelinformasjon om sin virksomhet i hvert land der de har virksomhet. I stedet har selskapene mulighet til å bygge opp og skjule store verdier fra naturressursene i skatteparadiser, der informasjon om reelle eiere, selskaper, kontoer og transaksjoner er skjult bak lag på lag med hemmelighold. Når myndigheter, investorer, journalister, borgere eller andre ønsker innsyn, møter de "mange ugjennomtrengelig lag av hemmelighold":http://pwyp.no/en/finansiell-apenhet-grep-a-styrke-demokrati-og-rettferdig-fordeling. I rapporten "Piping Profits":http://pwyp.no/en/piping-profits avslørte vi at ti av de mektigste selskapene i verden bruker minst 6000 underselskaper og har plassert minst 1/3 av dem i skatteparadiser. Innføring av land-for-land rapportering kan være et av de beste og et av de billigste virkemidlene man kan ha for å sørge for at bedrifter får like rammevilkår verden rundt, og at man får slutt på den situasjonen som har hersket de siste 30 årene. En situasjon som har vært preget av at de selskapene som har vært villig til å gå lengst i bruken av skadelige instrumenter har fått lov til å sette standarden for internasjonal konkurranse og har derigjennom laget en nedadgående spiral som har endt i et større og større ressursran fra Sør og mindre og mindre skatter til både Nord og Sør. Gjennom land-for-land rapportering har myndigheter, eiere og samfunnet en mulighet til å sørge for at selskaper må konkurrere på like vilkår og at det blir grunnlag for å vurdere det enkelte selskaps aktivitet i det enkelte land. Det er derfor viktig at alle selskaper med noterte verdipapirer, enten det gjelder egenkapital-innhenting eller innhenting av fremmedkapital, dvs all tilgang til kapital i frie kapitalmarkeder, blir gjenstand for rapporteringskrav. *For at land-for-land rapportering skal være et av de beste og billigste virkemidlene må imidlertid to kriterier være oppfylt:* * *Rapporteringen må være meningsfull. Skattebetalinger må settes i en kontekst.* * *Rapporteringen må være koblet til selskapenes konsernregnskap og framgå i noter til konsernregnskapet* _En land-for-land rapportering som ikke oppfyller disse to kjernekravene vil automatisk medføre mindre tillit til rapporteringen og/eller høyere kostnader forbundet med rapporteringen._ * Les "PWYP Norges høringsinnspill i *2013* om land-for-land-rapportering":http://pwyp.no/sites/all/files/PWYPNorge_LLR_horingsrunde_2013.pdf