Knask eller knep?

<--break->

Høring av Deloittes evalueringsrapport om LLR-regelverket. 

Deloitte har levert en rapport som gjennomgår rapporteringspraksis i land-for-land-rapporteringsreglene («LLR»), men som ikke diskuterer eller problematiserer i tilstrekkelig grad svakhetene i regelverket. Anbefalingene er ikke logiske i forhold til hva som er ønskelig å oppnå.

Resultatet en dårlig rapport – dårlig på den måten at den verken diskuterer eller problematiserer kjernesvakheten i land-for-land forskriften når det gjelder synliggjøring av uønsket skattetilpasning – koblingen mellom §4, 3. ledd og §4, 2. ledd – til tross for at Deloitte ble gjort tydelig oppmerksom på dette hullet i spørreundersøkelsen, dårlig på den måten at anbefalingen om å splitte regelverket ikke er logisk i forhold til rapportens innhold og de to sammenfallende formålene i forskriften. Det ville vært ekstremt uhensiktsmessig å etablere to regelverk som i praksis ville hatt samme rapporteringplikt og som henger så tett sammen (man må ha informasjonen om kontekst for å forstå skattebetalinger). Sammenligningene med andre regelverk (BEPS og EUs regelverk) tyder på at man ikke har satt seg tilstrekkelig inn i forskjellene og hva det norske regelverket oppnår som de andre regelverkene mangler.

Anbefalingen til Finansdepartementet fra PWYP Norge er tydelig: Slutt å  tull, gjør rapporteringsplikten etter §4, 3. ledd uavhengig av materialitetsgrensen i §4, 2. ledd. Dersom det er ønskelig å få flere selskaper til å rapportere etter utvidede land-for-land regler så allmenngjør forskriften for alle selskaper over materialitetsgrensen og la utvinningsselskapene og skogselskapene kun rapportere ett ekstra tall utover det alle andre må gjøre: produksjon. Dette fikser både synliggjøring av uønsket skattetilpasning og sørger for at det kun finnes ett regelverk å forholde seg til.

Dette gjør regelverket enkelt, allmenngjort og sørger for å tette hullene som eksisterer idag. PWYP Norge er både en pådriver for å fikse hullene i forskriften og støtter departementet helhjertet i å allmenngjøre forskriften, men det å splitte regelverkene er uhensiktsmessig og ulogisk i forhold til innholdet i rapporten fra Deloitte.

Til slutt: PWYP Norge gjør oppmerksom på at dette revisjonsselskapet som fikk oppdraget reviderer et tilstøtende regelverk – EITI (Extractive Industry Transparency Initiative) og at selskapet i forbindelse med rapporten ikke har oppgitt at det har slike oppdrag.

PWYP Norge utarbeider nå sitt høringinsinnspill og vi vil i løpet av kort tid dele vårt høringsinnspill på våre nettsider.

Bakgrunn: Finansdepartementet har sendt ut på høring evalueringsrapporten «Evaluering av LLR-regelverket» utarbeidet av revisjonsselskapet Deloitte

Finansdepartementet startet evalueringen om land-for-land-rapporteringsreglene («LLR») som gjelder for virksomhet innen utvinningsindustrien og/eller skogsdrift innen ikke-beplantet skog med å outsource evalueringen til revisjonsbransjen. Revisjonsselskapet Deloitte sendte derfor tidligere i år ut en spørreundersøkelse. PWYP Norge har deltatt på undersøkelsen og hevdet da at revisjonsbransjen ikke er en uhildet aktør.

Les om PWYP Norges erfaring med underøskelsen: "Finansdepartementets evlauering av LLR etter tre regnskapsår"

Finansdepartementet skriver at "I Stortingets anmodningsvedtak nr. 792 (2014-2015) ble regjeringen blant annet bedt om å gjennomgå effekten av land-for-land-forskriften målt mot Stortingets målsetting om å synliggjøre uønsket skattetilpasning. Deloitte har på vegne av Finansdepartementet gjennomført en evaluering av det norske land-for-land regelverket slik det følger av bestemmelsene i regnskapsloven § 3-3d og verdipapirhandelloven § 5-5a med tilhørende forskrifter". 

PWYP Norge har visst i et debattinnlegg "Bør rapportere om postboksimperier" hvorfor nåværende forsrkiften for LLR-regelverket ikke fungerer etter Stortingets målsetting.

Les: Bør rapportere om postboksimperier

LLR-regelverket ble innført med virkning fra 1.1.14. og PWYP Norge har analysert og dokumentert Statoils rapportering under nåværende land-for-land rapporterings forskrift for de tre regnskapsårene selskapet har rapportert - 2014, 2015 og 2016. 

Les: PWYP Norges evaluering av LLR gjennom tre regnskapsår

Revisjonsbransjen er ikke en uhildet aktør

Revisjonsbransje er i gruppen interessenter som kan ha økonomiske interesser i resultatet av en slik undersøkelse, og har lobbet imot land-for-land-reglene. Det er også grunn til å stille spørsmålstegn ved at et revisjonsselskap får anledning til å formulere og gjennomføre en spørreundersøkelse på vegne av Finansdepartementet.Revisjonsfirmaet har nå gitt en anbefalt løsning som Finansdepartementet nå sender ut på høring.

I høringsbrevet skriver Finansdepartementet følgende:

"Departementet ber spesielt om høringsinstansenes innspill til anbefalingene i rapportens kapittel 6 om å skille regelverket rettet mot betalinger i utvinningsindustrien fra regelverket som er rettet mot å synligjøre skattetilpasninger, for å oppnå full effekt av reguleringen. Høringsinstansene kan komme med innspill om eventuelle behov for lov- og forskriftsendringer på dette området. Slike innspill bør inneholde en begrunnelse og konkret formulering av endringene man mener det er behov for". 

Saken er på høring og har høringsfrist: 07.12.2017. PWYP Norge vil bidra med høringsinnspill.

Les: Høring av evalueringsrapport om land-for-land-rapportering regelverket

Se foredrag til prof. Prem Sikka:The Pin-Stripe Mafia: How accountancy firms destroy societies

 

PWYP Norge har jobbet med saken i over 10 år, her kan du lese mer om utvidet land-for-land rapportering, hvorfor den kan synliggjøre uønsket skattetilpasning, hva er gjenstående huller og hvordan eksisterende forskriften kan forbedres: Utvidet land-for-land rapportering (ULLR)