TRACE-runden for 2014-2015: Åpen for søknader fra Latin-Amerika

Organisasjoner, journalister og fagorganiserte fra Ecuador, Colombia, Bolivia og Guatemala som arbeider for åpenhet i utvinningsindustrien, kan nå søke på PWYP Norges TRACE-program. 

Transparency  and Accountability in the Extractive Industries (TRACE) er et kapasitetsstyrkingsprogram for representanter fra sivilsamfunnsorganisasjoner, fagforeninger og media i ressursrike utviklingsland. Fram til nå har 93 deltakere vært med i TRACE-programmet og samarbeidet med PWYP Norge om å bidra til å spre kunnskap og bidra til en offentlig debatt om åpenhet i utvinningsindustrien i sine land. 

TRACE-programmet består av to moduler, og samarbeid om informasjonstiltak mellom modulene:

Modul 1 vil bli holdt i Oslo i november 2014. Hensikten med modul 1 er at representanter for sivilsamfunn i Sør får styrket sin kunnskap om verdikjeden i utvinningsindustrien, på hvilke måter deres land kan bli tappet for egenkapital til utvikling, samt omfanget av ulike typer lekkasje. De får styrket sin kunnskap om hvilke tiltak som kan gjennomføres unilateralt eller internasjonalt for å hindre en slik tapping. Deltakerne vil få styrket sin kunnskap omkring problemstillinger i sine land og kunne reflektere og dele erfaringer på tvers av land. De skal lære å legge planer for hvordan de kan bidra til en offentlig debatt i sine egne land om hvilke problemstillinger, innganger og arbeidsmåter og mulige tiltak de mener er best for en bærekraftig utvikling. TRACE-deltakerne skal også legge en plan for hvordan de helt konkret kan bidra til en offentlig debatt i sine egne land om problemstillinger og mulige tiltak.

Mellom modulene, og før modul 2, skal deltakerne arbeide med informasjonsarbeid i sine land. Deltakerne representerer ulike organisasjoner, arbeidsmåter og innganger og utvikler selv planer for hva de mener er mest relevant å arbeide med og bidra med, og hvilke målgrupper de ønsker å nå.

Modul 2 vil bli holdt i et av de deltakende landene i løpet av første halvdel av 2015. Hvilket land det blir er enda ikke klart. Det vil bli tatt en felles beslutning i gruppa mens de er i Oslo basert på noen kriterier, blant annet hva vi kan få til som et fellesskap i hvilket land. På begge modulene skal deltakerne samarbeide opp mot en åpen konferansedag. Hensikten med modul 2 er å gå i dybden på temaet fra modul 1 som gruppa mener var viktigst.

Aktuelle kandidater kan nå sende inn søknader for TRACE 2014-2015. Denne TRACE-runden er åpen for kandidater fra Ecuador, Colombia, Bolivia og Guatemala. 

Vet du om aktuelle kandidater?

Vi oppfordrer alle våre tilsluttede organisasjoner til å spre utlysningen i sitt nettverk. Kjenner du noen dette programmet kan være aktuelt for? Vi er på jakt etter de mest motiverte kandidatene og de mest motiverte organisasjonene som er interessert i å bidra til en offentlig debatt omkring åpenhet. De skal se hvilke muligheter og tiltak for åpenhet de mener bør komme på plass i sine egne land.

Se fullstendig søknadsutlysning her.

Kriterier

Den enkelte deltaker i programmet må representere noe mer enn bare seg selv. Alle søkere skal representere og være støttet av en sivilsamfunnsorganisasjon (NGO, fagforening eller media), og må ha middels/avansert kunnskap om utvinningsindustrien. Søkeren må også kunne vise til tidligere arbeid og engasjement på området og planer om å fortsette et slikt arbeid. Det er viktig at deltakerens tilknytning til organisasjonen varer gjennom hele programperioden og organisasjonen må forplikte seg til å støtte opp omkring deltakernes og organisasjonens arbeid på området. En erklæring som er underskrevet av både deltaker og organisasjon må derfor vedlegges søknaden. 

Vi har som mål å sette sammen en kjønnsbalansert gruppe deltakere, og kvinner oppfordres spesielt til å søke på programmet.