Kapitalflukt

Illustrasjon: fra Roar Hagen - PWYP Norge

Kapitalflukt (eng: illicit financial flows): Ulovlig kapitalflukt er ulovlige forflytninger av penger eller kapital fra ett land til et annet. GFI klassifiserer denne bevegelsen som ulovlig når midlene er ulovlig opptjent, overført, og/eller utnyttet.

Kilde: OECD, Glossary of Statistical Term, Global Financial Integrity, Illicit Financial Flows
 • Problemet er at inntekter som burde gått til fellesskapet fra aktiviteter knyttet til utvinningsindustrien, vanligvis gjennom skattebetaling, forsvinner fra det offentlige økonomiske systemet. Det oppstår når multinasjonale olje-, gass- eller gruveselskaper flytter penger ut av utviklingsland som skulle ha blitt rapportert eller betalt til lokale myndigheter. Dette kan gjøres på forskjellige måter, men trade misinvoicing, feilfakturering og interprising, er de mest vanlige metodene.

  Utvinningsselskapene fører kapital ut av landene de opererer i, for å unngå beskatning.  Selskapene benytter forskjellige metoder for å oppnå dette, og er blitt svært dyktige. Én svært vanlig metode er å regnskapsføre høye kostnader for diffuse tjenester, utført for andre datterselskaper registrert i lavskatteland - gjerne uten at det reelt sett blir utført noen tjenester, eller at verdien av disse tjenesten i virkeligheten er lavere enn det som blir betalt. På denne måten sørger selskapene for at de betaler minst mulig skatt i landet de opererer i.

  Skatteunndragelse fra olje-, gass- eller gruveselskaper, er ikke den eneste formen for kapitalflukt fra utvinningsindustrien. Det er mange andre handlinger som skaper kapitalflukt fra utvinningsindustrien, men de danner bare 40 prosent av alle uregistrerte penger som beveger seg mellom landene. Klikk her for å lese mer.


  Kilde: Eurocontrol TSX-V: EUO OTC:EUCTF

  Det er tre forskjellige former for uregistrerte penger som beveger seg mellom landene.

  Den første inkluderer korrupsjon, inntektene fra bestikkelse og tyveri av myndigheter. Når vi tenker på hva som er problemet med begrenset finansiell åpenhet i utvinningsindustrien, tenker vi ofte på korrupsjon i et utviklingsland. Vi tenker også på ledere som lever et liv i ekstrem luksus mens resten av innbyggerne i landet holdes i fattigdom, med manglende tilgang til grunnleggende helsetjenester. Dette er en viktig del av problemet, og korrupsjon er ødeleggende for utvikling, men på verdensbasis utgjør dette bare 5% av den totale kapitalflukten.

  En annen del av problemet er kriminalitet som narkotikahandel, menneskehandel, dyrehandel, og alle typer kriminelle nettverk, inkludert terroristnettverk. Dette er også en veldig viktig del av problemet, som på verdensbasis utgjør 35% av den totale kapitalflukten.

  Kapitalflukt: Når midler blir overført til utlandet som en reaksjon på restriksjoner/endrede betingelser innført av myndighetene. Den som eier pengene vil søke å redusere tap, øke fortjeneste eller øke kontroll over sin finansielle formue. Pengene flyttes av ulike grunner, for eksempel for å unngå skatt, etterforskning eller konfiskering, eller for å søke større avkastning andre steder. Kapitalflukt er ofte ulovlig. Ulovlig kapitalflyt er ofte definert som penger som flyter over landegrenser som er ulovlig opptjent, overført, eller brukt. Begrepet inkluderer ikke aktiviteter som kan være skadelige, men som ikke nødvendigvis er ulovlige (Ringstad og Jacobsen, 2016).

