Attac: Land-for-land-rapportering i fare med borgerlig flertall

image

I en ny undersøkelse av Attac Norge sier Høyre og FrP nei til land-for-land rapportering. Sentrale Høyre-politikere har imidlertid tidligere vært positive til åpenhetskravet.

Før valget skal stå 9. september har Attac Norge spurt de politiske partiene om deres ståsted i Attacs kjernesaker. I "Attac Norges solidaritetsbarometer" kommer det fram at både Høyre og Frp er mot innføringen av åpenhetskravet til flernasjonale selskaper om land-for-land rapportering (LLR).

"Frp er tydelig mot slike åpenhetstiltak. Frps kamp mot «velferdseksport» settes i et grelt lys når vi ser at de ikke er bekymret når fellesskapets midler går til å berike enkeltpersoner i som opererer i hemmeligholdsjuristiksjoner. Høyre sier de ikke har tatt standpunkt i saken, og viser slik at dette ikke er et prioritert område for partiet som ser ut til å kunne overta statsministerens kontor om en uke", skriver Attac på sine hjemmesider.

Høyres utviklingspolitiske talsman Peter Gitmark har imidlertid tidligere støttet åpenhetskravet.

Det er kanskje snakk om noen dagsverk går med til rapporteringen, men vi ønsker land-for-land-rapportering og vi ønsker åpenhet knyttet til denne typen tall_, "sa han under et debattmøte på Litteraturhuset i mars i år":http://pwyp.no/en/sv-og-hoeyre-enige-om-aapenhet. Han la også vekt på Norges rolle som pådriver internasjonalt for et slikt regelverk.

Partileder Erna Solberg har samtidig "sagt at Høyre mener det er viktig at utviklingsland får tilgang på skatteinntekter fra egne naturressurser".

I Attac Norges undersøkelse skal Høyre ha sagt nei fordi de ikke har tatt standpunkt til saken. Attacs spørsmål går imidlertid lenger enn det nåværende lovforslaget på bordet i Norge, ved at det etterspør LLR for alle sektorer. Åpenhetsloven om utvidet LLR, som er planlagt å tre kraft 1.1.2014, gjelder i første omgang kun for utvinningsindustrien. Det er ut fra undersøkelsen vanskelig å vite om det er dette som kan ha ført til at Høyre har sagt nei, og dermed kunne tenkes å likevel ville gjennomføre utvidet LLR for utvinningsindustrien som planlagt, skulle de komme i regjering. I "ForUMs utviklingspolitiske spørreundersøkelse" sier for eksempel både Arbeiderpartiet og Høyre nei til LLR for _alle_ sektorer, selv om de er positive til LLR for utvinningsindustrien.

Ut fra undersøkelsen er det samtidig uklart om Høyre vil gå inn for LLR for utvinningsindustrien, og om de sammen med FrP dermed kan stanse en åpenhetsprosess som sivilsamfunnet har kjempet for i mange år. _-Vi stiller oss uforstående til at Høyre og FrP er mot mer åpenhet rundt internasjonale pengestrømmer. Skjulte pengestrømmer er en av årsakene til finanskrisa, og de siste par års avsløringer om massiv skatteunndragelse av selskaper fra flere sektorer som Amazon, Google og Starbucks er det all grunn til å få på plass en slik åpenhetsrapportering for multinasjonale selskaper_, "sier leder i Attac Norge, Benedikte Pryneid Hansen.

Foto: PWYP Norge. Bildet er fra et debattmøte om finansiell åpenhet på Litteraturhuset i Oslo 20. mars, hvor Høyres Peter Gitmark og SVs Snorre Valen sa seg enige i viktigheten av krav om finansiell åpenhet for flernasjonale selskaper.