Hva kan gjøre verden mer rettferdig ?

 

Et drømmelag med 250 forskere fra hele verden  er kommet på banen i kampen mot ulikhet. Og de har invitert deg til å bidra. 

Bakgrunnen er at sosialdemokratiet er i krise og det har ført til fallende håp om et rettferdig samfunn. Den vestlige kapitalismen som har vært en rollemodell for mange utviklingsland, ser ikke ut å fungere lengre.  Det mener International Panel on Social Progress som altså vil prøve å gi faglige råd om hva som kan skape en mer rettferdig verden.

The International Panel on Social Progress (IPSP) er et panel som består av flere enn 250 ledende forskere, sosiologer, økonomer, filosofer, statsvitere, eksperter i jus og andre fagfelter. Flere nobelprisvinnere er med i panelet. Panelet har som et mål å utvikle forskningsbasert, tverrfaglig, upartiske, handlingsdrevne løsninger til de mest pressende utfordringene i vår tid. Løsningene blir presentert i en rapport som skal lanseres høsten 2017.

Rapporten er delt inn i 22 kapitler som tar opp ulike problemer samfunnet står overfor i dag. Hvert kapittel i rapporten er utarbeidet av en gruppe på to koordinerende hovedforfattere og fem til ti ledende forfatterne. Rapporten er delt i tre hoved deler:

  • Sosioøkonomiske endringer
  • Politisk forordning, styresett og samfunnsmessige endringer
  • Endringer i verdier, normer, kulturer

Rapporten har som målgruppe sosiale aktører, bevegelser, organisasjoner, politikere og beslutningstakere. Hensikten med rapporten er å gi den beste tilgjengelige ekspertisen til målgruppene på spørsmål som handler om sosial endring.

 

Norsk professor leder viktig økonomiarbeid

Den norsk økonomiprofessoren Kalle Moene ved UiO skal koordinere arbeidet og kapittelet som er kalt ”sosial likhet, velvære og økonomisk organisering”. I følge ESOP, omtaler kapittel 8 hvilke aspekter som bør endres for å øke sosial rettferdighet og velvære, og utsiktene for mulighetene til å oppnå slike resultater basert på økonomisk, sosial og politisk gjennomførbarhet.

 

Alle kan bidra

En viktig del av prosjektet er  at alle kan bidra til rapporten ved å skrive kommentarer direkte i utkast til rapporten. Alt du trenger å gjøre er å registrere deg på Commenting Platform. I tillegg har IPSP lanserte undersøkelser og forumer. Undersøkelser dekker forskjellige temaer som demokrati, likestilling, rettferdighet, solidaritet, markedsøkonomi, velferdsstaten, globalisering og sosial endring. Hver undersøkelse tar ca. 10 minutter. I ulike forumer kan du dele ideer og erfaringer, konfrontere alternative synspunkter og utforske muligheten for å nå konsensus. Disse diskusjonene vil informere utarbeidelsen av den endelige rapporten. PWYP Norge oppfordrer alle til å bidra med sine innspill.