  Fakta: Kapitalflukt øker med hele 9,4% per år. Dette er dobbelt så fort som det globale bruttonasjonalproduktet (BNP) øker (Global Financial Integrity, 2017)

  Figur over ulike typer av ulovlige penger som utgjør total kapitalflukt:

  Kilde: Global Financial Integrity, 2012 

  Den tredje delen av problemet er kommersielle transaksjoner som dirigeres gjennom multinasjonale selskaper med intensiv bruk av skatteparadiser. Denne delen er den største og viktigste og utgjør 60% av den totale kapitalflukten.

  For alle de tre elementene er finansiell åpenhet den eneste løsningen. Selv om ulike typer kapitalflukt er kategorisert, er det vanskelig å finne ut hva som er skatteunddragelse, organisert kriminalitet eller korrupsjon. Grunnen til dette er hemmeligholdet som omgir både informasjon og fortjeneste. På grunn av alt hemmeligholdet kan penger fra narkotikahandel, for eksempel, enkelt investeres i den legitime økonomien. 

  Fakta: Hvert år forsvinner over 1260 milliarder dollar ut av fattige land på grunn av ulovlig kapitalflukt. Dette er ti ganger så mye som verdens samla bistand (FN-sambandet, 2016).

  Sagt på en enkel måte er det fire hovedgrunner til at kapitalflukt er svært vanskelig å stanse:

  1) Forskriftene er for kompliserte å opprettholde

  2) Det er for vanskelig for myndighetene å få tilgang til relevant informasjon

  3) Det er betydelig informasjonsasymmetri mellom selskapene og regjeringene

  4) Det er vanskelig å skaffe holdbare bevis for ulovlig kapitalflukt, noe som gjør det vanskelig å ta selskapene til retten

  Fakta: Kapitalflukt fra skatteunndragelse utgjør mellom 6-13% av de potensielle skatteinntektene for utviklingsland, mens tallet for OECD-land i snitt er på 2-3% (Crivelli et al, 2015).

  Kapitalflukt kan også utføres uten å ta i bruk skatteparadis. Ringstad og Jacobsen (2016) nevner som eksempel at selskapene utnytter forskjeller i definisjoner i skatteloven. Forskjellige land har ofte forskjellig beskatning av en kapitalforflytning avhengig av om den er et egenkapitalinnskudd, eller et lån. Om det ene gir lavere skatt enn det andre, så er det lett for et multinasjonalt selskap å "bytte navn" på en overføring. Selskapene utnytter de mulighetene de har til å minimere deres skattebyrde. Å utnytte denne formen for forskjeller i skattereglement kan føre til at selskapene ikke betaler skatt noe sted - noe som kalles "double non-taxation". 

  Selv om man kanskje tenker at kapitalflukt ikke kan finne sted uten korrupsjon, så er man faktisk ikke avhengig av korrupsjon for å utføre kapitalflukt. Hele 83 prosent av all ulovlig kapitalflukt oppstår som følge av kunstig internprising. Les mer om internprising her.)

  Mange lands myndigheter sliter med å holde følge med utviklingen av stadig skiftende finansielle instrumenter som er skadelige for markedet og samfunnet. En av grunnene til dette er at myndighetenes regulering bygger på en oppfatning av at finansielle instrumenter er standardiserte. Dette er en utfordring for grunnleggende rettslige prinsipper. For eksempel har bruk av derivater bidratt til at rettigheter man har som aksjeeier og risiko som tidligere hadde en kobling til hverandre nå har blitt splittet opp.

  ______________________

  Sitater:

  “Every year, 18 million people die from economic deprivation. That is 55 000 people every day. How many of these 55.000 people would have lived if money remained in their countries? How much more money would be available for health, education, infrastructure and development of the private sector? … (Thus) illicit financial flows have to be grasped in order of its magnitude, not its exactitude.” Peter Ringstad in Illicit financial flows and tax havens: The poor support the rich (2016) Chr. Michelsen Institute

  I am very proud of the structure that we set up… it’s called capitalism”. Google boss Eric Schmidt (2012) in Shaxson, N., Follow the money: inside the world's tax havens, The Guardian, 19 June, 2015.

