PWYP Norges kommentarer til IMFs konsultasjon om økonomisk ”spillover” i internasjonal skattlegging

PWYP Norge har sendt et innspill til Det internasjonale Pengefondet (IMF) der vi utfordrer begrepene IMF bruker i skattesaker.  IMF har invitert regjeringer, sivilsamfunn, akademia og interessenter i privat sektor til å sende sine kommentarer til temaet.

"Spillover" i skattleggingen handler om den negative konkurransen som stammer fra noen lands skattelovgivning. Lovgivningen ødelegger skattefundamentet for andre land. 

IMF har identifisert to sider av  "spillover"-problematikken. Den første er muligheten som multinasjonale selskaper benytter seg av til å unngå beskatning ved å utnytte svakheter i de ulike lands skattesystemer. Den andre er muligheten til å (ulovlig) unndra seg beskatning ved at personer med høy formue benytter seg av jurisdiksjoner med lav skatt.  

Les IMFs høringsinvitasjon her.

I innspillet PWYP Norge har sendt, utfordrer vi denne distinksjonen fordi den ikke reflekterer reelle saker i de enkelte land. Den er dermed ikke nyttig for å videreutvikle IMFs veiledning og arbeid på dette feltet.  

Tre hovedpoeng fra PWYP Norge

Det er særlig tre poeng PWYP Norge ber IMF om å inkludere i den videre analysen av saken. Det første er at selskaper må betale skatt i de land ressursene blir utvunnet. Videre bør de betale skatt i de land der ressursene blir omgjort til varer og tjenester. Det må i tillegg betales skatt i de markeder der salget av varer og tjenester finner sted.

Redusere kapitalflukt

Det andre poenget er at man må sikre en riktig sammensetning av kildeskatten for å redusere kapitalflukt. Det er også nødvendig å etablere et godt regelverk rundt reellt eierskap og kapitalgevinst. I tillegg kan kapitalflukten bli ytterligere redusert ved å holde derivatene i en separat skattebase. 

I det tredje poenget argumenterer PWYP Norge for at en utvidet land-for-land rapportering er et viktig instrument for å gi investorer kontroll over investeringene de foretar i ulike selskaper. Dette vil hjelpe investorene å verdsette selskaper på en riktigere måte. Det vil ikke alene løse alle problemer rundt flytting av profitt, det er derfor nødvendig å se på utvidet land-for-land rapportering i en større kontekst. En utvidet land-for-land rapportering vil også øke den demokratiske kontrollen av resurssutvinning og sikre lik konkurranse mellom selskaper.

En utfordring til regjeringen

PWYP Norge har sendt en kopi av brevet til det norske finansdepartement. Vi håper at finansministeren vil videreføre våre argumenter i diskusjonene under IMFs vårmøter.