Omvendt kreditfradrag

 • Alle de viktigste teknikkene som benyttes til kapitalflukt kan grupperes i ett område - misbruk av manglende regulering av grenseoverskridende transaksjoner.
 • Kreditmetoden er allerede en anerkjent metode for å håndtere inntekter over landegrensene, sammen med kildeskatt.
 • Omvendt kreditfradrag kan benytte kredit-prinsippene for å håndtere grenseoverskridende kostnader og eliminere «behovet» for skatteparadiser.
 • Omvendt kreditfradrag kan lovfestes unilateralt av ethvert land, og vil automatisk utjevne konkurransesituasjonen mellom selskaper, store eller små, multinasjonale eller ikke.

Les hele rapporten på norsk eller engelsk her.

Tidslinje- Hva har skjedd siden 2017?

 • 2018
  • APRIL
  • Civita lanserer rapporten "Internasjonale selskapers utnyttelse av skattehull – fra problem til løsning" den 6.4.18. Notatet er skrevet av Steinar Juel og Lars Peder Nordbakken, økonomer i Civita. I intriduksjonen til notatet skriver de følgende: "Dagens nasjonalt baserte selskapsskattesystemer er ikke tilpasset en utvikling der globale digitale forretningsmodeller vokser sterkt, og der økt globalisering gjør det lettere for konsern å spille ulike lands skattesystemer ut mot hverandre, slik at konsernene til slutt nesten ikke betaler skatt. Denne utviklingen gir urimelige konkurranseforhold mellom nasjonalt baserte selskaper og internasjonale konsern.
  • I dette notatet stilles spørsmålet om det kan gjøres mer på nasjonalt plan for å begrense selskapers skatteomgåelser. Utviklingen tilsier at Norge, i tillegg til å være en aktiv pådriver internasjonalt, bør se mer på hva som kan gjøres på nasjonalt plan for å begrense skadevirkningene av internasjonale konserns aggressive skatteplanlegging".
  •  
  • Første kapittel i notatet drøfter skadene ved skatteomgåelser på et overordnet nivå. Notatet inkluderer deretter "kapitler om bruk av kildeskatt og innføring av «omvendt kreditfradrag», en idé lansert av organisasjonen «Publish What You Pay Norge» (PWYP Norge)", skriver Civita.  Civita skriver også at:

   «Publish What You Pay Norge» (PWYP Norge) har foreslått en endring i nasjonale skatteregler som vil kunne rette opp skjevheter som de vist i eksemplet. Mekanismen baserer seg på allerede omforente prinsipper for skatt mellom stater og informasjon som er lett tilgjengelig fra selskaper. Mekanismen kalles «omvendt kreditfradrag».12 Dette er et system et land som Norge skal kunne innføre på egenhånd, og det skal ikke være i strid med eksisterende skatteavtaler, eller skape konflikter ved å redusere andre lands skattegrunnlag. Systemet er kun ment å rette opp asymmetri mellom inntekter som oppstår i et land og de fradragene som gis mot de tilsvarende inntektene". 

   Civita foreslår 8 tiltak, hvorav omvendt kreditfradrag er ett av dem.

  • ​FEBRUAR
  • Kronikk: Klart for årtusenets skatteoppgjør. Per Espen Stoknes, stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne,  publiserte den 17. februar en kronikk i Dagens Næringsliv. "Nødvendige skatteendringer internasjonalt kommer neppe på plass uten at enkeltland høster erfaringer først. Norge kan går foran, skriver Per Espen Stoknes i kronikken. Stoknes trekker frem PWYP Norges forslag om omvendt kredittfradrag som en av løsningene i sin kronikk.  Stoknes er vararepresentant for Une Bastholm i finanskomiteen.
 • 2017 
         
Norsk bokmål