Samarbeid med Sør

Foto: Luis Argüello A. Plan V - PWYP Norge

PWYP Norge har spilt en aktiv pådriverrolle gjennom et samarbeid med viktige endringsaktører i Sør for å utfordre myndigheter på hvordan de legger til rette for politikk som kan redusere ulovlig kapitalflukt for å fremme demokratisering, realisering av menneskerettigheter og reduksjon av fattigdom.  Velfungerende skattesystemer er sentralt for at utviklingsland kan finansiere sin egen utvikling.

Sivilsamfunn i Sør har førstehåndserfaring med konsekvenser av kapitalflukt og korrupsjon. Det er også sivilsamfunn i Sør som sitter med nøkkelen til å skape endring i sine land. Derfor arbeidet PWYP Norge aktivt opp mot sivilsamfunnsorganisasjoner i Sør gjennom TRACE-programmet for å bidra til å sikre et informert sivilsamfunn som kan ta en aktiv rolle i sine samfunn. Et informert og krevende sivilsamfunn gjør demokrati mulig. Det er viktig at sivilsamfunn i utviklingsland har kunnskap om finansielt hemmelighold og om handlingsalternativer, med evne og kapasitet til å fremme finansiell åpenhet som kan bidra til åpenhet, demokratisering, realisering av menneskerettigheter og reduksjon av fattigdom. 

Det er blitt farligere å stille spørsmål om håndteringen av lands naturressurser og å kreve at naturressursene skal komme befolkningen til gode. Det er det samme som å møte store maktforskjeller. Det pågår en intensivert jakt på naturressurser verden over hele verden. Sivilsamfunnet har rett til informasjon og medbestemmelse i beslutnings- og forhandlingsprosesser som berører sine lands naturressurser. Det er tydelig i tilbakemeldingene vi får at det er behov for å fordype seg i kunnskapen for å forhindre et kunnskapsgap mellom sivilsamfunn og selskapene i utvinningsindustrien.

Kunnskap og nettverk er nødvendig for å beskytte seg mot myndigheters eller næringslivsrelaterte overgrep. Sivilsamfunnets rolle som endringsaktører i sine land blir styrket ved forhandlingsbordet når de har innsikt i hvordan systemer fungerer, hvor lekkasjene skjer og hva slags mekanismer som kan virke mot hva. Deltakerne har også lært fra hverandre om hvordan det er mulig å arbeide i ulike politiske og økonomiske kontekster og brukt nettverket som ble skapt inn eget arbeid i etterkant.

 • Hva gikk samarbeidet ut på?
  • Hvordan ble TRACE-programmet utviklet? Sivilsamfunnsaktører fra ressursrike land i Sør som arbeider for åpenhet og ansvarlighet i utvinningsindustrien, har gjennom PWYP-koalisjonen uttrykt er klart behov for tilgang til kapasitetsstyrking og arenaer for nettverksbygging og erfaringsutveksling. TRACE-programmet ble utviklet som en respons på etterspørsel blant kolleger fra ressursrike land i Sør om at koalisjoner i Nord bør ta mer ansvar for å utvikle og tilrettelegge kapasitetsstyrking i spørsmål knyttet til særlig utvinningsindustrien. Det kom for første gang frem i det første strategimøtet for PWYP som PWYP Norge var vertskap for i Oslo i 2006. For å møte dette behovet utviklet Publish What You Pay Norge TRACE (Transparency and Accountability in the Extractive Industry)-programmet i 2008. Det gjorde vi i samarbeid med PWYP-nettverket, Kirkens Nødhjelp, daværende Revenue Watch, Olje for Utvikling, Petrad og Norad.

  • Programmet hadde en svært inkluderende tilnærming og utviklet seg i kontinuerlig dialog sammen med deltakerne og organisasjonene de representerte. De 118 deltakerorganisasjonene og deltakerne har vært helt sentrale i utformingen av programmet, i tillegg til orgnaisasjonene nevnt over. Samarbeidet i TRACE - programmet har basert seg på en gjensidig erfaringsutveksling mellom alle de ulike deltakerne og aktørene i TRACE-programmet. 

