Finans Norge støtter utvidet land-for-land rapportering

 

Finans Norge slutter seg til synspunktene fremmet i høringsuttalelsen fra PWYP Norge i sitt høringssvar til Finansdepartementet.

Finans Norge er hovedorganisasjon for finansnæringen i Norge som representerer om lag 240 finansbedrifter med rundt 50 000 ansatte. Finans Norge målbærer næringens standpunkter til ulike grupper i det norske samfunn, inkludert politikere.

I sitt høringsvar til Finansdepartementet mener Finans Norge "at finansiell åpenhet er et viktig virkemiddel for å motvirke kapitalflukt, skatteunndragelse og aggressiv skatteplanlegging. Vi er enig i kritikken som har vært rettet mot gjeldende regelverk for land-for-land-rapportering etter regnskaps- og verdipapirhandelloven og at kravene i LLR-forskriften bør utvides og styrkes."

Les: Finans Norges høringsinnspill som støtter utvidet land-for-land rapportering.

Finans Norge skriver i sitt høringsinnspill at de slutter til PWYP Norges synspunktene fremmet i høringsinnpsill:

"Departementets forslag til endringer i LLR- forskriften innebærer flere forbedringer i rapporteringen, men på noen viktige områder bør forslaget justeres. Vi vil i denne forbindelse slutte oss til synspunktene som er fremmet i høringsuttalelsen fra Publish What You Pay Norge av 14.11.16."

Les: PWYP Norges høringsinnspill om endringer i forskriften om land-for-land rapportering.