Nøkkelbegreper

Foto: Gerd Altmann/Pixabay

Ønsker du å vite mer om finansiell åpenhet, kapitalflukt og skatteparadiser?
På denne siden finner du kortfattede forklaringer på nøkkelbegreper benyttet på siden vår.

 • Definisjon:

  Aggressiv skatteplanlegging er når en virksomhet beveger seg helt i grenselandet av lovverket for å redusere hvor mye de må betale i skatt. Dette kan for eksempel gjøres ved å utnytte forskjeller i skattelovgivningen mellom to land, eller ved å utnytte tvilsomme smutthull i nasjonal lovgivning.

  Kilde: OECD (http://www.oecd.org/tax/aggressive/)

  Klikk her å lese mer om: Aggressiv skatteplanlegging(link is external)


 • Definisjon:

  BEPS står for Base Erosion and Profit Shifting. Begrepet blir brukt til å beskrive skatteplanleggingsstrategier som utnytter smutthull og uoverensstemmelser i skatteregler for å kunstig flytte overskudd til lav- eller nullskattland. Dette resulterer i at lite eller ingen selskapsskatt blir betalt. 

  Kilde: European Commssion, Public consultation on further corporate tax transparency 

  Klikk her for å lese mer om: BEPS-prosessen(link is external)

 • Definisjon:

  Derivater har fått navnet sitt fra det faktum at de er produkter som er avledet (eng. ‘derived from’) fra et marked for ‘fysiske’ produkter som penger (valutamarkeder) eller fysiske varer (råvaremarkeder). Et derivat er altså et produkt som er knyttet til prisen i markedet som produktet er avledet fra, men hvor det ikke er noen fysisk leveranse knyttet til transaksjonene, kun finansielt oppgjør av derivatkontraktene.

  Kilde: Frian Aarsnes (2011).

  Klikk her for å lese mer om: Metoder og instrumenter(link is external)

 • En samling av føderale regler i USA, som først og fremst har til hensikt å påvirke finansinstitusjoner og deres kunder. Vedtatt av Obama-administrasjonen i 2010. Intensjonen med loven er å hindre gjentakelse av hendelsene som forårsaket finanskrisen i 2008, ved å redusere risikoen i ulike deler av det finansielle systemet i USA. Offisielt heter loven Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, men den blir som regel bare referert til som "Dodd-Frank".

  Kilde: Alcantara, J (2014)

  Klikk her for å lese mer om: Dodd-Frank(link is external)

 • Definisjon:

  EITI er en åpenhetsstandard for utvinningsindustrien. Standarden krever at selskaper offentliggjør hvor mye de betaler til myndigheter, og at myndigheter oppgir hvor mye de mottar, og hvordan de bruker pengene. I tillegg kreves det at landene oppgir egentlige eiere av selskapene som tildeles kontrakter.

  Kilde: EITI nettsiden (https://eiti.org/)

  Klikk her for å lese mer om: EITI​(link is external)

 • Definisjon:

  (eng: transfer pricing) Internpris er prisen selskaper setter på varer og tjenester som det handles med internt i selskapet. For eksempel når bedriftenes datterselskaper betaler hverandre for bruk av verdifulle patenter, varemerker eller andre varer"

  Kilde: Drucker, J (2014).

  Klikk her for å lese mer om: Metoder og instrumenter(link is external)

 • Definisjon:

  (eng: ring fencing) Inngjerding er når myndighetene i skatteparadis har forskjellige skatteregler og reguleringer ovenfor selskaper som er eid av utlendinger, og selskaper som er eid av landets egne innbyggere.

  Kilde: Ringstad og Jacobsen (2016) 

  Klikk her for å lese mer om: Metoder og instrumenter(link is external)

 • Definisjon:

  (eng: illicit financial flows) Ulovlig kapitalflukt er ulovlige forflytninger av penger eller kapital fra ett land til et annet. GFI klassifiserer denne bevegelsen som ulovlig når midlene er ulovlig opptjent, overført, og/eller utnyttet.

  Kilde: OECD, Glossary of Statistical Terms. http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=262(link is external). Global Financial Integrity, Illicit Financial Flows: http://www.gfintegrity.org/issue/illicit-financial-flows/(link is external)

  Klikk her for å lese mer om: Kapitalflukt​(link is external)

 • Definisjon:

  Land-for-land-rapportering (LLR) er rapportering av bedriftenes skattetall, for å kunne sammenligne med hva ulike land oppgir å ha mottatt slik at det er mulig å kontrollere om skatteinntekter kommer landet til gode eller «forsvinner» til korrupsjon. LLR gir ikke informasjon om skatterapportering satt i kontekst med særlig investeringer, inntekter og kostnader for alle land. 

  Kilde: PWYP Norge

  Klikk her for å lese mer om: Land-for-land rapportering(link is external)

 • Den reelle eieren av et selskap. Det er den fysiske personen, eller personene, som direkte eller indirekte eier eller kontrollerer bedriften.

