Hvordan forstå bruk og misbruk av derivater?

 

Dette vil konferansen "Financial Transparency, Risks and Regulation" forsøke å besvare. PWYP Norge holder foredrag.

Derivater er et finansielt instrument har vist seg å ha spilt en sentral rolle i flere internasjonale skandaler.

Mange land sliter med å evne å holde følge med utviklingen av en stadig endrede finansielle instrumenter som er skadelige for markedet og samfunnet. En av grunnene er at myndighetenes regulering bygger på en oppfatning av at finansielle instrumenter er standardiserte. Her er det et område som utfordrer grunnleggende rettslige prinsipper. Et problem er at bruken av derivater har bidratt til at rettigheter og risiko som tidligere hadde en kobling til hverandre, nå er blitt splittet opp, for eksempel når det gjelder aksjer.

Konferansen "Financial Transparency, Risks and Regulation" den 31. januar 2017 spør hvordan bruken av dette finansielle instrumentet skal reguleres av myndigheter nå? Hvilke erfaringer har ulike land? Konferansen skriver på sine nettsider at "dereguleringen av finansmarkedene i 1980 og 1990 har utfordret mange av våre oppfatninger om sammenhengene mellom investeringer, selskapskontroll og påvirkning fra aktuelle markedsaktører. Denne konferansen adresser enav de viktigste spørsmålene som har sprunget ut fra dereguleringen, nemlig hvordan vi kan sikre finansiell åpenhet, avgrense systemisk risiko og fremme effektiv regulering".

Konferansen samler forskere som ligger i forkant av utfordringene på feltet finansiell åpenhet. Hensikten er å diskutere mulige veier videre i Europa og i USA.

Frian Årsnes, som skrev rapporten ”Beskyttelse mot derivatmisbruk”, vil holde et foredrag fra PWYP Norge.

Se program og påmelding