  • Hva tok TRACE-programmet opp? TRACE- programmet må sees i sammenheng med hvordan PWYP Norge har organisert arbeidet sitt medspesialisert  kunnskapsproduksjon og formidling fordi vi har ført kunnskapen vi har utviklet tilbake til nettverket gjennom, blant annet, TRACE-programmet. Problemstillingene vi arbeider med er komplekse og globale, og det er nødvendig å arbeide i nettverk for å forandre situasjonen. TRACE-programmet tok opp hvor " de røde flaggene" er,  hvor lekkasjene skjer, hvilke lekkasjer som er størst, hvilke teknikker som brukes av selskapene, hvilke mekanismer som brukes sammen, hvordan det blir gjort mulig, hvem som legger til rette for dette, hvordan det kan være mulig å gripe inn og gjøre noe med dette og hvilke åpenhetstiltak som kan motvirke hvilke type lekkasjer. Deltakerne diskuterte deretter hva som ville være relevant å arbeide videre med i sine spespesifikke landkontekster og laget planer for hvordan de kunne bidra til økt kunnskap og engasjement i sine land og diskuterte hvilke åpenhetstiltak som er relevant for deres land i sine ulike politiske og økonomiske kontekster.

  • Hvor ble modulene gjennomført? Modulene i et TRACE program ble gjennomført i Norge ( modul 1) og i regionen (modul 2). Deltakerne i et program tok i fellesskap en beslutning basert på noen parametre hvilken orngiasasjon i hvilket land som skulle samarbeide med PWYP Norge om et tett samarbeid om modul 2. PWYP Norge hadde tette samarbeid med organisasjonene som var ansvarlig for å gjennomføre modul 2 uti fra det som er mulig i sin politiske og økonomiske kontekst. Det var spesielt viktig fordi vi arbeider med sensitive temaer som kan være problematiske å ta opp i offentlige debattmøter. Det var derfor helt avgjørende for vårt samarbeid at hver partnerorganisasjonen som hadde ansvar for gjennomføring og planlegging av den åpne konferansedagen i et av deltakerlandene. Deltakerne bestemte i felesskap hvilke tre temaer de ønsket å gå i dybden på. PWYP Norge hadde ansvar for det faglige programmet og for at programmet ble gjennomført på en bærekraftig og hensiktsmessig måte. 

  • TRACE 2016 - 2017 ble ikke gjennomført da PWYP Norge ikke fikk finansiering for å gjennomføring av TRACE – programmet. Uansett prøvde PWYP Norge å fortsette samarbeid med sivilsamfunn i Sør i et annet format. PWYP Norge inviterte 10 journalister fra Sør til å delta aktivt på en internasjonal og tverrfaglig konferanse "Making Transparency Possible" og workshop i Oslo i desember 2016. Hensikten med deltakelse på workshopen og konferansen var å dele sin erfaring som gravejournalist, bidra til debatt og opplysningsarbeid.

 • Samarbeidet med i Sør gjennom TRACE-programmet
  • Hvem deltok? TRACE har vært skreddersydd for representanter fra sivilsamfunnsorganisasjoner, fagforeninger og media i ressursrike utviklingsland. De representantene som har deltatt i nettverket har allerede arbeidet med åpenhet i utvinningsindustrien i sitt hjemland og har derfor hatt mye å tilføre nettverket. De representerte et stort antall ulike organisasjoner og flere av de deltakende organisasjonene arbeider som menneskerettighetsforkjempere i sitt land med fokus på demokratisering, fattigdomsbekjempelse og realisering av menneskerettigheter. 

