Utviklingsland taper stort på selskapers narrespill

Selskaper omdisponerer ofte inntekt fremfor å betale plitkig skatt. Figuren viser vektet gjennomsnitt for tre grupper av land, med dagens skattepliktig inntekt som vekter. Grafikk: IMF

Internasjonale selskaper har klart å presse inntektskatten ned mot null, og land taper opp mot 15 prosent i skatteinntekter, viser en ny rapport fra Det internasjonale Pengefondet (IMF).

Rapporten ”Spillovers in international corporate taxation” (Smitteeffekt i internasjonal selskapsbeskatning) ble offentliggjort onsdag ettermiddag. IMF inviterte regjeringer, sivilsamfunn, akademia og interessenter i privat sektor til å sende sine kommentarer til arbeidet med rapporten. PWYP Norge sendte inn kommentarer om den negative effekten et lands skattesystem kan ha på et annet land. Det kan virke som om kommentarene og våre rapporter er lest nøye. IMF er tydeligere enn noen gang på hvor skadelig denne typen skatteplanlegging er på utviklingsland. 

Les: ”PWYP Norges kommentarer til IMFs konsultasjon om økonomisk ”spillover” i internasjonal skattlegging”

Tre hovedpoeng fra PWYP Norge

Det var særlig tre poeng PWYP Norge ba IMF om å inkludere i analysen. Det første var at selskaper må betale skatt i de land ressursene blir utvunnet. Videre bør de betale skatt i de land der ressursene blir omgjort til varer og tjenester. Det må i tillegg betales skatt i de markeder der salget av varer og tjenester finner sted.

Rapporten som nå er ferdigstilt viser at det er spesielt utviklingsland som er hardest rammet.  Den viser at ett lands skattesystem kan ha negativ innvirkning på andre land.

- Vårt tekniske bistandsarbeid i utviklingsland viser ofte store inntektstap gjennom hull og svakheter i det internasjonale skatteregime. Tapene som følge av svakheter i det internasjonale skatteregimet kan i noen tilfeller utgjøre 10-15 prosent av de samlede skatteinntektene, sier visedirektør Michael Keen i IMFs regnskapsavdeling i en pressemelding fra IMF

Felles handlingsplan

Situasjonen blir ikke bedre av at selskapene i stadig større grad er i stand til å flytte på immaterielle aktiva, som for eksempel opphavsrett, for å unngå skatt. IMF sier at jo flere land som gir etter for investorenes krav når det gjelder skatt, desto mer skadelidende blir det internasjonale samfunnet. At internasjonale selskaper reduserer skatten de betaler, og på lovlig vis omgår skattekrav, får store følger for landenes økonomi og undergraver evnen til å finansiere statens utgifter mens de sliter med store underskudd, skriver NTB om rapporten

G-20 og OECDs felles handlingsplan har som mål å utvikle bedre globale retningslinjer og standarder for beskatning av multinasjonale selskaper, som skal fungere effektivt på det internasjonale skattesystemet, skriver IMF

Professor i økonomi, Prem Sikka, mener at bedrifters overføring ødelegger skattegrunnlaget i verden.

Les: ”Bedrifters overføringer ødelegger skattegrunnlaget i verden” 

Finansdepartementet uten framdrift

I 2009 la det statlig oppnevnte Skattefluktutvalget fram sin innstilling om hva Norge bør gjøre for å få bukt med næringslivets kreative løsninger for å unngå skatt, skriver ABC Nyheter. 

Snart fem år etter er resultatet av høringsrunden om Skattefluktutvalgets råd ”under behandling i Finansdepartementet.”

I Norge er et av tiltakene som er gjennomført mot skatteflukt loven om land-for-land rapportering. En lov som PWYP Norge har jobbet hardt for. Loven ble innført 1. januar i år, og den krever at norske selskaper i utvinnings- og skogdriftsindustrien vil måtte rapportere noen sentrale regnskapstall, blant annet hvor mye de betaler i skatt.

I tillegg har den norske loven gått i retning av en utvidet land-for-land rapportering, som PWYP Norge arbeider for. Allerede er 15 av 18 elementer på plass, og vi er veldig nære en løsning som får åpenhetsloven til å virke etter hensikten. Det eneste som mangler er at alle kostnader oppgis for alle land i noter til årsregnskapet. Og at det ikke gis unntak. 

Les: ”Så nær er vi utvidet land-for-land rapportering” 

Marianne Marthinsen fra Arbeiderpartiet stilte spørsmål til Finansminister Siv Jensen om hun ikke er villig til å vise selskapers fulle profitt per land.

Les: ”Opperttholder svakhetene i land-for-land rapportering”