Sør-Varanger blir skatteparadisfri kommune!

Illustrasjon: Attac Norge

Sør-Varanger kommune har tatt et skritt nærmere å bli en skatteparadisfri kommune. 10. juni ble følgende vedtak fattet i kommunestyret:

Sør-Varanger kommune skal arbeide for at kommunen blir en skatteparadisfri kommune. Med det kreves det at de leverandører som er og blir tilknyttet Sør-Varanger kommune skal ha en åpenhet om eierskap og regnskap slik at tilknytning til skatteparadiser kan avdekkes.

PWYP Norge har samarbeidet med Attac Norge og Fagforbundet om kampanjen "Skatteparadisfri".

PWYP Norge utviklet tiltaket "utvidet land-for-land rapportering" som er delvis innført nasjonalt. PWYP Norge utviklet deretter en veileder for hvordan norske kommune kan bli en skatteparadisfrie kommuner ved å bruke utvidet land-for-landrapportering (ULLR) som offentlig innkjøpskriterium dersom virksomhet konkurranseutsettes eller ved store innkjøp.

Omgåelser av beskatning foregår ved bruk av såkalte tredjeland eller støtteland, på folkemunne kalt "skatteparadiser". Målet med å organisere deler av virksomheten via tredjeland er blant annet å unngå beskatning av inntekter i form av utbytte, renteinntekter og tjenesteleveranser. Tredjeland ligger derfor ofte som et lag mellom hovedkontorlandet (førsteland) og de operative datterselskapene (andreland). 

Utvidet land-for-land rapportering (ULLR) er et tiltak kommuner kan bruke for å skape like konkurransevilkår mellom innenlandske og utenlandske tilbydere. ULLR er et tiltak som likestiller alle bedrifter informasjonsmessig og kan kombineres med andre krav. 

Sør-Varanger kommune er den første norske kommunen som stiller konkrete krav som søker å hindre at kommunens midler forsvinner til skatteparadis.Vedtaket er tuftet på at kommunen ønsker å drive samfunnsutvikling til det beste for innbyggerne i kommunen og slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid.

Vedtaket i Sør-Varanger kom etter fellesforslag fra SV og Arbeiderpartiet og ble vedtatt med 16 mot 7 stemmer (fra Høyre og Senterpartiet). Les saksfremlegget i sin helhet her.

Et vedtak om å bli skatteparadisfri innebærer at kommunen vil kreve «utvidet land-for-land-rapportering» fra selskapene som leverer tjenester og varer til kommunen. Denne måten å rapportere på vil avdekke om selskapene bruker sin internasjonale konsernstruktur til å unngå skatt.

Vedtaket sørger for rettferdig konkurranse mellom de som skal levere tilbud til kommunen. Tilbydere som er organisert i skatteparadis kan ha lavere kostnader enn de som betaler skatt som de skal. Dette gir dem en fordel og gjør at de kan vinne anbudskonkurranser på urettferdig vis.

Pål K. Gabrielsen (SV) og Marius Møllersen (Ap) hadde forslaget om at Sør-Varanger skal bli skatteparadisfri kommune. Foto: Privat

Tidligere har vi ikke hatt mulighet til å sette opp et krav til de som kommer med anbud, at vi skal se regnskapene deres. Hvor pengene går er av avgjørende betydning. Dersom de går til skatteparadis, eller land med lite eller ingen skatt, så kan vi ha muligheten til å sette foten ned eller i hvert fall få en bedre oversikt.

Marius Møllersen, kommunerepresentant Ap

Vedtaket i Sør-Varanger (sak 056/20) lyder:

1) I anbudskonkurranser, kontrakter og i generelle innkjøpsregler skal Sør-Varanger kommune kreve "utvidet land-for-land-rapportering" fra tilbydere når kontraktsverdien og/eller det samlede årlige kommunale innkjøpet fraen enkelt tilbyder overskrider 1.300.000 kroner. Tilbyderne skal sammen med tilbud levere en land-for-land rapportering av skatter som angitt i forskrift FOR-2013-12-20-1682 om land for land rapportering §4, 1. ledd, uten hensyntagen til §4, 2. ledd, og uten å være begrenset til utvinningsindustrien. Rapporten skal inneholde opplysninger om foretakets investeringer, salgsinntekt, kostnader og antall ansatte for alle land. Betalbar skatt 1. januar og 31. desember, og betalbar skatt i resultatregnskapet må fremgå. Innkjøpsreglene spesifiserer nærmere krav til rapportering.

2) Ved siden av tilbudssum skal det spesifiseres land for land hvor stor andel av kontraktsverdi som vil tilflyte hvert enkelt land i konsernet, inklusive land med underleveranser.

3) Kommunen skal unngå å investere i skatteparadis. Selskap og fond som kommunen plasserer penger i skal følge Norges Bank Investment Management ("Oljefondet") sine forventninger om skatt og åpenhet ("Tax transparency").

Før implementering av punkt 1 og 2 i kommunens innkjøpsreglement skal kommunen ha utarbeidet en standarderklæring for oppfylling av punkt 1 og 2 som kan brukes av tilbydere som har virksomhet i kun ett land."

VI gratulerer Sør-Varanger kommune med vedtaket!

Ønsker du at din kommune skal bli skatteparadisfri? Lær mer i PWYP Norges "Veileder for skatteparadisfrie kommuner" Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål: post@pwyp.no