   Er det noe vi mangler? Klikk her for å hjelpe oss å bli enda bedre.


 • Kapitalflukt eliminerer store og sårt tiltrengte skatteinntekter for landene det gjelder. Disse skatteinntektene kunne ha gått til å finansiere skoler, sykehus, infrastruktur, og andre viktige samfunnsoppgaver. Det går også utover akkumulering av privat kapital i landet, som er viktig for langsiktig vekst. I tillegg kan kapitalflukt øke ulikheten i et land, fordi lønnsomheten øker med summen som blir forflyttet, noe som gjør at det er de som har mest fra før som tjener mest på det. På samme måte gir kapitalflukt et konkurransefortrinn gjennom redusert skattebyrde for multinasjonale selskap. Dette er uheldig fordi det potensielt sett kan utkonkurrere mindre, nasjonale selskap, og forhindre innovasjon og nyskaping.

  Kapitflukt er ødeleggende for bærekraftig utvikling. Ingen land er beskyttet mot konsekvensene, med det er verst for utviklingslandene.Grunnen til dette er at det er kostbart å hyre inn personer og konsulentselskaper som har kunnskap om hvordan man kan sette opp selskapsstrukturer som muliggjør kapitalflukt. Dette har en høy "inngangsbillett", samtidig som kostnadene i begrenset grad stiger med summene som er involvert.

  Kapitalflukt kan påvirke fattigdomsbekjempelse gjennom flere kanaler:
  1.- Kapitalflukt resulterer i et tap av ressurser som ellers kunne ha blitt investert lokalt i de enkelte landene. Dette har en negativ effekt på inntekter og fattigdomsbekjempelse.
  2.- Mange utviklingsland bruker deres knappe ressurser for å betale utenlandsgjeld. Dette er penger som kunne ha vært brukt på fattigdomsbekjempelse.
  3.- Det gir makt til eliter, som de kan bruke til å misbruke midler som var burde bli brukt til fattigdomsbekjempelse
  4.- Kapitalflukt forsterker ulikhet, noe som i seg selv øker fattigdom.
  5.- Kapitalflukt fører til at de rikeste blir rikere, og dermed at de får mer innflytelse over politikken. Dette kan føre til at de former institusjonene etter deres egne økonomiske interesse, og mot interessene til folket. Dårlig styresett og uroligheter minsker investeringer, som kunne ha redusert fattigdom.   (Janvier D. Nkurunziza, 2016, kapitalflukt og fattigdomsbekjempelse i Afrika. Tax Justice Network, Norge)

  Kapitalflukt fra utvinningsindustrien gjør finansmarkedet mindre effektivt og mindre gjennomsiktig fordi det skjuler den faktiske tilstanden til selskapene. Dette er viktig fordi utvinningsindustri er en stor del av verdens økonomi - bare olje- og gassindustrien utgjør mellom 4,6% og 6,5% av verdensøkonomien (IBISWorld, 2015). Utvinningsindustrien er tunge brukere av kapitalmarkedene (innhenting av egenkapital), pengemarkedene (skaffe gjeldsfinansiering), valutamarkedene (muliggjøre overføring av varer og tjenester på tvers av landegrensene), råvaremarkedene (selge deres produkter) og derivatmarkedene (overføre risiko på tvers av selskaper og over landegrensene). 

  Med kapitalflukt mister man også enkelte såkalte positive ”spillover”-effekter som utnytting av naturressurser kan medbringe.  Utvinningsindustrien kunne for eksempel potensielt sett bidratt til utviklingen av en effektiv finanssektor i landene. En effektiv finanssektor, med tilgjengelig kapital, er essensielt for å oppnå økonomisk vekst over tid.

  ______________________

  Sitater:

  "Ulovlig kapitalflukt og skatteunndragelse utgjør en stor trussel for inntektsgrunnlaget i alle land, men er et spesielt stort problem for utviklingsland" (Tax Justice Network nettside: http://taxjustice.no)

  Er det noe vi mangler? Klikk her for å hjelpe oss å bli enda bedre.

 • Størrelsen av kapitalflukt (herunder både ulovlig utgående kapitalflukt og innkommende kapitalflukt) i verden er estimert til å på mellom 2 og 3,5 millarder dollar i 2014, som er det siste året med tilgjengelige data fra Global Financial Integrity (GFI, 2017). I følge GFI har total kapitalflukt i gjennomsnitt vokst med mellom 8,5 prosent og 10,1 prosent per år over en tiårsperiode. Der utgående kapitalflukt er kapital som blir ført ut av et land, er innkommende kapitalflukt kapital som kapital som blir ført ulovlig inn i et land - ved å under-rapportere verdien ved import for å unngå tollavgift eller merverdiavgift. Disse to fenomenene er ikke like, men de er tilknyttede, og har samme konsekvens: å minimere skattegrunnlaget for landet selskapet opererer i.

  Estimat av kapitalflukt, 2005-2014, i millioner USD:

  Kilde: Global Financial Integrity 2017, basert på data fra International Monetary Fund 2005-2014.

  Utgående kaptialflukt anslås å ha vokst med mellm 7,2 og 8,1 prosent, noe som har medført en estimert utstrømning av kapital på mellom 620-970 milliarder dollar i 2014.

  Estimater av utgående kapitalflukt fra utviklingsland, prosent av total handel:

  Kilde: Global Financial Integrity 2017, basert på data fra International Monetary Fund 2005-2014.

  I perioden 2005-2014 utgjorde utgående kapitalflukt mellom 4,6 prosent og 7,2 prosent av total handel med utviklingsland (GFI, 2017). De regionale dimensjonene av kapitalflukt har endret seg lite gjennom de siste årene. Utviklingslandene i Asia fortsetter å være knyttet til de største dollarfluktene i verden. Mens utviklingsland fra Øst-Europa, Afrika sør for Sahara og Latin-Amerika, har mindre dollarvolum, men har konsekvent høyere tilbøyeligheter til kapitalstrømmer over tiårsperioden. Afrika sør for Sahara er størst, med en estimert verdi på mellom 7,5 og 11,6 prosent av total handel. Både OECD og European Network on Debt and Development anslår at utviklingsland taper 2 dollar for hver dollar som flyter inn i disse landene, som enten utviklingshjelp eller utenlandske investeringer (EURODAD, 2014). 

  Grafen viser estimater av hvor stor andel av total handel kapitalflukt i gjennomsnitt har utgjort mellom 2005 og 2014.

  Kilde: Global Financial Integrity 2017, basert på data fra International Monetary Fund 2005-2014.

  Total kapitalflukt (herunder både ulovlig utgående kapitalflukt og innkommende kapitalflukt), var mellom 14,1 prosent (lavt estimat) og 24,0 prosent (høyt estimat) av utviklingslandets totale handel. Selv om analyser av trender i estimert kapitalflukt over en tiårsperiode blir dominert av forstyrrelsene fra den globale finanskrisen, har de ikke endret seg mye over tid. Dette er viktig å tenke på siden GFI i tillegg har endret metoder og har fått nye kilder til data. Likevel kan man legge merke til at estimert innkommende kapitalflukt har vært større enn utgående kapitalflukt, og har overraskende nok vært stabil i forhold til total handel med utviklingsland.

  Det følgende kartet illustrerer hvor mye hvert utviklingsland har tapt på kapitalflukt, klikk for å forstørre.

  Kart: Giulio Frigieri

  Kilde: Tax Justice Network 

  Selv om kartet ikke viser så mye fra Afrika, har denne regionen mister minst 1 trillion USD hvert år til skatteparadisene (Sharife, 2017).

