Fagforbundet - organisasjon tilknyttet PWYP Norge

Politisk ledelse i Fagforbundet i demonstrasjonstog. Foto: Kari-Sofie Jenssen/Fagforbundet

 

Hva arbeider Fagforbundet med?

Fagforbundet er LOs største forbund, på vei mot 340 000 medlemmer. Fagforbundets hovedoppgave er å sikre medlemmene gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Som landets største arbeidstakerorganisasjon har Fagforbundet også tyngde og politisk gjennomslagskraft til å styrke og videreutvikle velferdsstaten. Fagforbundet organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale, statlige, private og offentlige virksomheter og i sykehusene med alle støttefunksjoner. Fagforbundet arbeider for likestilling og likeverd i et mangfoldig arbeidsliv. Fagforbundet kjemper for likelønn og lik status mellom kvinnedominerte og mannsdominerte yrker.

Hvorfor valgte Fagforbundet å tilslutte seg PWYP Norge?

”Fagforbundet er opptatt av å skape en mer rettferdig fordeling av goder og ressurser både innad i hvert enkelt land og mellom land. Da må flest mulig forstå hva det er som fører til at fordelingen blir så skjev. En av måtene er å fremskaffe kunnskap om måtene dette skjer på, for i neste omgang å dokumentere hva skjev fordeling fører til. Et slikt eksempel er dokumentasjonen av at private barnehager i Norge har forgreininger til skatteparadis. Denne kunnskapen inngår i Fagforbundets arbeid generelt og brukes i skoleringen av våre medlemmer.”

- Fanny Voldnes, leder av Samfunnsøkonomisk enhet i Fagforbundet.

Hva er merverdien med PWYP Norge for et samlet norsk sivilsamfunn?

PWYP Norges arbeid med utvidet land-for-land rapportering og arbeidet med synliggjøring av selskapers pengestrømmer over landegrenser er viktig. Hvis denne rapporteringen blir vedtatt gir det et godt utgangspunkt for å bekjempe at offentlige midler ment for offentlige tjenester ender opp på private konti i skatteparadis. 

Hvordan har PWYP Norge samarbeidet med Fagforbundet?