Skriftlig innspill til finanskomiteen etter forslag om "Google-skatt"

 

PWYP Norge har sendt skriftlig innspill til finanskomiteens medlemmer om representantforslag om “Google skatt”.

I det skriftlige innspillet kommer det frem at PWYP Norge har gjort flere gjennomganger av multinasjonale selskapers omgåelsesmuligheter og hvilke åpenhetskrav og hvilke innrettinger i skattesystemet som kan gjøre bruk av skatteparadiser irrelevant og gjenopprette like konkurransevilkår for selskaper. Vi stiller oss selvsagt til rådighet for ytterligere redegjørelser og avklaringer.

Det handler om tillit til myndighetene

"Tilliten til myndighetene og de politiske institusjonene er under press over hele Europa. For å ivareta denne tilliten er man blant annet avhengig av at måten fellesskapets verdier finansieres på, oppleves rettferdig, også i Norge. I dag fører selskapers skatteunndragelse til store tap i inntekter til demokratier verden over", skriver MDG-politiker Une Bastholm i sitt representantforslag. 

Les grunnlaget for saken i Dokument 8:69 S (2017-2018).

Bastholm begrunner forslaget med at "Det internasjonale pengefondet (IMF) estimerer selskapers skatteunndragelse til 600 mrd. dollar til sammen globalt, altså omtrent 5 300 mrd. kroner i tapte inntekter hvert år. EU har anslått, som et forsiktig estimat, at tapt skatteinngang for EU-landene som resultat av aggressiv skatteplanlegging beløper seg til 50–70 mrd. euro per år, tilsvarende 500–600 mrd. kroner. Særlig gjelder dette tapte skatteinntekter fra teknologiselskaper og selskaper med digitale inntektsmodeller."

Les PWYP Norges høringsinnpill: 

Bruk det nasjonale handlingsrommet før det er for sent

Forslagsstilleren etterlyser også at det nasjonale handlingsrommet må benyttes. Hun skriver: "Internasjonal skatteunndragelse er noe som hovedsakelig og på sikt må løses i internasjonalt samarbeid. Men uavhengig av en slik utvikling, og inntil videre, mener forslagsstiller at Norge har et selvstendig ansvar for å forebygge skatteunndragelse og hull i skattesystemet som vrir konkurransen og tapper demokratier for inntekter. Det er også godt kjent at dagens hull i skattesystemet innebærer en alvorlig og urettferdig konkurransesituasjon for den frie pressen med redaktøransvar, og på den bakgrunn fremmer hun følgende forslag:

1. Stortinget ber regjeringen utrede ulike muligheter for å skattlegge verdiskapingen i Norge fra multinasjonale selskaper med digital inntjeningsplattform samt vise hvordan en slik skatt kan innføres på en måte som senere kan harmoneres med et ventet tilsvarende skatteregime i EU.

2. Stortinget ber regjeringen bruke internasjonalt samarbeid aktivt til å støtte opp om et felles europeisk system for skattlegging av multinasjonale selskaper, inkludert en midlertidig modell for selskaper med digital inntjeningsplattform.