Hvem jobber FOR mer åpenhet?

Illustrasjon: Roar Hagen - PWYP Norge

Sivilsamfunnet, myndigheter, journalister, varselere, fagforeninger, politikerne, advokater, akademikere og flere andre aktører. Over hele verden er det nå et tydelig og økende tilbakeslag mot sivilsamfunnsaktivister som arbeider for rettferdig bruk av deres lands naturressurser. Dette skjer også i mange rike land. Autoritære verdier er på fremmarsj, noe som resultarer i lavere toleranse for mangfold, og begrensninger av både individuelle friheter og kollektive rettigheter. Bare i 2015 ble 185 aktivister drept(link is external) som følge av at de kjempet for å beskytte miljøet, og for åpenhet i olje-, gass- og gruveindustrien.

Myndighetene

Norge har implementert land-for-land rapportering på lik linje med EU, men siden bedrifter overfører betydelig fortjeneste ut av kildelandet før beskatning, er det ikke nok å bare vite hvilke skattebetalinger et selskap har betalt. Dagens land-for-land-forskrift fungerer ikke etter hensikten og kan ikke synliggjøre uønsket skattetilpasning, siden det ikke er innsyn i skatteparadiser eller kostnader, og det ikke er selskapenes reviderte regnskapstall som brukes. Defor mener PWYP Norge at Norge burde implementere utvidet land-for-land-rapportering (ULLR) som er en forutsetning for korrekt og gjennomsiktig beskatning av selskaper. En utvidet land-for-land-rapportering er basert på reelle regnskapstall, den omfatter alle land, den synliggjør kostnader, gir tidsriktig informasjon og kan kvalitetssjekkes på tvers av land eller konsern, den kan enkelt settes opp i noter til årsregnskapet, den kan synliggjøre uønsket skattetilpasning, og det eksisterer ikke unntaks- og manipulasjonsmuligheter. For å lese mer om ULLR klikk her.

Finansdepartementet utarbeider dokumenter til Stortinget, og bakgrunnsmateriale for regjerin­gen med faglige råd, for eksempel i den økonomiske politikken og skatte-politikken. I tillegg har departementet viktige forvaltningsoppgaver. Dette innebærer at departementet setter i verk politiske vedtak og styrer virksomheten i ytre etater, blant annet skatte- og avgiftsetatene. Finansminister Siv Jensen er enig i at skatteunndragelser og kapitalflukt er svært skadelig for samfunnet vårt, men PWYP Norge mener at skatteparadisene er fullstendig bekyttet som en konsekvens av finansdepartementets politikk.

En annen viktig aktør er ØKOKRIM, som er både et særorgan i politiet og et statsadvokatembete med nasjonal myndighet. Gjennom arbeidet med konkrete straffesaker innenfor skatteunndragelse sender de ut et signal til allmennheten om at man risikerer straff dersom man overtrer reglene på sine områder. Den største andelen av ØKOKRIMs ressurser brukes på arbeidet med straffesaker. Som statsadvokatembete er ØKOKRIM underlagt Riksadvokaten, og som sentralt politiorgan er ØKOKRIM administrativt og budsjettmessig underlagt Politidirektoratet. Klikk her for å lese mer.

Er det noe vi mangler? Klikk her for å hjelpe oss å bli enda bedre

Den Afrikanske Union (AU), som er en kontinental union bestående av 54 land i Afrika, og FNs økonomiske kommisjon for Afrika (UNECA), utgav en rapport i 2015 om ulovlig kapitalflyt kalt "Why Africa needs to track it, stop it and get it". Rapporten viser at Afrika syd for Sahara i gjennomsnitt mistet 52,9 milliarder dollar per år - om lag 5,5% av BNP, i ulovlig kapitalflukt fra 2003-2012. Denne rapporten var forhåpentligvis startskudden på en prosess for å virkelig ta tak i problemet. Det gjenstår å se hva landene i Den afrikanske union faktisk vil gjøre med det, og hvilke mekanismer de vil bruke for å hindre det.Når alt kommer til alt så er dette en politisk sak.

Selskaper som er åpent 

Delen under konstruksjon

Internasjonale kontrollorganisasjoner

FN (De Forente Nasjoner).I Addis Abeba i Etiopia i 2015, ble medlemslandene i FN enige om et rammeverk for å finansiere bærekraftig utvikling. Dokumentet fra konferansen støtter opp under de nye bærekraftsmålene. De slår fast at bedre politiske og økonomiske betingelser nasjonalt og internasjonalt er avgjørende for å lykkes. Det viser at landene blant annet må ta inn mer skatt, gjennom pålitelige og rettferdige skattesystemer, stanse ulovlig kapitalflukt og bekjempe korrupsjon.

