Årsrapporter

PWYP Norge arbeider for frivillige og bindende mekanismer for åpenhet og ansvarlighet i utvinningsindustrien, herunder tilliggende målsettinger, og fremmer åpenhet, styrke selskapers rapporteringsplikt, åpenhet om transaksjoner og eierforhold. Det er viktig for å redusere ulovlig kapitalflyt ut av fattige land. 

PWYP Norge - en viktig samfunnsaktør i 10 år

Gjennom et grundig faglig arbeid og med spisskompetanse på sitt felt, har PWYP Norge opparbeidet seg en unik posisjon på feltet i de siste 10 årene. I følge en ekstern evaluering gjennomført i 2016, er det bred enighet om at PWYP har hatt avgjørende innflytelse på norsk åpenhetslovgivning. 

For mer informasjon om hver informasjonsrapport med regnskap se sidene som tar for seg de ulike rapportene i menyen til høyre.

 • Gjennom sitt informasjonsarbeid og kunnskapsproduksjon har PWYP bidratt til at Norge var ett av det første landende som innførte land-for-land rapportering. 1. januar 2014 ble loven om land-for-land rapportering (LLR) innført i Norge. PWYP Norge har vært en sentral aktør i den norske LLR –prosessen helt fra begynnelse. I 2011 ba PWYP Norge advokatfirmaet Arntzen de Besche vurdere hvordan land-for-land rapportering for flernasjonale selskaper som driver virksomhet innenfor utvinningsindustrien kan innføres i norsk rett.
 • Sammen med internasjonal Publish What You Pay nettverket har vi fått på plass tilsvarende land-for-land rapporterings forskriften i EU, USA og Canada.
 • PWYP Norges lovforslag utvidet land-for-land rapportering (ULLR) har fått støtte fra over halv million fagorganiserte i Norge, KLP, Norges største livsforsikringsselskap, utenriks- og forsvarskomiteen, Miljøpartiet De Grønne, Telemark AUF, SV, Finans Norge, Global Financial Integrity, en amerikansk tenketank, Norsk Økoforum, flere sivilsamfunnsorganisasjoner.
 • PWYP Norge har gjennom mange år bidratt med betydelig kunnskap og innspill til endringer i politikkutforming. Gjennom flere år har PWYP Norge bidratt med flere høringsinnspill til norsk åpenhetslovgivning og i 2016 viste Finansdepartementet i sitt høringsnotat – Endringer i forskrift om land-for-land rapportering at høringsforslaget inneholdte elementer fra forslag spilt inn fra sivilsamfunn, heunder Publish What You Pay Norge (PWYP Norge). Flere av PWYP Norges innspill medførte sterke forbedringer i forslaget i høringsnotatet. 
 • PWYP Norge har løftet utviklingen av politikkforslag om utvidet land -for -and rapportering (ULLR) til å bli en internasjonal prioritering som nå også internasjonale organisasjoner stiller seg bak og fremmer.
 • PWYP Norge har gjennom sitt arbeid i interessentgruppe til Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) bidratt til å få syv sammenstillingsrapporter uten avvik. PWYP Norge krevde som den første PWYP-koalisjonen i verden i et rikt OECD-land at Norge skulle innføre EITI. 
 • PWYP Norges analyse av tilgjengelig data har ført til endring av rapportering hos norske oljeselskaperPWYP Norge har analysert Statoils rapporteringer over tre år. PWYP Norges analyser har vist at selskapene har per i dag allerede rapportert for to regnskapsår, både 2014 og 2015, med betydelige svakheter i rapporteringen, svakheter som PWYP Norge har dokumentert helt fra forskriften ble innført 20. Desember 2013. PWYP Norges analyser har ført til endringer i Statoils rapportering land for land.
 • PWYP Norges analyser er et viktig bidrag for å sikre et godt beslutningsgrunnlag. PWYP Norge gjennomførte spørreundersøkelse i mai 2017 av de interessenter som mottar PWYP Norges nyhetsbrev. 100% av de som svarte på spørreundersøkelsen, svarte at de vurderer PWYP Norges analyser som ble tilgjengeliggjort som et viktig bidrag for å sikre et godt beslutningsgrunnlag.

Les mer: Making transparency possible: Success, results and impact 2006 - 2016

Hvorfor har vi gjort det vi har gjort?

For å oppnå målsettinger om økonomisk utvikling, økt demokratisering, gjennomføring av menneskerettigheter, godt styresett og bringe mennesker varig ut av fattigdom er vi avhengige av politiske beslutninger både i Sør og i Nord- og implementering av politiske beslutninger som kan sørge for at borgere i utviklingsland krever av sine land at de finansierer disse målsettingene.

Et aktivt sivilt samfunn og en befolkning med mulighet til å organisere seg og ytre sine meninger er en betingelse for å sikre finansiell åpenhet i utvinningsindustrien. Menneskerettigheter og sivilsamfunn er under press i mange land. De som utfordrer sine myndigheter på åpenhet og realisering av menneskerettigheter, risikerer mye. Det er derfor nødvendig å arbeide i globale nettverk for å oppnå globale målsettinger.

Finansielt hemmelighold må erstattes med finansiell åpenhet, slik at borgere i utviklingsland kan sørge for at land settes i stand til å mobilisere egenkapital som blir investert i områder som er avgjørende for å utrydde fattigdom, slik som utdanning, humanitær bistand, helse og vaksine, næringsutvikling, klima, og menneskerettigheter, som er overordnede mål for norsk utviklingspolitikk.

PWYP Norges evne til å oppnå sine målsettinger er avhengige av at målrettede, kostnadseffektive og effektive tiltak for åpenhet implementeres både i Sør og i Nord. Derfor arbei-der vi med kunnskapsproduksjon, direkte samarbeid med sivilsamfunn i Sør og med informasjonsarbeid.

Les: Strategi for PWYP Norge 2016-2019

Hva er PWYP Norges resultater i tall?

Filmer

 • [youtube:videos] - Antall YouTube-videoer i kanalen
 • [youtube:plays] - Antall YouTube-videoavspillinger
 • [youtube:subscribers] - Antall YouTube-kanalabonnenter

Nyhetsartikler

 • [stats-news:all] - Totalt antall artikler publisert i nyhetskategorien (alle år)
 • [stats-news:year] -  Totalt antall artikler publisert i nyhetskategorien  2017
 • [stats-news:year:2016] -  Totalt antall artikler publisert i nyhetskategorien 2016

Alle publikasjoner

 • [stats-all:all] - Totale publikasjoner (alle år)
 • [stats-all:year] - Totale publikasjoner 2017
 • [stats-all:year:2016] - Totale publikasjoner 2016