EITI-rapport for 2009 bekrefter norske petroleumsinntekter

image

EITI-rapporten 2009 fra konsulentselskapet Deloitte bekrefter at statens inntekter fra petroleumsvirksomheten i 2009 var på 266 milliarder kroner. Dette er den andre rapporten Norge har produsert

Rapporten fra "Deloitte" er et ledd i Norges tilslutning til åpenhetsinitiativet "Extractive Industry Transparency Initiative (EITI)" Som foreløpig eneste "OECD-land", implementerer Norge "EITI-kriteriene". EITI har som formål å skape større åpenhet omkring pengestrømmer mellom selskaper og myndigheter i land rike på naturressurser. - _EITI er et enkelt men viktig virkemiddel som kan bidra til å bedre leveforholdene og fremtiden for millioner av mennesker. Land med tilgang på naturressurser sitter på en formue. Det er et paradoks at befolkningen i mange av disse landene er så fattige. Jeg er glad for at Norge aktivt og på mange måter støtter opp om EITI og at vi også bidrar ved å gjennomføre de samme tiltak som vi forventer av land hvor åpenhet og kontroll med pengestrømmene er fraværende eller svært dårlig_ , sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Mindre inntekter i 2009

 Rapporten bekrefter at i 2009 var innbetalingene 135 mrd. kroner lavere sammenliknet med i 2008. "Olje -og energidepartementet" forklarer i pressemeldingen at nedgangen i inntektene for det meste skyldes et fall i prisene på norsk olje og gass fra det som var et ekstraordinært høyt nivå i 2008. OED skriver at høyere kostnader og rekordhøye investeringer har bidratt til de lavere skatteinnbetalingene for 2009. I Norge bekrefter rapporteringen og avstemningen bekreftet tall som allerede publiseres i andre sammenhenger, blant annet i Statsregnskapet. Målsettingen er også å informere om og øke forståelsen for betydningen av denne viktige sektoren i norsk økonomi. Rapporten gir informasjon om hvert enkelt selskaps innbetalinger av skatt, CO2 avgift, NOX-avgift og arealavgift til staten i 2009. Tilsvarende viser rapporten innbetalinger fra statens direkte økonomiske engasjement (SDØE).

Mer informasjon om betalinger

 Totalt har 23 land siden 2005 produsert slike rapporter. For innbyggerne i mange ressursrike land kan en EITI prosess som ledes av en nasjonal trepartssamarbeidsgruppe bestående myndigheter, privat sektor og sivilsamfunn skape større tillit mellom borgere, myndigheter og næringsliv. Treparssamarbeidsgruppen engasjerer så en uavhengig rapport som skal gjøre en avstemming av oppgitte innbetalinger og oppgitte inntekter.

Åpenhet og utvikling

 3.5 milliarder mennesker lever i land som er rike på olje, gass og mineraler. Det er dessverre en sterk sammenheng mellom naturressurser, fattigdom, konflikt og krig. Målet med EITI er å skape en åpenhetsprosess i et land omkring betalingsstrømmene i olje, gass og gruveindustrien. Åpenhet kan bidra til at myndighetene kan holdes til ansvar for forvaltning av inntektene fra ressursene og hvordan de brukes. Bistand alene kan ikke klare til å bekjempe fattigdommen i Sør. Land som har naturressurser har et ansvar for å forvalte disse på en langsiktig og bærekraftig måte. Inntektene fra naturressurser er kanskje en av de største økonomiske mulighetene disse landene har til å gjøre langsiktige og bærekraftige investeringer som kan bidra til å få mennesker ut av fattigdom. Last ned rapportene på norsk og engelsk:

"Sammenstilling og avstemming av pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten i Norge 2009" 

 "Reconciliation of cash flows form the petroleum industry in Norway 2009"