Norsk Øko-Forum - tilsluttet organisasjon med PWYP Norge

Hva arbeider Norsk Øko-Forum med? 

Norsk Øko-Forum er en tverrfaglig interesseorganisasjon for ansatte i etater og virksomheter som arbeider mot økonomisk kriminalitet. Foreningen jobber for økt samarbeid mellom ulike grupper, for på den måten best mulig bremse utviklingen av den økonomiske kriminaliteten. 

 

Hvorfor valgte Norsk Øko Forum å tilslutte seg PWYP Norge? 

Foreningen har tradisjonelt jobbet mot den åpenbare skattekriminaliteten, men ser at uetisk skatteplanlegging også kan gå over mot skattesvik. En ansvarliggjøring av store internasjonale konserner vil være første steg på veien til forebygging av skattesvik, og sikring av inntekter til de land der virksomhet drives. Skjev fordeling av verdiene på verdensbasis utgjør en kontinuerlig trussel mot liv og helse i fattige land, og et solid skattesystem er en forutsetning for sosial vekst og trygghet.

Norsk Øko-Forum ønsker fokus på åpenhet i regnskapene, fordi dette sikrer sivilsamfunnet innsyn i de mekanismer det internasjonale næringslivet benytter, og kan eksponere misbruk.

 

Hva er merverdien med PWYP Norge for et samla norsk sivilsamfunn?

Norsk Øko-Forum har historisk sett jobbet kun nasjonalt, men ser at Norge ut fra sin solide nasjonaløkonomi bør kunne ta posisjon som et foregangsland internasjonalt, også på dette feltet. Vi ser PWYP Norge som en spydspiss i dette arbeidet. Et arbeid som for det samlede norske sivilsamfunnet tidligere har vært ukjent og/eller underkommunisert.

Et sterkt offentlig, internasjonalt fokus på problemet er et premiss for å lykkes, og her er PWYP Norge en viktig brikke.