Ny åpenhetslov ute på høring

30. april offentliggjorde Finansdepartementets arbeidsgruppe "en rapport*" med forslag til hva slags land-for-land-rapportering Norge bør innføre fra og med 1.1.2014. Arbeidsgruppen foreslo en utvidet land-for-land-rapportering som går lenger enn hva EU har foreslått. Nå er rapporten ute på "høring", og høringsfristen er 2. august.

Dersom arbeidsgruppens anbefalinger følges opp, vil Norge bli det første landet i verden som innfører en åpenhetslov som kan gjøre det mulig å finne ut om petroleums- og gruveselskaper betaler den skatten de skal betale i landene de opererer i. Grunnen til dette, er at den land-for-land-rapporteringen arbeidsgruppen har foreslått setter selskapenes skatteinnbetalinger inn i en meningsfull kontekst. I sin "rapport til Finansdepartementet" skriver arbeidsutvalget følgende:

I tillegg til å rapportere om betalinger til myndigheter, anbefaler arbeidsgruppen at rapporteringen utvides til også å omfatte krav til rapportering per land av investeringer, salgsinntekt, produksjon, kjøp av varer og tjenester samt antall ansatte. Arbeidsgruppen har lagt til grunn at slik utvidet rapportering vil ha en større verdi for interessentene ettersom betalinger til myndigheter ved dette settes inn i en større sammenheng. I tillegg foreslås at de rapporteringspliktige skal gi opplysninger om sine datterselskap, samt informasjon om hvor de ulike datterselskapene er hjemmehørende.

Etter arbeidsgruppens vurdering vil en slik rapportering bidra til økt åpenhet som trolig også vil hjelpe skattemyndighetene i forhold til deres informasjonsbehov. "Les vår kronikk om forslaget her" I en "pressemelding" fra regjeringen sa finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) følgende:

 Regjeringen ønsker å bidra til større åpenhet om betalingsstrømmer knyttet til multinasjonale selskapers virksomhet. Land-for-land rapportering er et godt og viktig bidrag for å oppnå større åpenhet. Rapporteringen bør bidra til å synliggjøre uttak av naturressurser i utviklingsland, samt pengestrømmer knyttet til slike uttak. Jeg er derfor positiv til at arbeidsgruppen har foreslått noe mer utvidede rapporteringskrav enn det som trolig vil følge av ny EU-lovgivning.

Se listen over høringsinstanser her PWYP Norge vil være blant organisasjonene som kommer med innspill til rapporten. "Les vår kortversjon av vårt forslag til ny åpenhetslov her" "Les hele vårt forslag her" Les også: "Stoltenberg vil hindre at skattesystemet undergraves" "Et enkelt tiltak mot fattigdom":