PWYP Norges innspill til Open Government Partnership (OGP), handlingsplan IV

Tre pilarer for åpenhet i 2018-2020. Tre typer utfordringer.

Tre pilarer for åpenhet i 2018-2020

Regjering skriver at de ser for seg en plan som tar utgangspunkt i følgende hovedområder:

  1. Offentlige anskaffelser, opplysninger om reelle rettighetshavere og antikorrupsjon. 
  2. Åpne data og videre bruk av offentlige data.
  3. Integritet og åpenhet i forvaltningen.

Dette er et forslag fra det tidligere OGP-rådet, og kan justeres ifølge KMD.

Publish What You Pay Norge (PWYP Norge) arbeider for å få på plass lovregler for finansiell åpenhet i samfunnet generelt, men i utvinningsindustrien spesielt. Hensikten er å fremme mer bærekraftige samfunn. Vi tror at finansiell åpenhet i utvinningsindustrien, og andre industrier, vil gjøre det mulig for innbyggerne i ressursrike land å holde myndigheter og selskaper ansvarlig for hvordan samfunnets fellesressurser forvaltes.

PWYP Norge ønsker å fremme tiltak i OGP som er koordinerte og med en tydelig retning. Vi ønsker også å avgrense prioriteringer for inneværende handlingsplan i forhold til senere mulige prioriteringer som igjen kan justeres av andre OGP-råd. 

På dette grunnlaget ønsker vi å gi anbefalinger for gode tiltak og prosesser for økt åpenhet i offentlig forvaltning.

 

Tre typer utfordringer 

Formålet med Open Government Partnership (OGP) er gjennom konkrete initiativer, og ved å bruke teknologi, innovasjon og åpne data, å løse utfordringer på tre områder:

  • Transparens og åpenhet 
  • Deltakelse fra sivilsamfunn og aktivt medborgerskap
  • Ansvarlig forvaltning og demokrati

 

De tre begrepene må forstås i en samfunnsmessig helhet. Åpenhet, deltakelse og ansvarlig forvaltning opptrer verken som isolerte fenomener i samfunnet, eller handler kun om myndighetene alene. Det handler om hva som er myndighetenes rolle i samfunnet og hvordan denne rollen utøves.   

Åpenhet gjelder ikke myndigheter ensidig, men samfunnet myndighetene representerer. OGP må derfor arbeide både for åpenhet direkte fra myndigheter, men også for at åpenheten i resten av samfunnet fungerer tilfredsstillende.

Dette medfører blant annet at åpenhet i det private næringsliv også må lovreguleres på et nivå som gjør at det ikke er opp til den enkelte bedrift å overholde det som må anses som «minimumsåpenhet». Dette er helt sentralt for at den enkelte bedrift ikke selv definerer hva som er tilstrekkelig, mens det stilles konkrete krav om og hvordan myndigheter er åpne. 

Dersom det private næringsliv skal få lov til å være lukket, mens kun myndighetene og borgerne må være åpne, så vil det skape  en makt-asymmetri som på sikt undergraver en moderne norsk rettsstat, demokrati og velferdsstat.  Maktutredningen fra 2009 pekte allerede i den retningen for snart ti år siden.  De siste årenes avsløringer og lekkasjer tydeliggjør omfanget av makt – og økonomi-asymmetri i samfunnet og relasjonen til mangel på åpenhet og derigjennom tydeliggjør behovet for transparens og viktigheten av deltakelse fra sivilsamfunn og aktivt medborgerskap.

 

PWYP Norge foreslår 5 hovedforpliktelser til internasjonale åpenhetstiltak for minimum utvinningsselskaper, men fortrinnsvis for samtlige selskape.

Les mer om hva vi foreslår i vårt innspill til OGP og departementets eget utkast.