IMF (Det internasjonale pengefondet). IMF hevder at internasjonale selskaper har klart å presse inntektsskatten ned mot null, noe som fører til at landene mister opptil 15 prosent av det de faktisk tar inn i skatteinntekter. De mener videre at jo flere land som gir etter for investorenes krav når det gjelder skatter, jo mer vil det internasjonale samfunnet lide. Det faktum at internasjonale selskaper aktivt reduserer skatten de betaler har store implikasjoner for økonomien til landene det gjelder, og undergraver landene sin evne til å finansiere offentlige utgifter.

OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling). OECD har startet en prosess for å få bukt med finansiell hemmelighetshold, ved navn base erosion and profit shifting (BEPS). Dette er en form for land-for-land rapportering til skattemyndighetene, der tanken er at informasjonen bare skal være tilgjengelig for skattemyndighetene, som også må gå gjennom formelle prosesser for å få tak i informasjon - og bare i tilfeller der det er mistanke om ulovlig internprising. Det pålegger ikke selskapene å gjøre årsregnskapet sitt offentlig. Det er heller ikke krav om at det er reelle regnskapstall som liger til grunn for rapporteringen. Det er derfor svært lite sannsynlig at den foreslåtte mekanismen vil ha noen effekt på problemet det prøver å løse.

International Bar Association (IBA) er verdens største juridiske organisasjon. De ser skatteunndragelse og skatteunngåelse fra et menneskerettighetsperspektiv. Når et økende antall multinasjonale selskaper bruker juridisk rådgivning og andre mekanismer for å unngå å betale skatt, er effekten at selskapene fjerner ressursene som nasjoner trenger for å realisere menneskerettighetene. IBA mener at dette kan være et brudd på menneskerettighetene.

Er det noe vi mangler? Klikk her for å hjelpe oss å bli enda bedre

Se videoen av paneldebatten: "From Guatemala to Norway: How independent are our own control institutions? from the "Making Transparency Possible Conference". 

- Moderator: Stig Arild Pettersen, journalist and host, Podcast "Du verden!" and "Ja, de penga"

- Hans Christian Holte, Director, The Norwegian Tax Administration

- Per Kristian Foss, Chairman of the Board of Auditors General, Office for the Auditor General

- Trond Eirik Schea, Director, The Norwegian National Authority for Investigation and Prosecution of Economic and Environmental Crime

________________________________________

Video av Grace Perez-Navarro, OECD i "The Industry of Tax Avoidance" Seminar.

Varslere

Varsling har vist seg å være svært effektivt, spesielt når det gjelder avdekking av økonomisk kriminalitet. Det innebærer at arbeidstaker sier ifra om «kritikkverdige forhold» i virksomheten hvor vedkommende er ansatt. Det gjelder et krav om at fremgangsmåten ved varslingen må være «forsvarlig», et vilkår som skal ivareta arbeidsgivers legitime interesser. Norsk rett bygger på den såkalte «beskyttelses- modellen».

Varsling kan varsles på tre ulike nivå: Internt i virksomheten, til offentlige myndigheter og/eller til offentligheten. Internasjonalt blir det tatt til orde for i større grad å forstå varsling som en dynamisk prosess som over tid kan utvikle seg over flere nivåer, avhengig av partenes handlinger og opptreden overfor hverandre. Viktig og nødvendig rettspolitisk arbeid kan heller ikke begrenses til det nasjonale, men må løpende vurderes opp mot internasjonal rettsutvikling som har relevans for vår egen rettstilstand. Rettskilder fra særlig europeiske organ som Europarådet, Menneskerettighetsdomstolen og EU bør i større grad trekkes inn i nasjonale debatter relatert til varslingsinstituttet

(Teksten fra Eriksen, 2016).

Se video av Raphaël Halet, tidligere regnskapsfører ved PwC-Luxembourg og varsler i Lux Leaks. Hvorfor bestemte han seg for å bli en varsler i Lux Leaks?

 

________________________________________

Eksempler på vårt nyhetsarkiv:

Tyster eller varsler – fengsel eller beskyttelse? Raphaël Halet var en av tre som lekket dokumenter om skatteunndragelser i den såkalte Luxleaks-skandalen. Skal handlingen regnes som ulovlig kriminalitet eller som en heltedåd på vegne av offentligheten?