  Kilde: EITI - Pilot project

  Klikk her for å lese mer om: Egentlig eiere(link is external)

 • Definisjon:

  Hvitvasking er å sikre utbytte fra straffbar handling. For at utbyttet skal kunne tas i bruk av gjerningspersonene må det innføres i den lovlige økonomien. Formålet med hvitvasking er derfor å få det til å se ut som om utbyttet er ervervet på lovlig måte, samt å skjule dets illegale opprinnelse.

  Kilde:  ØKOKRIM(link is external)

  Klikk her for å lese mer om: Metoder og instrumenter(link is external)

 • Definisjon:

  Det er en virksomhet som er lokalisert i mer enn to land, og definisjonen inkluderer organisasjoner som bedriver utenlandske direkte investeringer.

  Kilde: B. Kogut: Multinational Corporations, International Encyclopedia for Social & Behaviorial Sciences, Elsevier Ltd

  Klikk her for å lese mer om: Tilretteleggere(link is external)

 • Definisjon:

  Panama Papers er tidenes største dokumentlekkasje. 376 journalister gransket 11,5 millioner dokumenter som avdekker skatteparadisenes sentrale rolle i den globale finansindustrien.

  Kilde: Aftenposten(link is external) 

  Klikk her for å lese mer om: Panama Papers (ekstern lenke)(link is external)

 • Definisjon:

  Et skallselskap har svært sjelden reell virksomhet. De blir brukt til å skjule ulovlig kapitalflukt, skatteunndragelse eller for å omgå reguleringer. Disse “spøkelsebedriftene” kan åpne bankkontoer og overføre penger som alle andre selskap. Dette gjør dem til et favorittverktøy for hvitvaskere som ønsker å skjule sin virksomhet, og sine eiendeler fra myndighetene. Kalles også «Postboksselskap» og «Brass plate companies» (henviser til at den eneste fysiske tilstedeværelsen for selskapet er en postboks eller et messingskilt på advokatens kontor, med selskapets navn på).

  Kilde: The Economist 2012.

  Klikk her for å lese mer om: Metoder og instrumenter(link is external)

 • Definisjon:

  Et skatteparadis er land som har lave eller ingen skatter, få reguleringer, og regler (eller mangel på sådan) som gjør hemmelighold mulig.

  Kilde: PWYP Norge

  Klikk her for å lese mer om: Skatteparadis(link is external)

 • Definisjon:

  Skatteunndragelse innebærer å bruke ulovlige midler for å unngå å betale skatt. Vanligvis innebærer skatteunndragelse at en person eller et selskap ikke rapporterer den ekte inntekten sin til myndighetene. Dette kan skje ved hjelp av underrapportering av inntekt, ved å blåse opp fradrag, eller ved skjule penger i offshorekontoer.

  Kilde: Cornell University Law School, Tax Evasion: an overwiev.

  Klikk her for å lese mer om: Metoder og instrumenter(link is external)

 • Definisjon:

  Ved skatteunngåelse bruker en aktør virkemidler som strengt talt er innenfor lovverket for å redusere skattebetaling. Selv om virkemidlene kan være lovlig i henhold til lovens bokstav, er de ofte i strid med lovens intensjon.

  Kilde: OECD glossary of tax terms

  Klikk her for å lese mer om: Metoder og instrumenter(link is external)

 • Definisjon:

  Skatteplanlegging er når en person eller virksomhet bruker kreative metoder for å minimere summen de betaler i skatt.

  Kilde: OECD glossary of tax terms

  Klikk her for å lese mer om: Metoder og instrumenter(link is external)

 • Definisjon:

  Trade misinvoicing er å manipulere fakturaer ved eksport eller import av varer eller tjenester, til enten over eller under sin verdi. Dette gjøres for å skjule verdien av produktene, slik at man i hemmelighet kan flytte overskudd inn og ut av land for å unngå skatt.

  Kilde: O'Meara, C., et al. (2015)

  Klikk her for å lese mer om: Metoder og instrumenter(link is external)

 • Definisjon:

  Å oppgi feil formål ved en pengeoverføring, med det formål å utnytte skattereglene for å redusere skattebetaling.

  Kilde: Schiller (2015).

  Klikk her for å lese mer om: Metoder og instrumenter(link is external)

 • Definisjon:

  En avtale mellom parter for forvaltning av en formue. Den som eier pengene («settlor»), gir formelt fra seg retten til å forvalte pengene til en forvalter («trustee») som skal disponere pengene til gode for de egentlige eierne («tilgodesette» eller «beneficial owners»). 

  Kilde: Ringstad og Jacobsen (2016).

  Klikk her for å lese mer om: Metoder og instrumenter(link is external)

 • Definisjon:

  ULLR er en rapportering av skattebetalinger i sin naturlige sammenheng; investeringer, produksjon, inntekter, kostnader og ansatte; land for land i selskapets konsernregnskap for alle land. ULLR inkluder kravene som allerede inngår i LLR, men setter i tillegg krav til innhold og til form. Dette gjør rapporteringen egnet til å synliggjøre potensiell uønsket skattetilpasning.

  Kilde: PWYP Norge

  Klikk her for å lese mer om: Utvidet Land-for-Land Rapportering(link is external)