  For mer informasjon les kronikken Kapitalflukt hindrar utvikling. Her skriver journalist Elizabeth Ayamga om hvordan kapitalflukt truer utviklingen i Afrika. Hun mener at minst 1 milliard dollar går tapt for utviklingsland hvert år i form av kapitalflukt. Dette er mer enn sju ganger mengden av total bistand til utviklingsland i 2015 og 40% av hva FN antar at utviklingsland trenger for å oppnå FNs bærekraftig utviklingsmål (UNCTAD, World Investment Report 2014).  

  Cobus de Swardt, Managing Director, Transparency International, forteller hvor stort er problemet. 

  Hva vet vi om hvor mye penger Norge taper i skatteparadis?TALL                HVA BLE FUNNET15 tusen mrd. dollarBeløpet som er tapt i Afrika sør for Sahara på grunn av trade misinvoicing, det tilsvarer kostnaden på 18 mill. helsearbeidere. O'Meara, C., et al. (2015)>10% av BNPMer enn en fjerdedel av de 82 landene de studerer, hadde en andel ulovlig kapitalflukt høyere enn 10 prosent av BNP (Honduras 21,7%, Zambia 18,1%). Spanjers, J., Forss, H., F., (2015)6,84 dollarTap per innbygger som følge av ulovlig kapitalflukt i Bangladesh. Beløpet kunne ha finansiert 58,9 prosent av myndighetenes utgifter til utdanning, eller 30,1 prosent av helseutgiftene. Star Business Report (2015)100 mrd. dollarUtviklingsland taper omtrent 100 milliarder dollar årlig i skatteinntekter som følge av investeringssjokk direkte relatert til offshorekontoer. UNCTAD (2015)27%Mellom 2008 og 2012 var 27% av utenlandske investeringer (FDI) såkalte "transit investment". UNCTAD (2015)

  Er det noe vi mangler? Klikk her for å hjelpe oss å bli enda bedre.

 • Visepresidenten i Ekvatorial-Guinea (og sønnen til den nåværende presidenten), er anklaget for korrupsjon og personlig nytte av pengene fra statlig eid olje- og gass. TV-stasjonen MSNBC forteller at oljeselskapet i 2014 satte hundrevis av millioner inn på en bankkonto i Washington som gikk til presidentens familie.

  Riggselskapet Transocean slapp å betale 400 millioner i skattestrid med Norge. Transocean Offshore Ltd og Transocean Offshore Ventures Ltd, begge hjemme­hørende på Cayman Islands, nektet å betale 412 millioner kroner i kildeskatt pluss renter. Den norske staten må betale selskapet over 6 millioner kroner.

  "SARS (South Africa Revenue Services) has recovered 5.8 billion rand (460 million dollars) over the three-year period 2011-2014, 55 percent (3.4 billion rand or 274 million dollars) of which is all attributed to the mining industry." Kilde: Mthathi, S., Opinion: Journey Towards an African taxation Renaissance, Inter Press Service, 12. juni, 2015.

  Skatteminimeringsstrategier under lupen i Australia. Det er allment kjent at mange oljeselskaper og gruveselskaper som får tilgang til begrensede og ikke-fornybare naturressurser er i overkant kreative med sine skatteunngåelsesstrategier. 

  Panama Papers, amerikanske hedgefond og hemmelige milliard-avtaler. Den sørafrikanske journalisten Craig McKune deler sine erfaringer fra å grave fram ulovlige økonomiske transaksjoner.

  Les hvordan IT-selskapene driver lobbyvirksomhet mot åpenhet: "US tech giants launch fierce fightback against global tax avoidance crackdown".

  Tanzania mister 1,8 milliarder dollar årlig. En fersk rapport viser at Tanzania taper 1,8 milliarder dollar i skatteinntekter årlig. Pengene forsvinner gjennom ulovlig kapitalflyt fra uærlige selskaper som opererer i landet. Nå vil næringsministeren i Danmark at regjeringer anstrenger seg mer for å stoppe kapitalflukt. 

  "An Extractive Affair has found that Malawi's government has lost more than US$43 million in tax to the Australian mining multinational company, Paladinmine. This company has been mining uranium in Malawi for sale in North America  over the last six years. In a country where an estimated 910,000 people are living with HIV, mostly women, this lost revenue could have had a huge impact on these people’s lives. Lost tax income could have financed 431,000 HIV/AIDS treatments; or 39,000 teachers; or 17,000 nurses, or 8,500 doctors." Kilde: Manthalu, Ch., Msonkho, T., Exposed: The US$43 million tax dodge in Malawi, Action aid,  June 17, 2015.

  IKEA dømt for skatteunndragelse. Selskapet ble dømt på alle punkter i saken mot Skatt Øst i Oslo Tingrett. Nå må de etterbetale 123 millioner i skatt, og betale for saksomkostningene.

  Skattedirektør Hans Christian Holte fortalte om skatteetatens ”skattejakt” som han har satt i gang her hjemme. Etter at han tok over som skattedirektør for et år siden har han brukt store ressurser på å følge opp multinasjonale selskapers virksomhet i Norge. De har funnet 14 milliarder kroner som ikke var skattlagt i perioden 2012-2013.

  Se video om "Why should workers care about their companies' lack of transparency? " Daniel Bertossa, Director of Policy and Governance, Public Services International, the Global Union Federation. Conference 2016 "Making Transparency Possible"

  Vi har problemer med kapitalflukt. Skatt var et hovedtema under Debatten på NRK torsdag kveld (november 2014). Første nestleder i Finanskomiteen, Marianne Marthinsen (Ap), bragte problemstillingen omkring kapitalflukt inn i debatten.

  Vi må bekjempe ulovlig kapitalflukt. Zimbabwes finansminister mener at ulovlige pengestrømmer ødelegger for økonomien i landet og begrenser den økonomiske veksten.

  Vanskelig å finne ut hvor pengene blir av. Tapte skattepenger og kapitalflukt er en av hovedutfordringene en møter i arbeidet for å gi utdanning til de mest marginaliserte barna i utviklingsland. Høyre-statssekretær, Krf-politiker og Redd Barna er enige om at politikerne må sette et større fokus på finansielle strukturer.

  På skattejakt hos multinasjonale selskaper. Skatteetaten har gransket multinasjonale selskaper og fant 14 milliarder kroner som ikke var skattlagt. Nå skal skattedirektør Hans Christian Holte sende 100 medarbeidere ut på skattejakt hos selskapene.

  Er det noe vi mangler? Klikk her for å hjelpe oss å bli enda bedre.

  Ulovlige pengestrømmer finansierer krig. For å løse krisen i Syria og Irak må det bygges globale allianser. Ulovlige pengestrømmer må stoppes og fattigdom må bekjempes, skriver Erik Solheim.

  Skriv om korleis kapitalflukt hindrar utvikling. Journalist og TRACE-deltakar Elizabeth Ayamga skriver i denne kronikken om hvordan kapitalflukt truer utviklingen i Afrika.

  Nigeria ber om hjelp til å stoppe kapitalflukt. Flere afrikanske land med Nigeria i spissen har bedt Bretton Woods-systemet, Verdensbanken og det internasjonale pengefondet (IMF) om hjelp til å løse problemstillingene rundt ulovlig kapitalflukt fra kontinentet.

 • PWYP Norge har laget en liste over tiltak som vi arbeider for skal innføres eller som vi kan anbefale for land som har problemstillinger innenfor definerte områder av kapitalflukt. Det betyr ikke at vi arbeider med alle tiltak selv eller vektlegger alle tiltak like mye i vårt daglige arbeid.

