Ny næringslivsveileder til utvidet land-for-land-rapportering

En veileder i åpenhet for lik konkurranse mellom selskaper

PWYP Norge har utgitt en ny næringslivsvelieder for Utvidet land-for-land-rapportering (ULLR). Denne veilederen har som formål å vise hvorfor de utvalgte parameterne i utvidet land-for-land rapportering er utformet som de er for å bidra til lik informasjon i næringslivet. Åpenhet er kritisk for land som er bygget på prinsippet om likeverd og prinsippet om at alle mennesker har like rettigheter og like muligheter. For å ha like rettigheter og like muligheter må man ha informasjon – dette gjelder enten det er like muligheter for innsyn i myndigheters utøvelse av sin virksomhet eller det er like muligheter for innsyn i bedrifters utøvelse av sin virksomhet. Mangel på åpenhet åpner for ulik informasjon og dermed ulike rettigheter og ulike muligheter. Slik informasjonsulikhet er direkte konkurransevridende, og rapportering av LLR og ULLR er derfor ikke bare et instrument for å holde myndigheter ansvarlige for hvilke skatter og avgifter bedrifter har betalt til myndighetene, men også et viktig instrument for å sørge for like konkurransevilkår bedrifter imellom. Denne veilederen er tenkt som en kilde til hvordan ULLR kan benyttes for å sikre åpenhet for lik konkurranse mellom selskaper.

I veilederen peker vi på tre hovedpunkter:

  • Utvidet land-for-land rapportering (ULLR) er et tiltak for å likestille alle bedrifter og sørge for at nøkkeltall rapporteres for hvert enkelt land hvor selskapet har tilstedeværelse.
  • Grunnlaget for rapporteringen må være finansregnskapet – noe annet alternativ for rapportering gir ikke tillitvekkende informasjon til samfunnet.
  • For å gi mening må opplysningene rapporteres slik de inngår i konsernregnskapet – før eliminering. Elimineringer må derfor rapporteres separat.

Gjennom sitt arbeid har PWYP Norge løftet politikkforslag om utvidet land-for-land til å bli en nasjonal og en internasjonal prioritering. Både nasjonale og internasjonale organisasjoner har stilt seg bak og fremmet utvidet land-for-land-rapportering. Du kan laste ned og lese næringslivsveilederen på denne siden. Hvis du vil lese mer om vårt arbeid med ULLR, kan du gjøre det her.