Barth Eide og Holmås: Norge bør ta kapteinrollen i kampen mot kapitalflukt

Norge bør ta kapteinrollen i kampen mot kapitalflukt og for åpenhet om skjulte pengestrømmer, sier utenriksminister Espen Barth Eide og utviklingsminister Heikki Holmås. Men det ser ut til at begge kan ha oversett hva Norge kan gjøre på hjemmebane for å ta den rollen.

I et møte mellom de to ministrene og norsk sivilsamfunn i forkant av FNs 68. Generalforsamling, ga Eide og Holmås klart uttrykk for at arbeidet for finansiell åpenhet er en sterk prioritering for norske myndigheter. Begrunnelsen deres er klar: Ikke bare fordi det er moralsk riktig, men fordi det lønner seg.

Utviklingspolitikk lønner seg

For å finansiere framtidens utviklingsmål er vi avhengig av at landene i sør bidrar mer selv, og da er det helt nødvendig at de får tilgang til større skatteinntekter og at kapitalflukt stoppes, sier utviklingsminister Holmås.

Han får støtte av utenriksminister Barth Eide: Et helt sentralt poeng i norsk utenriks- og utviklingspolitikk er å begrense forskjell. Både fordi det er moralsk galt, men også fordi det er dårlig for økonomien. Det er bevist at det er mer harmoni og konstruktiv vekst i samfunn hvor forskjellene er små, enn hvor de er store: Fordeling lønner seg. Her er den norske modellen et godt eksempel_, sier han.

Norge som standardsetter

 Men på spørsmål fra PWYP Norge om hvordan Norge kan ta denne kapteinrollen, ved å garantere for en god åpenhetslov for utvidet land-for-land rapportering og slik sette en global standard, var ikke ministrene like tydelige. PWYP Norge oppfordret ministrene til å jobbe for at Norge får verdens beste åpenhetslov, og understreket at dette kun kan garanteres ved å _basere loven på selskapenes relle regnskapstall_.

Finansdepartementets arbeidsutvalg konkluderte nylig med å heller la dette være opp til selskapene selv. Dét gjør at vi står i fare for å få en åpenhetslov "som tilslører mer enn den avslører", sa PWYP Norge. Holmås svarte at de ville fortsette å jobbe for å få gjennom en sterk åpenhetslov på Stortinget.

Han har selv vært en tydelig pådriver for loven, og Stortingsmeldingen "Dele for å skape" var et viktig bidrag i kampen for åpenhet. Holmås mener LRR allerede har bred tilslutning blant de folkevalgte. Men han svarte ikke på det konkrete spørsmålet om lovens kobling til regnskapene.

Kapteinrolle 

Utenriksminister Barth Eide understreket på sin side viktigheten av å få på plass systemer som garanterer full åpenhet om pengestrømmer.

Solide skattesystemer er noe av det viktigste som fins i denne sammenheng. Vi må sørge for at enkelte ikke slipper unna ved hjelp av skatteparadis eller hull i skattesystemer, sier Eide.

Holmås gjentok at Norge har et forholdsvis stort handlingsrom i arbeidet for bedre og mer rettferdig forvaltning av verdens naturressurser.

Latterlig store verdier forsvinner i dag ut av fattige land til skatteparadiser, og dette er ressurser landene er avhengige av for å gi egen befolkning helse- og utdanningstilbud. Norge bør ta kapteinrollen i kampen mot kapitalflukt og vi vil jobbe for å få med oss flere land i denne kampen_, sier han.

Kobling til regnskap nødvendig

 Men har Utenriksdepartementets ministre forstått hvor viktig den norske åpenhetsloven kan være i dette arbeidet, og hva som nå står på spill på hjemmebane? PWYP Norge mener at den mest effektive måten Norge kan ta lederskap i kampen mot kapitalflukt akkurat nå, er ved å sikre en sterk og hensiktsmessig åpenhetslov om utvidet land-for-land rapportering her hjemme. En slik lov _må_ være koblet til selskapenes regnskap hvis den skal være troverdig, hensiktsmessig og billig å gjennomføre.

En åpenhetslov koblet til regnskapet vil, i tillegg til å kunne hindre korrupsjon og kapitalflukt, sette et viktig eksempel når USA og EU skal evaluere sine, noe svakere, regelverk på området om få år. "Her":http://pwyp.no/sites/all/files/SPM_FNsgeneralforsamling.pdf kan du lese spørsmålet PWYP Norge stilte ministrene.

Foto: PWYP Norge_