  Tiltak:

  Utvidet land-for-land rapportering (ULLR): ULLR er en rapportering av skattebetalinger i sin naturlige sammenheng; investeringer, produksjon, inntekter, kostnader og ansatte; land for land i notene til selskapets konsernregnskapet for alle land. ULLR inkluder kravene som allerede inngår i LLR, men i tillegg etterspør krav til innhold og krav til form som gjør rapporteringen egnet til å synliggjøre potensiell uønsket skattetilpasning.

  Enkel land-for-land rapportering (LLR): LLR er rapportering av skattetall alene for å kunne sammenligne med hva ulike land oppgir å ha mottatt slik at det er mulig å kontrollere om skatteinntekter kommer landet til gode eller «forsvinner» på veien i korrupsjon. LLR gir ikke informasjon om skatt rapportering satt i kontekst med særlig investeringer, inntekter og kostnader for alle land.

  Extractive Industries Transparency Initiative (EITI): En EITI-prosess er en nasjonal prosess for åpenhet om pengestrømmer fra naturresurser. EITI er en åpenhetsstandard som krever at selskaper offentliggjør hvor mye de betaler til myndigheter, og at myndigheter oppgir hvor mye de mottar. Denne informasjonen skal sammenstilles i en EITI-rapport.

                              Klikk her for mer informasjon om disse tiltakene

  Illustrasjon fra Shutterstock - Informasjonsrapport med regnskap 2012 – PWYP Norge

  Forskjellen mellom land-for-land-rapportering (”As is”) og utvidet-land-for-land-rapportering (”Should have been”)Loven om land-for-land-rapportering er en minstestandard for åpenhet. Når selskaper må rapportere på sine skattebetalinger til myndigheter og myndigheter må være åpne om hva de har mottatt i skattebetalinger, så er det mulig å se om tallene stemmer overens.Loven om land-for-land-rapportering (rapportering av skattebetalinger for regnskapsformål), (slik loven i USA og EU krever) er derfor nødvendig for å synliggjøre potensiell korrupsjon, men dessverre ikke tilstrekkelig for å synliggjøre potensiell skattetilpasning. Selskaper kan flytte signifikant profitt ut fra et land før den beskattes. Fordi tilpasningen skjer før selskapet betaler sine skatter, holder det ikke å kun vite hvilke skattebetalinger et selskap har gjort. 

    Er det noe vi mangler? Klikk her for å hjelpe oss å bli enda bedre.

 • AUC/ECA_ African Union Commission and United Nations Economic Commission for Africa 2015 Report of the High Level Panel on Illicit Financial Flows from Africa. AUC/ECA, February 26, 2015. http://www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/iff_main_report_26feb_en.pdf

  Blankenburg, Stephanie, and Mushtaq Khan. 2012. Governance and Illicit Flows. In Draining Development? Controlling Flows of Illicit Funds from Developing Coun- tries, edited by Peter Reuter, 21–68. Washington, DC: World Bank.

  Cardamone, T. 2015 Illicit Flows in the Poorest of Places, Global Financial Integrity, publisert 4. juni 2015.

  Chêne, Marie. 2008. Mutual Legal Assistance Treaties and Money Laundering. U4 Expert Answer (July 29), U4 Anti-Corruption Resource Center, Chr. Michelsen Institute, Bergen, Norway.

  Cobham, Alex. Tax Havens and Illicit Flows. 2012. In Draining Development? Controlling Flows of Illicit Funds from Developing Countries, edited by Peter Reuter, 337–72. Washington, DC: The World Bank, https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/2242/ 668150PUB0EPI0067848B09780821388693.pdf.

  Global Financial Integrity 2017 Illicit Financial Flows to and from Developing Countries: 2005-2014

  Harrington, B. 2016. Capital without Borders, Wealth Managers and the One Percent. Harvard University Press.

  Herkenrath, Marc. 2014. Illicit Financial Flows and Their Developmental Impacts: An Overview. International Development Policy, Articles and Debates 5.3, Graduate Institute, Geneva.

  Ibi Ajayi S og Ndikumana L (eds.) 2015. Capital Flight from Africa. Causes, effects, and policy issues. Oxford  University Press.

