Les PWYP Norge sitt høyringsinnspel om Oljefondet

*Finansdepartementet har akkurat avslutta høyringa om strategien for ansvarlig investeringspraksis for Statens Pensjonsfond Utland (SPU), kalt Oljefondet*. PWYP Norge oppmodar Oljefondet om å stilla krav om openheit i selskapa dei investerer i. Slik kan fondet redusera risiko og sikra langstiktig inntening. Samtlege høyringsinnspel til Finansdepartementet kan du lesa på "deira heimesider":http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/hoeringer/hoeringsdok/2013/horing--strategien-for-ansvarlig-investe/horingsuttalelser.html?id=746898 *PWYP Norge sitt høyringsinnspel finn du her*: