Hvilke tiltak foreslår vi?

Publish What You Pay Norge (PWYP Norge) arbeider for å få på plass lovregler for finansiell åpenhet i utvinningsindustrien for å fremme mer bærekraftige samfunn. Vi tror at finansiell åpenhet i utvinningsindustrien, og andre industrier, vil gjøre det mulig for innbyggerne i ressursrike land å holde myndigheter og selskaper ansvarlig for hvordan samfunnets felles naturressurser forvaltes.

PWYP Norges sentrale oppgave er å øke kunnskapen om hvilke mekanismer som benyttes av selskaper for at naturressurser ikke kommer land og innbyggere til gode. Mange av disse mekanismene er landrelaterte, og disse arbeider de ulike avdelingene i Publish What You Pay med, men mange av de mekanismene er også relatert til mekanismer spesifikt utviklet i land i Nord med det formål å sørge for at inntekten til multinasjonale selskaper maksimeres på bekostning av skatteinntekter som forsøkes minimert. PWYP Norge har bidratt med kunnskap og lagt til rette for en god og kritisk debatt i Norge om behovet for, og betydningen av, finansiell åpenhet for en bærekraftig utvikling.

PWYP Norge har laget en liste over tiltak som vi arbeider for at bør innføres eller som vi kan anbefale for land som har problemstillinger innenfor definerte områder av kapitalflukt. Det betyr ikke at vi arbeider med alle tiltak selv eller vektlegger alle tiltak like mye i vårt daglige arbeid.

VÅRE TILTAK


PWYP Norge prioriterer å få frem kunnskap, både informasjon om mekanismene og hvordan disse kan motvirkes, på områder som er underfokusert på i forhold til kapitalflukt (informasjon) eller hvor det mangler unilaterale tiltak som land kan ta i bruk umiddelbart. Dette er i tråd med PWYP Norges syn, som er at det tar for lang tid å få frem kvalitetsmessig god informasjon (derfor arbeider PWYP Norge med utvidet land-for-land rapportering) og det tar for lang tid å få lovfestet effektive mekanismer for å redusere eller eliminere kapitalflukt (derfor arbeider PWYP Norge med unilateriale mekanismer som alternativ til internasjonalt arbeid som har vist seg å ta for lang tid og som frembringer for svake motmekanismer).

FORSKJELLIGE PROBLEMER - FORSKJELLIGE TILTAK

Det er ”to innganger” her, (1) ”hva er problemet” og (2) ”Hvilke tiltak kan bidra til å hindre hvilke problemer”. Ofte får vi spørsmål om hvilken ”tiltaksliste” vi anbefaler. Men dette kommer an på hvilket problem du ønsker å løse. Mange tiltak som i dag enten er i prosess eller allerede eksisterer er det vanskelig å få presis informasjon fra og det er fremdeles mulig å omgå flere regler som er på plass. PWYP Norge har dokumentert hvordan multinasjonale selskaper etablerer ugjennomtrengelige konsernstrukturer og etablerer selskapsstrukturer med bruk av skatteparadiser. Virkningen er fragmentering i mange selskaper slik at konsernkartet blir uoversiktlig og relasjonen mellom de ulike delene blir uklar. Ulike finansielle instrumenter da kan brukes for å føre inntekter ut av landet før de er skattlagt. I dag er halvparten av de 100 største økonomiene i verden flernasjonale selskaper.  Av dem er flere selskaper i utvinningsindustrien.

De instrumentene PWYP Norge anbefaler er presise og vanskeligere for dem som har ønsket og viljen til å benytte seg at mekanismer for å komme seg rundt regler i tillegg til at de i større grad håndterer konkrete problemstillinger.

 • Selskaper holder opplysninger hemmelig som er viktige for å vite om land får den korrekte skatteinngangen. Uten informasjon kan ikke lovgiver lage de rette lovene, og uten informasjon kan ikke investorer gjøre korrekte valg om hvilke selskaper de vil investere i.

  Hva er mekanismen vi foreslår?

  Innføring av utvidet opplysningsplikt, ULLR, er det beste instrumentet både for investorer og for lovgiver.

  Opplysningsplikten må minimum inneholde informasjon om investeringer, produksjon, inntekter, kostnader, skatt i regnskap og betalt skatt samt antall ansatte og hvordan eierskapet i de ulike selskapene er.

  Hvorfor er dette effektivt? 

  En av de vesentligste manglene samfunnet har er mangel på informasjon om hva som foregår i et multinasjonalt selskap. Denne informasjonen må frem for at alle beslutningstakere kan gjøre korrekte beslutninger når det gjelder multinasjonale selskaper.

  Les PWYP Norges politiske innspill her. 

  Les PWYP Norges rapport "An Extended country by country reporting. A policy proposal to the EU. Vol. 2." her.

 • Selskaper holder opplysninger hemmelig som er viktige for å vite om land får den korrekte skatteinngangen. Uten informasjon kan ikke lovgiver lage de rette lovene, og uten informasjon kan ikke investorer gjøre korrekte valg om hvilke selskaper de vil investere i.

  Hva er mekanismen vi foreslår?

  Innføring av utvidet opplysningsplikt, ULLR, er det beste instrumentet både for investorer og for lovgiver.Opplysningsplikten må minimum inneholde informasjon om investeringer, produksjon, inntekter, kostnader, skatt i regnskap og betalt skatt samt antall ansatte og hvordan eierskapet i de ulike selskapene er.

  Hvorfor er dette effektivt? 

  En av de vesentligste manglene samfunnet har er mangel på informasjon om hva som foregår i et multinasjonalt selskap. Denne informasjonen må frem for at alle beslutningstakere kan gjøre korrekte beslutninger når det gjelder multinasjonale selskaper.

  Les PWYP Norges politiske innspill her. 

  Les PWYP Norges rapport "An Extended country by country reporting. A policy proposal to the EU. Vol. 2." her.

 • I 2011 var den alt-omfattende bruken av skatteparadiser fremdeles ukjent for de fleste. Rapporten "Piping profits" ble laget for å fokusere på problemet med den omfattende bruken av skatteparadiser. I etterkant er det mange, også internasjonale organer, som har kommet med informasjon om bruken av skatteparadiser, og en rekke skandaler internasjonalt har vist de ødeleggende effektene av skatteparadiser.

  Hva er mekanismen vi foreslår?

  De viktigste instrumentene mot skatteparadiser er informasjon om bruken eller mekanismer som motvirker effektene.

  Utvidet land-for-land rapportering og innføring av åpenhetsgaranti/ åpenhetslover vil medføre vesentlig bedre informasjon til samfunnet (ULLR) eller til skattemyndighetene (Åpenhetsgarantien).

  Mekanismer som motvirker bruken av skatteparadiser er derivater i egen skattebase (derivater) og bruk av internasjonalt anerkjente mekanismer som kreditfradrag, ved å lage mekanismer som Omvendt Kreditfradrag (motvirker generell bruk av skatteparadiser bortsett fra derivater)

  Hvorfor er dette effektivt? 

  Informasjon er den viktigste kilden til korrekt håndtering av skatteparadiser. Derfor er innføring av utvidet land-for-land rapportering (så lenge den dekker ALLE land) effektiv. Innføring av åpenhetsgarantier minimerer skattemyndighetenes informasjonsinnsamling og bidrar til å holde kostnadene knyttet til skatte-adminstrasjon nede.

  Derivater i egen skattebase er 100% effektivt mot derivatmisbruk på grunn av lovfestingen og den enkle måten å kontrollere resultatet på.

  Omvendt Kreditfradrag øker ikke skattene gjennom økte inntekter, men medfører at selskapenes kostnadsfradrag begrenses til selskapets realiserte skattekostnad internasjonalt. Bruken av lavskatte-land blir derfor effektivt eliminert på kostnadssiden (men ikke inntektssiden).

  Les PWYP Norges politiske innspill her

  Les PWYP Norges rapport "Piping profits" her.

 • Skattemyndighetene mangler mekanismer for å følge transaksjoner hele veien gjennom en konsernstruktur (audit trail). 

  Hva er mekanismen vi foreslår?

  Innføring av en åpenhetsgaranti ved selskapsetablering i et land.

  Hvorfor er dette effektivt? 

  Informasjonsbehov hos skattemyndighetene møtes ikke med hemmelighold, advokater og forhalingsteknikker.

  Les PWYP Norges rapport "Transparency Agreement - a tool for multinational transactions" her.

 • Rapporten "An Extended country by country reporting. A policy proposal to the EU. Vol. 2."  ble laget for å gi innsyn i regnskapsinformasjon land for land. En bieffekt av dette er at man også får oversikt over eierskapet. I tillegg har PWYP vært bidragsyter til å etablere EITI, hvor egentlig eierskap er et krav i alle land som innfører EITI (hittil 52).

  Hva er mekanismen vi foreslår?

  Utvidet land-for-land rapportering (ULLR) innebærer automatisk at det må oppgis hvilke selskaper som er involvert i aktiviteten i de ulike landene. Gjennom land-for-land rapportering tar selskapene automatisk «ansvar» for eierskapet til de aktuelle selskapene.

  Hvorfor er dette effektivt? 

  EITI er effektivt i det enkelte produksjonsland, fordi man får oversikt over endelig eier til selskapene i landene.ULLR er effektivt fordi det gir oversikt over hele konsern-strukturen i et selskap, inklusive skatteparadislandene, noe som EITI ikke vil kunne gjøre.

  Les PWYP Norges rapport "An Extended country by country reporting. A policy proposal to the EU. Vol. 2." her.

 • Klienkonfidensialitet er en viktig del av rettssikkerheten. Klientkonfidensialitet kan imidlertid misbrukes grovt dersom den benyttes til å holde skjult informasjon om hva advokater gjør AKTIVT for å hjelpe selskaper til kapitalflukt.

  Hva er mekanismen vi foreslår?

  Lempe på advokaters taushetsplikt ved transaksjonsrådgivning.Stenge for advokater til å bistå i rettssaker når de har bistått i transaksjonsrådgivning (på samme måte som revisorer ikke både kan bistå i transaksjonsrådgivning OG revidere selskapet de har bistått). Advokaten som bistår i en eventuell rettssak vil da være dekket av taushetsplikt.

  Hvorfor er dette effektivt? 

  Dette er effektivt fordi advokater ikke kan benytte et instrument som er ment å beskytte samfunns-nteresser (taushetsplikt om klient-forhold) til å aktivt bistå selskaper med å bryte samfunnsinteresser (kapitalflukt). 

  Les PWYP Norges politiske innspill her.

  Les PWYP Norges rapport "Silence is golden" her.

 • Selv om transfer mispricing er et velkjent instrument for selskaper når det gjelder kapitalflukt, så er omfanget lite dokumentert annet enn for enkeltselskaper. Målet med rapporten "Lost billions. Transfer Pricing in the Extractrive Industries" var å demonstrere omfanget i en totalitet (EU og USA) for en hel industri (multinasjonale olje- og gasselskaper).

  Hva er mekanismen vi foreslår?

  Informasjon er et av de beste virkemidlene mot feilprising, og utvidet land-for-land rapportering (ULLR) er derfor et virkemiddel som vil vise samfunnet hvor fortjenesten i et konsern blir liggende ved at også skatteparadiser må inngå in en utvidet land-for-land rapportering.Omvendt Kreditfradrag er et tiltak som kan medføre at virkningen av feilprising elimineres på kostnadssiden. Dette gjøres ved at fradrag for kostnader i konsernsammenheng tilpasses skattesatsen som multinasjonale selskaper oppnår internasjonalt (effektiv skattesats). Omvendt Kreditfradrag kan lovfestes unilateralt av det enkelte land og er i samsvar med anerkjente prinsipper som er benyttet internasjonalt i mer enn 50 år og som er nedfelt i OECD’s modellskatteavtale for inntekt og kapital. 

  Hvorfor er dette effektivt? 

  Uten informasjon famler både lovgiver, investor og andre i blinde. Å få frem informasjon blir derfor helt vesentlig, og det er dette ULLR gjør.Omvendt Kreditfradrag som tiltak er effektivt fordi det reduserer skattefradraget for kostnader som går på tvers av konsernstrukturen ned til den skattesatsen som er oppnådd for konsernet som helhet internasjonalt (effektiv skattesats). Siden dette er skattesatsen som hvert enkelt konsern har arbeidet for å oppnå, er det bare rett og rimelig at kostnadsfradraget verdsettes etter den samme skattesatsen. Omvendt Kreditfradrag eliminerer behovet for skatteparadiser.

  Les PWYP Norges politiske innspill her.

  Les PWYP Norges rapport "Lost billions. Transfer Pricing in the Extractive Industries" her.

 • Rigide skattesystemer som ofte blir endret på grunn av at de ikke imøtekommer legitime krav fra enten skattyter eller myndigheter er et problem. De skattemekanismer som benyttes overfor ekstraksjonsselskaper er ofte gjenstand for konflikt. Dette gjelder særlig skattenivået. 

  Hva er mekanismen vi foreslår?

  Windfall taxes er bruttoskatter som beskytter selskapene mot for høy beskatning under et visst pris-/ inntektsnivå, mens de samme skattene sørger for høyere inntekter til myndighetene over dette pris-/ inntektsnivået.

  Hvorfor er dette effektivt?

  Ved at både høye og lave pris-/inntektsnivåer hensyntas så blir skattesystemet mer stabilt (behovet for endringer blir mindre). Eneste behov er å monitorere innslagspunket for windfall taxes og justere over tid.

  Les PWYP Norges rapport "The Case for Windfall Taxes - a guide to optima taxation" her.

 • Høyere skattefradrag for kostnader enn beskatning av inntekter på grunn av kapitalflukt er et problem. Disproporsjonalitet i inntekts- og kostnadsbeskatning medfører nesten like store tap av skatteinntekter som tap av ubeskattede inntekter som følge av kapitalflukt.

  Hva er mekanismen vi foreslår?

  Omvendt Kreditfradrag benytter prinsipper som er nedfelt i OECD’s mønsterskatteavtale og som er benyttet i mer enn 50 år for fordeling av beskatning for inntekter. Omvendt Kreditfradrag snur prinsippene og gjør disse anvendbare for kostnadsfradrag, slik at skatteeffekten av kostnadsfradrag tilpasses den effektive skattesatsen i hvert enkelt multinasjonalt selskap.

  Hvorfor er dette effektivt?

  Mekanismen er 100% effektiv i forhold til å eliminere effekten av skatteparadiser og andre lavskatte-jurisdiksjoner og eliminerer behovet for disse i konsernstrukturer for å kunne være konkurransedyktig overfor andre multinasjonale selskaper. Mekanismen har derfor evnen i seg til å stoppe «the race to the bottom».

  Les PWYP Norges rapport "Taking away the tax effect of tax havens. Cross border taxation methods and reverse tax credit" her.

 • Hvis alt annet slår feil for et multinasjonalt selskap, så kan selskapet sørge for å selge virksomheten til andre selskaper på nivåer som ikke medfører skatteplikt, noe som er med og bygger opp under systemet med kapital-flukt fordi kjøperen blir tvunget til å bruke kapitalfluktmekanismer for å rettferdiggjøre prisen som er betalt.

  Hva er mekanismen vi foreslår?

  Sørge for at kjøper må godkjennes av myndighetene og at myndighetene har lov til å trekke tilbake lisensrettighetene dersom kjøper ikke godkjennes (for salg til andre direkte fra myndighetene, for eksempel på auksjon).Alternativer til skattelegging:

  1. Lokal skattlegging uten justering av avskrivningsgrunnlag.

  2. Global skattlegging med justering av avskrivningsgrunnlag og kreditfradrag for skatt i motsvarende jurisdiksjon(er). Inngangsverdi er gjenværende skattemessig nedskrevet verdi.

  Hvorfor er dette effektivt?

  Tiltakene er kun effektive dersom land legger til rette for mekanismene i FORKANT av etablering av rettigheter for utvinningsselskaper.Lovfestes eller legges til grunn i en ufravikelig del av modellavtaler. 

 • Mark-to-market (MtM) mekanismer både i regnskapsprinsipper, prising av leveranser og i kontrakter medfører både ustabilitet i verdensøkonomien og skatteflukt på linje med eller over misbrukt av derivater.

  En av de mest brukte og mest underkjente instrumentene for kapitalflukt, som også er en betydelig årsak til ustabilitet i verdensøkonomien. 

  Hva er mekanismen vi foreslår?

  Begrense mark-to-market regnskapsprinsipper til likvide eiendelsklasser.For andre selskaper enn finansinstitusjoner, flytte derivater i en egen skattebase.Fordele nedskrivninger over et visst nivå over flere år for å begrense uønskede svingninger i verdensøkonomien.Minimum sørge for at bruken av mark-to-market i finansinstitusjoner ikke resulterer i kontantstrømmer slik som økte dividender eller økte bonuser. Isolere egenkapitaleffekten. Aller helst eliminere bruken av mark-to-market for urealiserte derivat-gevinster totalt.Innføre omvendt Kreditfradrag på kostnadssiden.

