Kirkens Nødhjelp - organisasjon tilknyttet PWYP Norge

Juni 2012: Sigbjørn Johnsen mottar supermannkappe utenfor Finansdepartementet etter å ha lovet land for land-rapportering. Bilde: Kirkens Nødhjelp

Hva arbeider Kirkens Nødhjelp med? 

Kirkens Nødhjelp jobber sammen med partnerorganisasjoner i en rekke land for «ansvarlig forvaltning av nasjonale ressurser for rettighetsbasert utvikling». KN og partnerorganisasjoner i sør jobber blant annet opp mot utvinningsindustrien, for ansvarlig beskatning og fordeling av inntekter, for bedre miljøforvaltning og for å ivareta lokalsamfunnsrettigheter i tilknytning til utvinningsoperasjoner.

Hvorfor valgte Kirkens Nødhjelp å tilslutte seg PWYP Norge?

Publish What You Pay Norge har viktig spisskompetanse og et stort internasjonalt nettverk innenfor  åpenhet i utvinningsindustrien.

Hva er merverdien med PWYP Norge for et samlet norsk sivilsamfunn?

PWYP Norge bidrar til å samle og koordinere norske organisasjoner som jobber for økt åpenhet i utvinningsindustrien.

Kirkens Nødhjelps arbeid i nord:

Kirkens Nødhjelp jobber i Norge med politisk påvirkningsarbeid, inkludert kampanjearbeid for å bedre norsk lovverk for å sikre økt åpenhet i utvinningsindustrien. Eksempelvis arrangerte Kirkens Nødhjelp og Changemaker «Siggy-kampanjen» i 2012-13, som krevde land for land-rapportering, og finansminister Sigbjørn Johnsen lovte dette i juni 2012. Rett før de gikk av la imidlertid den forrige regjeringen frem et varslet lovforslag om slik land-for-landrapportering for norske selskaper i utlandet. Forslaget var blitt betydelig utvannet, men massivt press fra Kirkens Nødhjelp, PWYP, TJN, Changemaker og flere andre organisasjoner endte det med at Stortinget skjerpet regelverket. Med slike regler blir det vanskeligere for norske selskaper å snyte på skatten i sin utevirksomhet.

Kirkens Nødhjelps arbeid i sør: 

KN og partnerorganisasjoner i sør jobber blant annet opp mot utvinningsindustrien, for ansvarlig beskatning og fordeling av inntekter, for bedre miljøforvaltning og for å ivareta lokalsamfunnsrettigheter i tilknytning til utvinningsoperasjoner. Vi arbeider med denne tematikken i følgende land: Tanzania, Zambia, Malawi, Brasil, Guatemala, Myanmar, Sør-Afrika, Mosambik, Zimbabwe og Angola.

I 2010 etablerte KN og partnere sivilsamfunnsplattformen «Alternative Mining Indaba». Plattformen samler ulike typer sivilsamfunnsaktører for å diskutere, utvikle kapasitet  og felles handling, og dele erfaringer om gruvesektoren på tvers av land. Plattformen har spredt seg til en rekke afrikanske land, og også PWYP sine partnere i sør deltar i de regionale og nasjonale plattformmøtene.

Videre jobber KN og partnere med prosjekter for blant annet å bedre lov- og avtaleverk i tilknytning til olje, gass og gruvesektoren, for å overvåke forurensning og sikre mer ansvarlig miljøforvaltning i utvinningsområder. Lokalsamfunnets rettigheter i tilknytning til gruveoperasjoner har vært et viktig fokus for oss, her under landrettigheter, retten til kompensasjon og mot tvangsflytting av lokalsamfunn.

Hvordan har PWYP Norge samarbeidet med Kirkens Nødhjelp?

  • I 2012 arrangerte Kirkens Nødhjelp, Zimbabwe Europe Network og PWYP Norge seminaret ” Zimbabwes Diamanter; en ressurs for landet eller en fare for demokrati og utvikling?
  • I 2011 arrangerte PWYP Norge sammen med Industri Energi og Kirkens Nødhjelp lansering av juridisk utredning ”HVORDAN BØR ”LAND FOR LAND” – RAPPORTERING IVERKSETTES I NORGE FOR SELSKAPER I UTVINNINGSINDUSTRIEN?”
  • Kirkens Nødhjelp var en av våre viktigste støttespillere i 2011. Frem til oktober var Kirkens Nødhjelp vertskap for sekretariatet, og dermed administrativ partner i våre aktiviteter. Videre var det bidrag fra Kirkens Nødhjelp som gjorde oss i stand til å produsere rapporten, ”Protection from derivative abuse” i desember 2011. 
  • Kirkens Nødhjelp har vært formell juridisk partner i kapasitetsbyggingsprogrammet TRACE. Kirkens Nødhjelp har også bidratt til å støtte lokale PWYP-koalisjoner i sine partnerland, og de har bidratt i å distribuere informasjon blant sine partnere om TRACE slik at deres partnere kunne få styrket sin kunnskap på området. 
  • PWYP Norge har også samarbeidet om en fredskorpsutveksling gjennom Kirkens Nødhjelps program ”Just World Exchange”, hvor en av Kirkens Nødhjelp sine partnere i Tanzania, Sarah Shija, arbeidet i to år i sekretariatet i PWYP Norge og senere kunne bruke sin kunnskap i en stilling med større ansvar i Kirkens Nødhjelp i Tanzania.

Sarah Shija jobbet for PWYP Norge i Oslo i to år gjennom Kirkens Nødhjelps utvekslingsprogram. Foto: Liz Palm/FK

Sarah Shija forteller:

"Jeg kom til Norge 5. Mai 2009 som en del av et utvekslingsprogram gjennom Kirkens Nødhjelp i Tanzania og Kirkens Nødhjelps hovedkvarter. Planen var at jeg skulle jobbe for Publish What You Pay Norge sin kampanje i ti måneder, men før perioden var over fikk jeg utvidet oppholdet med enda et år.

Det som fascinerte meg mest med arbeidet til PWYP Norge var påvirkningsarbeidet vi var involvert i. Det var også mye å lære for meg gjennom TRACE-programmet og nettsidene. Det er en annen arbeidskultur i Europa, så det var også en av grunnene til at jeg ønsket å bli et år til.

Nå jobber jeg for Kirkens Nødhjelps sitt kontor i Tanzania som programansvarlig for ressurser og økonomi."