Finansdepartementet åpner for å vurdere land for land rapportering

Statssekretær Roger Schjerva sa i dag at "Regjeringen er åpen for å vurdere innføring av slike regler i Norge, enten som ledd i prosessen med eventuelle nye EU-regler på området, eller på selvstendig grunnlag"

Under framleggelse av ny handlingsplan mot økonomisk kriminalitet på BI i dag uttalte statssekretær Roger Schjerva i Finansdepartementet følgende: "Et annet tiltak som diskuteres i en rekke internasjonale fora og i enkeltland, er ”Land-for-land-rapportering”. Dette er et tiltak for økt åpenhet, og innebærer at flernasjonale selskaper og konserner pålegges å utstyre sine offentlige regnskapsavleggelser med bl.a. skatteinformasjon.

Slik offentlig informasjonsplikt kan motvirke skjevfordeling av skatteinntekter mellom landene. Dette vil kunne supplere andre og mer spesifikke tiltak for å sikre at riktig inntekt blir oppgitt til beskatning i ulike land. EU-kommisjonen vurderer for tiden om slike krav bør innføres i EU.

Av handlingsplanen følger det at Regjeringen er åpen for å vurdere innføring av slike regler i Norge, enten som ledd i prosessen med eventuelle nye EU-regler på området, eller på selvstendig grunnlag"._ Hele talen kan leses i sin helhet på "Regjeringens sider"