Industri Energi - tilslutta organisasjon med PWYP Norge

 

Kva arbeider Industri Energi med?

Industri Energi er eit fritt og uavhengig LO-forbund med om lag 60 000 medlemmer. Industri Energi er det største og mest slagkraftige fagforbundet for tilsette i industri- og energisektorane i Norge. Hovudoppgåva til forbundet er å sikre gode og trygge løns- og arbeidsvilkår.

Kvifor valde organisasjonen å tilslutta seg PWYP Norge?

Medan heile Norge nyt godt av olje- og gassinntekter, lever 2/3-delar av verdas fattige menneske i ressursrike land, utan å få del i inntektene frå naturressursane. Naturressursane høyrer til folket, og folket vil ha tilgang til informasjon om korleis ressursane blir forvalta. Dei har rett til å vita kor mykje pengar styresmaktene får frå selskapa. Det er deira pengar som forsvinn. Når selskap t.d. ikkje betalar den skatten dei skal, må staten kompensera for manglande inntekter. Lån og reduserte offentlege tenester kan vera ei løysing. Høgare skattar for lønstakarar ei anna. Uansett kva løysing ein vel, vil det gå ut over vanlege folk.
Dette er årsaka til at Industri Energi slutta seg til den viktige kampen PWYP Norge kjempar.

Kva er meirverdien med PWYP Norge for eit samla norsk sivilsamfunn? 

Publish What You Pay set viktige spørsmål på dagsorden og leiar an kampen for å få på plass lover og reglar som bidreg til openheit om pengestraumar. PWYP Norge har opparbeida seg kompetanse på dette feltet som andre sivilsamfunnsorganisasjonar ikkje har sjølve, men som me får tilgang på gjennom PWYP.


 

Hvordan har PWYP Norge samarbeidet med Industri Energi?

  • Industri Energi er en av PWYP Norges viktigste støttespillere. Forbundet har bidratt økonomisk og faglig siden oppstarten i 2006. Den nye samarbeidsavtalen gjelder for perioden 2015 til 2018.
  • I 2017 arrangerte Industri Energi i samarbeid med PWYP Norge hastemøte "Bråstopp for åpenhetstiltak i Norge?".  Møtet ble arrangert i forbindelse med at den 30. mai var fristen for partiene til å stille seg bak et av de viktgiste åpenhetstiltakene som kan gjøre noe med slikt som Panama Papers. PWYP Norge har kontaktet  partiene på Stortinget og spurt om de kommer til å stille seg bak SVs representantforslag  om utvidet land for land rapportering (ULLR). PWYP Norge har fulgt saken i ti år og har fryktet at partiene ikke gjør de bør i denne saken.
  • I 2017 deltok PWYP Norge på stand og presenterte PWYP Norges kunnskapsproduksjon på Industri Energis landsmøte 2017. 
  • I 2014 deltok PWYP Norge på stand og presenterte PWYP Norges kunnskapsproduksjon på Industri Energis landsmøte 2014. 
  • I 2014 holdt Industri Energi foredrag om rollen til fagforeninger i oljeindustrien for TRACE  2014-2015 deltakere.
  • I 2013 gjestet Mona Thowsen fra PWYP Norge Industri Energis ungdomskonferanse. Hun snakket om viktigheten av at fagforeninger er med i kampen for mer åpenhet.
  • I 2012 stilte Forbundslederne i Industri Energi, Fellesforbundet og Fagforbundet seg bak PWYP Norge sitt krav om utvidet land-for-land-rapportering av selskapers økonomiske aktiviteter. Forbundslederne ba Sigbjørn Johnsen gripe muligheten til å støtte en av vår tids viktigste kamper, at finansielt hemmelighold truer arbeidstakeres rettigheter.
  • I 2011 arrangerte PWYP Norge sammen med Industri Energi og Kirkens Nødhjelp lansering av en juridisk utredning ”HVORDAN BØR ”LAND FOR LAND” – RAPPORTERING IVERKSETTES I NORGE FOR SELSKAPER I UTVINNINGSINDUSTRIEN?”
  • PWYP Norge har samarbeidet med Industri Energi i EITI interessentgruppe i flere år.