Norsk Folkehjelp - organisasjon tilknyttet PWYP Norge

Foto: Werner Anderson

Norsk Folkehjelp driver flere asylmottak, i tillegg til arbeid som fremmer integrering og toleranse. Her er noen av våre medlemmer i vår ungdomsorganisasjon Solidaritetsungdom på besøk hos asylbarna ved Refstad transittmottak. Solidaritetsungdommen arrangerer leker og aktiviteter for asylbarna. 

 

Hva arbeider Norsk Folkehjelp med? 

Norsk Folkehjelp arbeider internasjonalt og nasjonalt for å bedre levekårene for utsatte grupper og for å bidra til et mer rettferdig samfunn. Vi støtter mennesker slik at de selv kan forsvare og fremme sine interesser. 

Hvorfor valgte Norsk Folkehjelp å tilslutte seg PWYP Norge? 

Norsk Folkehjelp arbeider i sammenhenger der olje- og gassressurser er et meget aktuelt tema. Alliansen mellom oljeselskaper og regjeringer i disse sammenhengene er ikke lette å påvirke. Vi så tidlig at det var nødvendig å inngå i fagnettverk som hadde en mulighet til å fungere som korrektiv på et grundig faglig grunnlag. En forutsetning var også at fagnettverket bidro til å bygge opp lokal kompetanse og kapasitet slik at korrektivet ble forankret lokalt. Å bli tilknyttet Publish What You Pay Norge ble derfor et meget fornuftig valg.

Hva er merverdien med PWYP Norge for et samlet norsk sivilsamfunn?

Som fagnettverk er PWYP viktig i Norge. Sivilsamfunnsorganisasjonene har ikke hver for seg den nødvendige kompetansen og fagkunnskapen til å kunne ha den aktive dialog som trengs med hensyn til strukturer som for eksempel Olje for Utvikling, EITI og oljeselskapene. Det har PWYP Norge.

Foto: Henrik Stabell

Sør-Sudan er rikt på naturressurser, men med svake demokratiske institusjoner og begrenset ytrings- og pressefrihet blir inntektene urettferdig fordelt. Norsk Folkehjelp støtter opplæring og kursing av journalister, som har en viktig rolle i demokratiseringen av landet. Her er noen av dem på kurs og får prøve seg på å rapportere fra petroleumssektoren. 

 

Hvordan gar PWYP Norge samarbeidet med Norsk Folkehjep?