Bred støtte til Dok8 om rettferdig beskatning av multinasjonale selskap

Likevel tyder ingenting på at Regjeringen ønsker å utrede internasjonal beskatning og hvordan den kan gjøres sett fra Norge.

Høring i finanskomiteen om rettferdig skattelegging av internasjonale selskap.
PWYPs styreleder Frian Årsnes vektla viktigheten av løsninger som omfatter alle industrier i skattleggingen av internasjonale selskap


Det var stort sett bred enighet om hovedpunktene i SVs representantforslag som ble lagt fram til åpen høring 30. september.  

"Det er helt sentralt at Norge analyserer og ser på de ulike mulighetene og alternativene som finnes rundt beskatning av internasjonale selskaper. Det er ikke tilstrekkelig å vente på fellesskapsløsninger", sa PWYP Norges styreleder, Frian Årsnes.

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski, Torgeir Knag Fylkesnes, Lars Haltbrekken, Freddy André Øvstegård og Arne Nævra om rettferdig skattlegging av internasjonale selskap ble behandlet i Finanskomiteen den 30. september. 11 instanser, deriblant PWYP Norge, holdt innlegg om sine standpunkter. 

Dok8-forslaget fra SV bestod av fire hovedpunkter:

  1. Stortinget ber regjeringen legge frem forslag om å innføre kildeskatt på royalties og renter i forbindelse med statsbudsjettet for 2020. 
  2. Stortinget ber regjeringen ta nødvendige steg, inkludert å fremme eventuelle nødvendige lovforslag, for å inkludere faktisk skattebetaling i anskaffelsesregelverket, og sette som forutsetning at for å kunne delta i en anbudsprosess, må et selskap rapportere om hvor mye skatt selskapet har betalt de siste årene, og rapportere omsetning, reelle eiere og kostnadsstruktur.
  3. Stortinget ber regjeringen utrede hvordan verdien av brukere som innsatsfaktor i produksjonen av digitale tjenester kan regnes inn, og hvordan gevinsten av denne verdiskapningen kan fordeles mer rettferdig, og komme tilbake til Stortinget med forslag om dette. 
  4. Stortinget ber regjeringen utrede det norske handlingsrommet i påvente av enighet om et internasjonalt rammeverk for mer rettferdig skatt. Utredningen må inkludere innføringen av en egen omsetningsavgift på digital virksomhet, slik mange EU-land har gjort eller planlegger å gjøre, og et omvendt kredittfradrag for å bekjempe overskuddsflytting.

Hva mente høringsinstansene?

De ulike høringsinstansene sluttet seg i alle hovedsak til de fire hovedpunktene i Dok8-forslaget. En instans uttrykte bekymring for obligasjonsavtalen, men disse omfattes ikke av Dok8-forslaget. En instans var grunnleggende usynkron sammenliknet med de andre instansene. 

Revisorforeningen påpekte at vi ikke kan vente på at vi får en enighet om noe i OECD. Revisorforeningen er tilhenger av like konkurransevilkår og regjeringen må utrede hvilke regler vi skla ha i Norge. Dersom EU eller OECD skulle komme til enighet så kan man i løpet av en utredningsprosess ta med innspill. LO påpekte at det ikke var stor optimisme knyttet tilutviklingen av felles regelverk, og det er mye vi kan gjøre selv her i Norge.

PWYP Norges styreleder påpekte at det viktiste med representantforslaget er å utrede internasjonal beskatning i Norge, sett fra et norsk ståsted. Det er også vesentlig at man ikke bare ser på skatt betalt i Norge, men skatt betalt i hele konsernet. Flere av høringsinstansene påpekte også at det er viktig at man ikke lager systemer som særbehandler en industri, slik som forslaget kan legge opp til i punkt 3. Det finnes allerede mekanismer i det norske skattesystemet, og i det internasjonale systemet, som gjør at man også kan håndtere den digitale industrien. En eventuell komite bør derfor se nærmere på de ulike forslagene som er fremmet rundt beskatning og finne løsninger som kan omfatte alle typer industrier.

Høringen besto av to deler. Se høringen i sin helhet her:
Del 1
Del 2

Følg saksgangen på Stortingets nettsider.