Er det noe vi mangler? Klikk her for å hjelpe oss å bli enda bedre

Journalister

Tilgang til informasjon er et premiss for reell og demokratisk ytringsfrihet. Det er ikke alltid like lett å se hvor hindringene er. De utgjør likevel et vesentlig og dyptliggende problem for ytringsfriheten. Frie og uavhengige medier spiller en sentral rolle i ethvert åpent samfunn. De kan være sentrale for å avdekke ugunstige sider ved et samfunn - og for eksempel avdekke skattesnylting, slik tilfellet var med Panama Papers. I det tilfellet fikk de tilsendt informasjonen, mens de i andre tilfeller kan de skaffe og sammenstille informasjonen selv. Etter at de mottok informasjonen, satte et internasjonalt forum for gravejournalistikk i gang med å saumfare de massive datamengdene for interessant informasjon. Her viste mediene hvor viktige de kan være på sitt beste, og fikk rettet enorm oppmerksomhet over hele verden mot skatteparadiser. Et at de mest kjente eksemplene er den islandske journalisten Johannes Kr Kristjansson, som felte den islandske statsministeren gjennom å konfrontere han med en tilknytning til et selskap i et skatteparadis. Se videoen her.

På tilsvarende måte jobber en rekke gravejournalister over hele verden med å avdekke finansielt hemmelighold, og for å ansvarliggjøre de som bruker skatteparadiser for å unndra og unngå skatt, og for å stjele offentlige midler og så videre. Under kan du se en rekke videoer hvor man kan høre om opplevelsene til journalister i Norge og i andre land:

Video av Christian Zurita Ron fra Ecuador, gravejournalist og forfatter av El Gran Hermano ("Storebroren"). Sued by the president: the cost of exposing oil contracts in Panama:

________________________________________

Video av Jan Lukas Strozyk, gravejournalist fra Tyskland som jobbet med Swiss Leaks, Lux Leaks og Panama Leaks. How can a journalist explain to the world what is going on in a tax haven?

________________________________________

Video av Tsedale Lemma, Sjefsredaktør for Addis Standard, Ethiopia. Access to information: How does it (not) work in Ethiopia? Tsedale Lemma, Editor in Chief of Addis Standard, Ethiopia.

    Klikk her for å se flere videoer om journalister som kjemper for åpenhet

________________________________________

Eksempler på vårt nyhetsarkiv:

Ecuadoriansk rett dømte to journalister til å betale presidenten. Christian Zurita Rón (bilde) og Juan Carlos Calderón er to ecuadorianske journalister som skrev om korrupsjon og kapitalflukt i utvinningsindustrien. For det ble de dømt til å betale presidenten en million amerikanske dollar hver. 

Er det noe vi mangler? Klikk her for å hjelpe oss å bli enda bedre

Sivilsamfunnsorganisasjoner

Sivilsamfunnet har førstehåndserfaring med konsekvenser av kapitalflukt og korrupsjon både i Norge og i sør, og sitter ofte med nøkkelen til å skape endring. Disse organisasjonene er som regel nærme folket, og i sum reflekterer de hva folk mener er viktig. I Norge er det en rekke sivilsamfunnsorganisasjoner som jobber med å skaffe oppmerksomhet og kunnskap, og spre kunnskap til den norske befolkning, og påvirke myndighetene - deriblant om skatteparadis. Sivilsamfunnsorganisasjoner i sør jobber i grove trekk på samme måte - med å på forskjellige måter påvirke myndighetene for å oppfylle ønskene til de som stiller seg bak organisasjonen. Organisasjonene kan operere over lengre tid, men er som regel ad-hoc, i den forstand at de som regel konsentrerer seg om én, eller et fåtalls saker.

Video av Mona Thowsen, generalsekretær i PWYP Norway, presenterer jobben som sivilsamfunnsorganisasjoner som PWYP Norway gjør for å bekjempe for finansiell åpenhet.  

________________________________________

Eksempler på vårt nyhetsarkiv:

Hva gjør vi når autoritære regimer blir en overgriper overfor egen befolkning? Den russiske advokaten Sergei Magnitsky ble fengslet og torturert til døde fordi han avslørte en enorm korrupsjonssak hvor russiske myndigheter var involvert. Hvilke verktøy har samfunnet i møte med slikt? 

