Hva skal være fremtiden for selskapsrapportering?

 

Den europeiske revisjonsforeningen vil ha innspill på hvordan selskapsrapporteringen skal holde tritt med den utviklingen av økonomiske realiteter og samtidig møte behovet hos et bredere publikum av interessenter.

Spørsmålet stiller de i en publikasjon de kaller ”Cogito series” (Cogito er latin og betyr å tenke). Revisjonsforeningen ønsker at rapporten skal ”stimulere til debatt”.

 

Hvordan få oversikt over et selskap?

Argumentet som føres av den europeiske revisjonsforeningen er at det ikke finnes én enkelt rapport som oppsummerer ”alt” i et selskap. Foreningen mener at det har oppstått en fragmentering av selskapsrapportering i mange ulike rapporter, noe de mener betyr at ingen enkelt rapport er ”komplett i seg selv”, eller inneholder all informasjon som kan fortelle om selskapets historie. Derfor er det vanskelig for en bruker å få et helhetlig syn på foretaket uten å bruke en betydelig mengde tid på å analysere mange separate rapporter. Foreningen mener derfor at separate rapporter bør kobles mer tydelig til hverandre, og være lettere å kryssreferanse.

 

Nye forretningsmodeller

Et av rapportens hovedpoeng er at nye forretningsmodeller dukker opp, eksisterende forretningsmodeller blir forstyrret. Selskapsrapportering synes ikke å holde tritt med utviklingen. Et annet hovedpoeng som nevnes er at teknologien er medvirkende i å forme både samfunn, markeder og konsernrapporteringer.

Foreningen peker på fire hovedområder der de tenker at teknologien kan påvirke konsernrapportering. Det første området handler om innholdet i bedriftens rapportering. Det andre området handler om hvordan informasjonen leveres til interessenter. Et tredje område handler om interessenters bruk og vurdering av informasjon, og det fjerde området handler om selve kommunikasjonen mellom foretaket og dets interessenter.

 

Ideen: ”More & Core”

På side 55 i rapporten foreslår organisasjonen en ny rapporteringsmodell som de kaller ”More & Core”. Ved å bruke norske avløserord kan vi si at foreningen foreslår å skille mellom hva som er kjernen i selskapsrapporteringen og hva som er tillegg.

Les: The future of corporate reporting

 

…og bygge kapitalmarkedsunion

Som et eksempel fremhever foreningen den økende forskjellen mellom selskapers markedsverdi og verdijustert egenkapital på ledende globale bedrifter som en begrunnelse for at de ønsker en evaluering, forbedring og endring av eksisterende selskapsrapportering. Foreningen skriver at de ønsker å fange opp hva som er verdidrivere av dagens virksomheter.

Hensikten med ideene de presenterer i rapporten er ønsket om at disse ideene skal kunne bidra inn i en debatt om hvordan en kapitalmarkedsunion kan bygges i Europa for å tiltrekke mer investeringer.

 

Intet nytt om land-for-land rapportering

Den viktigste milepælen på åpenhet i Europa, regnskapsdirektivet og land-for-land rapportering som kom i 2013, blir kort omtalt på følgende måte …” krever at virksomheter og organer av offentlige interesse  som opererer innen skogbruk og utvinningsindustrien må opplyse betalinger (eller serier av betalinger) til myndighetene som er større enn 100 000 euro i regnskapsåret. Slike betalinger inkluderer skatt, skatt, royalties og i visse tilfeller, utbytte.  Land-for-land rapportering ble innført til å gjelder også for kredittinstitusjoner gjennom kapitalkravdirektivet 13 . Utvidelse av omfanget av disse kravene blir nå vurdert, enten gjennom endringer i aksjonærrettighetsdirektivet , eller gjennom kommisjonens skatteåpenhetsarbeid”.

Les: Er riksrevisjoner vaktbikkjer eller underdogs?

 

Vil ha høringsinnspill

Den Europeiske Revisjonsforeningen oppfordrer interessenter til å komme med kommentarer, spesielt med tanke på spørsmålene i vedlegg A på side 79. Dersom du eller din organisasjon er interessert i å bidra inn i denne høringen kan sende inn innspill via e - post til Pantelis Pavlou (pantelis.pavlou@fee.be) frem til 30. juni 2016 .

Dersom du eller din organisasjon kan tenke seg å bidra til å fremme PWYP Norges posisjoner, så spill gjerne inn at vi trenger utvidet land-for-land rapportering.

Tweet gjerne også til Federation of European Accountants og gjør dem oppmerksomme på politikkforslaget vårt. Her er et forslag fra PWYP Norge: 

How company reporting should be like in the future? See: http://www.publishwhatyoupay.no/en/node/16557 Why? https://www.youtube.com/watch?v=PS9d8Nsdkeo @FEE_Brussels @Revisorforening