  Janský, Petr. 2013. Illicit Financial Flows and the 2013 Commitment to Development Index. CGD Policy Paper 034 (December), Center for Global Develop- ment, Washington, DC.

  Kapoor, S. 2013. Investing for the future. Available at: http://re-define.org/sites/default/files/images/SWF-Report_Final.pdf

  Leite, Carlos A. 2012. The Role of Transfer Pricing in Illicit Financial Flows. In Draining Development? Controlling Flows of Illicit Funds from Developing Countries, edited by Peter Reuter, 235–64. Washington, DC: World Bank.

  O'Meara, C., et al. (2015), Making a Killing: How tax scams are robbing poor countries of life-saving healthcare, Save the Childern, p. 2.

  OECD 2015. Transfer Pricing Documentation and Country-by- Country Reporting, Action 13: Final Report. Available at: http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing-documentation-and-country-by-country-reporting-action-13-2015-final-report-9789264241480-en.htm

  OECD. About Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Available at: http://www.oecd.org/ctp/beps-about.htm

  Phiri, M and Shebo N 2015 Do Zambia’s Copper Exports Disappear into Thin Air? The ZIPAR Quarterly. Lusaka, Zambia: Zambia Institute for Policy Analysis & Research (ZIPAR), April 2015. http://www.zipar.org.zm/publications/zipar-quarterly-magazine/ 34-zipar-quarterly-april-2015.

  Reuter, Peter. 2016. Illicit Financial Flows and Governance: The Importance of Disaggregation. Back- ground paper, WDR 2017, World Bank, Washington, DC.

  Spanjers, J., Foss, H., F.2015, Illicit Financial Flows and Development Indices: 2008-2012, Global Financial Integrity, p. III.

  Star Business Report, Capital flight eats up 1.1pc of GDP: report, The Daily Star, published 15. juni, 2015.

  Terracol, Marie. 2015. Mutual Legal Assistance and Corruption. U4 Expert Answer 17 (September 24), U4 Anti-Corruption Resource Center, Chr. Michelsen Institute, Bergen, Norway.

  The Economist (20 February 2016). The biggest loophole of all. Available at: http://www.economist.com/news/international/21693219-having-launched-and-led-battle-against-offshore-tax-evasion-america-now-part

  The International Consortium of Investigative Journalists. 2016. Giant Leak of Offs shore Financial Records Exposes Global Array of Crime and Corruption. Available at: https://panamapapers.icij.org/20160403-panama- papers-global-overview.html

  The International Consortium of Investigative Journalists. (on-line). Luxembourg Leaks: Global companies’ secrets exposed. Available at: https://www.icij.org/project/luxembourg-leaks

  Tropina, Tatiana. 2016. Do Digital Technologies Facilitate Illicit Financial Flows? Background paper, World Development Report 2016: Digital Dividends, World Bank, Washington, DC.

    Er det noe vi mangler? Klikk her for å hjelpe oss å bli enda bedre.

  United Nations. 2015. United Nations Handbook on Selected Issues in Protecting the Tax Base of Developing Countries. Available at: http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/07/handbook-tb.pdf

  UNCTAD (2015): World Investment Report 2015: Reforming International Investment Governance, United Nations

  Zucman, G. 2013. Taxing across Borders: Tracking Personal Wealth and Corporate Profits. Journal of Economic Perspectives, Vol 28: 4, pp. 121–148. Available at: http://gabriel-zucman.eu/files/Zucman2014JEP.pdf

  Zucman G. 2016. Skjult rikdom, hvordan de superrrike gjemmer formuene i skatteparadiser. Originaltittel: La richesse cachée des nations, enquête sur les paradis fiscaux 2013, oppdateriner og nytt kapittel, 2015. ManisfestUniversity og Chicago Press.

   Klikk her for å lese: Hvilken metoder og instrumenter er i bruk?