De sto utenfor døren vår og kunne ha drept oss alle”. James Ninrew fra Sør-Sudan er en av deltakerne på TRACE-programmet. Etter at krigen brøt ut i hjemlandet i desember har han og familien vært på flukt.

Oljeleting truer sivilsamfunnet. Oljeutvinningen i Virunga nasjonalpark i Den demokratiske republikken Congo er en fare for samfunnet. Mange er truet på livet fordi de har uttalt seg kritisk om utvinningen. Saken er ikke unik.

Er det noe vi mangler? Klikk her for å hjelpe oss å bli enda bedre

Jurister

I mange tilfeller er det slik at et problem skapt av en jurist, også må løsest av en jurist. Dette er også tilfellet når det kommer til skatteparadiser, og utvinningsselskapenes skatteunngåelse. Utvinningsselskapene bruker store summer på jurister for å sette opp avanserte selskapsstrukturer, for å utnytte lovforskjeller mellom land for å minimere skatt, og for å utnytte smutthull i nasjonal lovgivning. De som er best rustet for å kjempe mot dette er nettopp juristene, fordi de forstår hvordan man kan tette smutthullene for å sørge for at utvinningsselskapene betaler skatten de skal betale.

Eksempler på vårt nyhetsarkiv:

Tøff kamp for advokater. Flere og flere organisasjoner som jobber med menneskerettigheter blir motarbeidet av egne myndigheter. Advokatene som står på for å redde organisasjonene kjemper en tøff kamp. Se også: Det er best å spørre først: Sarayaku og urfolksrettigheter i Ecuador.

Kontrakten er grunnmuren. Utvikling av ferdigheter for å analysere kontrakter er viktig for å sikre åpenhet. Susan Maples, juridisk og kommersiell rådgiver for utvinningsindustrien, forteller at alt starter med kontrakten. Hvis den er god kan man få mer åpenhet.  

Er det noe vi mangler? Klikk her for å hjelpe oss å bli enda bedre

Politikere

I et demokrati har politikerne ansvar for å bestemme lover i henhold til samfunnets interesse, og har derfor selvsagt stor innflytelse på graden av finansiell åpenhet. Politikere kan både jobbe for at man oppnår finansiell åpenhet, og de kan jobbe mot det. Heldigvis er det mange politikere, både i norge og utlandet som jobber for mer finansiell åpenhet. Politikere kan både påvirke folkeopinionen gjennom for eksempel å skrive kronikker, stille opp i debatter og lignende, og de kan fremme sakene i demokratiske institusjoner - som for eksempel stortinget.

Arnfinn Nygaard i RORG har analysert partienes programmer og funnet ut hva partiene mener om ulike saker i utviklingspolitikken. Vi har fått lov til å klippe og lime fra teksten Nygaard fant i partienes programutkast om skatt og åpenhet, og brukt mye av det han fant, samtidig som vi forteller deg på hvilke linjenummer i programutkastene formuleringene står, slik at du kan være med på å foreslå bedre formuleringer til partienes programutkast.

Klikk her til å lese hva mener partiene om skatt og åpenhet

Eksempler fra vårt nyhetsarkiv:

Erik Solheim, tidligere norsk politiker, og i dag er sjef for FN-organisasjonen UNEP, skrev i 2014 at finansiell åpenhet er den beste medisin for å bekjempe alt fra terrorisme, korrupsjon og narkotikakartell.

Er det noe vi mangler? Klikk her for å hjelpe oss å bli enda bedre

Fagforeninger

Det er masse frustrasjon blant arbeidere og fagforeninger over hele verden på grunn av hvordan kapitalflukt, skatteparadiser og hemmelig eierskap påvirker negativt for arbeidsforhold for arbeidstakere.

_______________________________

Video av Daniel Bertossa fra Global Union Federation. Why should workers care about their companies' lack of transparency?​ Daniel Bertossa, Director of Policy and Governance, Public Services International, the Global Union Federation.

Eksempler på vårt nyhetsarkiv:

Skal aldri gi opp kampen. I går mottok fagforeningslederen, Napoleon Gomez Urrutia, Arthur Svensson-prisen. På grunn av trusler kunne han ikke reise til Norge, og han måtte følge overrekkelsen via skype fra Canada hvor han lever i eksil.

LabourStart vant prisen for sitt arbeid med kampanjer for å beskytte faglige rettigheter. Han snakket spesielt til fagforeningsledere som kjemper en kamp hver dag for overlevelse. 

Er det noe vi mangler? Klikk her for å hjelpe oss å bli enda bedre