Slik kan EITI styrkast i Noreg. Posisjonsnotatet for 2014.

På ønskjelista frå sivilsamfunnet står det mellom anna kontraktsopenheit, eit digitalt og søkbart aksjonærregister og utvida land-for-land rapportering. 

EITI er ein openheitsstandard som krev at utvinningsselskap offentleggjer kor mykje dei betaler til myndigheitene, og at myndigheitene offentleggjer kor mykje dei har motteke. Denne informasjonen blir samanstilt i ein EITI-rapport.

Noreg er med i denne openheitsstandarden, som baserer seg på eit trepartssamarbeid mellom stat, selskap og sivilsamfunn. I fjor vedtok den globale EITI-konferansen nye tilrådingar, som dei ber landa om å følgje opp. 

I dag sendte PWYP Norge inn sitt posisjonsnotat i høve til EITI, til Olje og Energidepartementet, som har ansvaret for EITI-implementeringa i Noreg. PWYP Norge er ein del av interessentgruppa for EITI i Noreg, og notatet representerer også synet til den nye sivilsamfunnsgruppa i EITI . Representantane frå sivilsamfunnsorganisasjonar i EITI for 2014-2016 er Industri EnergiTransparency International Norge, WWF Norge, KFUK-KFUM Global og Fagforbundet, i tillegg til PWYP Norge. 

Notatet kjem med nokre klare tilrådingar, mellom anna:

Digitalisering av rådata:

Noreg bør gå i front for å gjera offentleg informasjon tilgjengeleg i maskinlesbare format. Dette kan opna for nye tenester basert på offentleg data, og kan kome forskarar, journalistar og organisasjonar til gode. Stoltenberg-regjeringa har tidlegare teke initiativ til eit slikt forslag. 

Søkbart aksjonærregister:

Eit digitalisert og søkbart aksjonærregister vil vera eit naturleg verktøy for innbyggarar som vil ha kunnskap om dei reelle eigarane bak selskap som utvinn olje i Noreg. I følgje norsk lov er det den norske stat og norske innbyggarar som er eigar av dei petroleumsressursane som finst på norsk sokkel. 

Kontraktsopenheit:

Kontraktsopenheit i alle EITI -land vil skapa eit internasjonalt bibliotek av kontraktsvilkår, noko som igjen vil redusera informasjonsasymmetrien og styrka ressursrike land sine regjeringar. Openheit i kontraktar vil gje regjeringar tilgang til informasjon som selskapa har, og gjera regjeringar meir jambyrdige i forhandlingane med selskap. Brevet understrekar at kontraktar alt er tigjengelege via betalingstenester som Wood Mackenzie. 

Meir informasjon om selskap sine samfunnsbidrag:

Sivilsamfunnsorganisasjonane ønskjer å få reia på summane som utvinningsselskapa brukar på CSR/samfunnsansvar. Det er per dags dato ikkje klart om det i Noreg blir utført infrastrukturinvesteringar og sosiale investeringar i Noreg som ikkje er direkte relatert til feltutbyggingar.

Utvida land-for-land rapportering i Noreg:

Brevet avsluttar med å minna Olje og Energidirektoratet på at om Noreg innfører utvida land-for-land rapportering, så kan Noreg søka om såkalla "tilpassa implementering" der landet kan slutta med EITI-implementering etter 5 år utan avvik.

Noreg har innført ein "enkel" land-for-land rapportering, med nokre manglar. Ein utvida land-for-land rapportering krev at selskapa oppgjev 8 rekneskapstal, for kvart land dei er registrert i.

Les brevet frå PWYP Norge, Industri Energi, Transparency International Norge og Fagforbundet: