JURK - tilsluttet organisasjon med PWYP Norge

 

Hva arbeider JURK med?

JURK (Juridisk rådgivning for kvinner) er et studentdrevet rettshjelpstiltak som arbeider med kvinners rettigheter både nasjonalt og internasjonalt. Vi yter rettshjelp i konkrete saker, gir rettighetsinformasjon og arbeider rettspolitisk.

Vårt internasjonale arbeid består i samarbeidsprosjekter og forvaltning av midler til kvinneorganisasjoner i sør som arbeider på samme måte som vi gjør.

Hvorfor valgte JURK å tilslutte seg PWYP Norge?

Flertallet av verdens fattigste er kvinner. Kapitalflukt og manglende finansiell åpenhet gjør at ressurser som burde vært brukt på tiltak mot fattigdom og diskriminering sluses ut fra fattige land.

Både i Norge og internasjonalt utsettes jenter og kvinner for menneskehandel og trafficking. Ved å fjerne bakmennenes mulighet til å anvende den økonomiske vinningen de oppnår gjennom disse kriminelle handlingene, vil forhåpentligvis færre jenter og kvinner bli ofre for menneskehandel.

Finansiell åpenhet er et virkemiddel for å gjøre det vanskeligere å forvalte økonomisk vinning som stammer fra kriminelle handlinger. JURK ser behovet for å arbeide på strukturelt nivå for finansiell åpenhet, som et ledd i arbeidet med å styrke kvinners rettigheter. Derfor valgte vi å støtte PWYP Norge.
 

 

Hvordan har PWYP Norge samarbeidet med JURK?