  Hvorfor er dette effektivt?

  Tiltakene begrenser de negative effektene av mark-to-market både når det gjelder:

  1. MtM-accounting - reduserer svingninger i selskapers økonomi og dermed svingninger i verdens-økonomien

  2. MtM-prising - omvendt Kredit-fradrag eliminerer effekten av Mtm-prising til et minimum.

  3. MtM-kontrakter - derivater i egen skattebase eliminerer effekten av MtM-kontrakter på skatteinngangen fra operasjonelle inntekter.

 • Hva er mekanismen vi foreslår?

  PWYP Norge støtter bruken av morselskapsgarantier overfor myndigheter slik at konsernselskaper blir solidarisk ansvarlig med datterselskap overfor forpliktelser som følge av virksomheten i landet. Mest aktuelt overfor oppryddingskostnader ved konkurs.

  Hvorfor er dette effektivt?

  Medfører at konsern ikke kan løpe bort fra oppryddingsforpliktelser ved en eventuell konkurs.

PWYP NORGES ARBEID MED SPESIALISERT KUNNSKAP

PWYP Norge har arbeidet med spesialisert kunnskap om finansielt hemmelighold i utvinningsindustrien i ti år, og særlig om:

 • hvor lekkasjene skjer,
 • hvilke teknikker som brukes,
 • hvilke mekanismer som virker sammen,
 • hvordan det blir gjort mulig,
 • hvem som legger til rette for dette,
 • hvordan det kan være mulig å gripe inn og gjøre noe med dette,
 • hvilke åpenhetstiltak som kan motvirke hvilke type lekkasjer.

Det har vi gjort fordi det er nødvendig med dybdeforståelse om hvilke tappeteknikker multinasjonale selskaper kan bruke i utvinningsindustrien som kan skade et lands skattegrunnlag.

PWYP Norges evidensbaserte undersøkelser har gitt et robust grunnlag for PWYP Norges arbeid og for å forholde seg til hvilke tiltak som kan fungere som effektive tiltak på ulike typer problemstillinger, og innenfor et område det er vanskelig å se for seg at ellers ville ha bli dekket.

Det pågår en intensivert jakt på naturressurser over hele verden. Utvinningsindustrien er preget av et stort hemmelighold og i mange land kan det å utfordre sine myndigheter på åpenhet være livsfarlig.  Over hele verden er det nå et tydelig og økende tilbakeslag mot sivilsamfunnsaktivister som arbeider for en rettferdig bruk av deres lands naturressurser, også i OECD-land. Det er blitt farligere å stille spørsmål om håndteringen av lands naturressurser, kreve åpenhet om forvalting av naturresurser.  og at naturressursene skal komme befolkningen til gode. Det er det samme som å møte store maktforskjeller. Bare i 2015 ble 185 aktivister som arbeidet for åpenhet og for å beskytte miljøet, drept.

Kunnskapsproduksjon er kjernen som ligger til grunn for alt arbeid på våre andre arbeidsområder. Det har vært en stor etterspørsel både fra Sør og Nord etter en slik dybdeforståelse.

Vil du lære mer? Klikk her for å lese mer om Nøkkelbegreper og definisjoner

PWYP Norge har frem til nå produsert:

FilmerTil filmportal
179Antall YouTube-videoer i kanalen
92962Antall YouTube-videoavspillinger
597Antall YouTube-kanalabonnenter
NyhetsartiklerTil nyhetsarkiv
579Totalt antall artikler publisert i nyhetskategorien (alle år)
8Totalt antall artikler publisert i nyhetskategorien i år
16 Totalt antall artikler publisert i nyhetskategorien 2019
24Totalt antall artikler publisert i nyhetskategorien 2018
49Totalt antall artikler publisert i nyhetskategorien 2017
49Totalt antall artikler publisert i nyhetskategorien 2016
Alle publikasjonerTil publikasjoner
130Totale publikasjoner (alle år)
5Totale publikasjoner i år
21 Totale publikasjoner 2019
5Totale publikasjoner 2018
6Totale publikasjoner 2017
0Totale publikasjoner 2016