  • Hvorfor gjorde vi det? PWYP Norge mener at det er et informert sivilsamfunn er et styrket sivilsamfunn, det er det som gjør demokrati, realisering av menneskerettigheter og fattigdomsbekjempelse mulig.  Det er også viktig at kunnskapsproduksjonen og spesialisert kunnskap om finansielt hemmelighold i utvinningsindustrien og analyser av problemstillinger, mekanismer og aktører som tilrettelegger for dette, samt handlingsalternativer blir frembrakt og gjort tilgjengelig. Mer informasjon om programmet, tidligere runder og deltagere, finner du gjennom lenkene i menyen.

 • Hovedresultatene av TRACE-programmet
  • Siden oppstarten av samarbeidet med Sør har 118 personer deltatt i TRACE-programmet. Det har blitt gjennomført 10 moduler der deltakerne har arbeidet sammen i grupper i nettverket. Det har blitt gjennomført 4 åpne konferansedager i Nord og 4  åpne konferansedager i Sør som har som formål å dele kunnskap med beslutningstakere og allmennheten.

  • Deltakerne er aktive samfunnsaktører i sine hjemland og bidrar til debatt og opplysningsarbeid. Dette er viktig for å legge et grunnlag for å jobbe for mer finansiell åpenhet i utvinningsindustrien. Vi ser at deltakerne av TRACE-programmet samarbeider på tvers av land og innad i land grupper lenge etter at TRACE-programmet er ferdig. Samarbeidene går ut på å dele kunnskap om prosesser og dele publikasjoner som flere av organisasjonene kan ha nytte av å bruke i sitt arbeid. Vi har også sett at det er flere som samarbeider med aktører fra andre grupper, som at fagforeninger samarbeider mer med journalister i sitt politiske arbeid etter TRACE-programmet enn det de gjorde før. Her ser vi viktigheten av å samle tre ulike samfunnsaktører i TRACE-programmet.

  • Eksempelvis har deltakerne av de siste to TRACE moduler publisert til sammen 123 artikler og 128 rapporter om temaet i sine hjemland, der de har direkte brukt kunnskap fra TRACE programmet. I tillegg har deltakerne arrangert 149 eksterne møter og 178 interne møter om temaet i sine hjemland. Her har de også tatt i bruk kunnskap de har fått fra TRACE programmet. 

Møt noen av TRACE deltakere

(Klikk nederst til høyre av skjermen for å se videoen i fullskjerm)

 • Samarbeid med gravejournalister fra Sør
  • Etter grundig gjennomgang av publiserte gravesaker om finansielt hemmelighold samarbeidet PWYP Norge med journalister og inviterte ti gravejournalister fra Sør til å delta på en workshop og konferansen "Making Transparency Possible" i Oslo i 2016. Det var arrangert en workshop for gravejournalister fra Sør i samarbeid med Høgskole i Oslo og Akerhus. Hensikten med workshop var å dele sin erfaring som gravejournalist og sette i gang arbeid med publikasjon om gravejournalistikk i Sør. Gravejournalister fikk også en mulighet for å dele sine erfaringer og gravesaker med publikum i Nord på åpent møte "Hvordan avsløre en rik tyv?" på Litteraturhuset som var arrangert i samarbeid med SKUPRORG og HiOA.

    Emmanuel Mayah, gravejournalist og redaktør i Premium Times (Nigeria): “The PWYP Norway conference was like taking a course in night vision. It is one of the most important career-enhancement exercises I have taken as a journalist. The only proper way to say thank you would be to apply the knowledge gained in Oslo in tracking and exposing beneficial owners at the end of a long chain.” 

   Artem Filatov, journalist og presentatør, (Russland): "As an Investigative journalist from Russia I'm grateful for the opportunity to come to Norway in December 2016 for the PWYP Conference. At the venue of the conference I got acquainted a Norwegian collegue with whom I started the leading investigation "The slaves of St.Petersburg" revealing the use of North Korean slave labor at the construction for the World Cup 2018 Arena in Russia. This story was published 3 months after the conference in March 2017 and it caught an international attention and reaction on the high level in Norway and around the world". 

Møt noen av gravejournalister fra Sør

(Klikk nederst til høyre av skjermen for å se videoen i fullskjerm)

Norsk bokmål