Vil KrF, Venstre og Sp støtte norsk næringsliv ved å stemme for åpenhet?

AP, SV og MDG  vil ha åpenhet om postboksimperier og oppbygging av kapital i skatteparadiser.  Stortinget skal stemme over et forslag om åpenhet på onsdag 12.12.

Norske selskaper møter en urettferdig skattekonkurranse mot globale selskaper som enkelt kan flytte rundt på overskudd. Det reduserer norske skatteinntekter.

Såkalt «Utvidet land-for-land-rapportering» (ULLR) er et tiltak som vil gjøre uønskede skattetilpasninger synlige. Dermed kan bedrifter likestilles og få like konkurransevilkår.

 

Næringslivet vil ha utvidet land-for-land-rapportering

Kravet om utvidet land-for-land-rapportering fikk massiv støtte då det var ute til høring i desember i fjor. Rundt 80% av høringsinstansene var positive til at kravet innføres, herunder høringsinstanser som Finans Norge, Den norske Revisorforening, Mediebedriftenes Landsforening, Norsk Redaktørforening, Norsk Journalistlag, Norsk Presseforbund i tillegg til en rekke norske organisasjoner. 

Les: "Nesten 80% av høringsinstansene støtter opp under PWYP Norges åpenhetskrav"

 

Stortinget vil ha utvidet land-for-land-rapportering

Et samlet Storting ville i 2015 få på plass Utvidet –land-for-land-rapportering. Daværende leder av finanskomiteen, Hans Olav Syversen (KrF), la frem et anmodningsvedtak som sa at Stortingets målsetting var å synliggjøre uønsket skattetilpasning og sikre at relevante opplysninger knyttet til LLR rapportering fra datterselskaper og støttefunksjoner i tredjeland fremkommer i regnskapet. 

Les saken: ”Hvordan stemmer partiene på Stortinget om Utvidet land-for-land-rapportering?”

 

AP, SV og MDG 

Nå har finanskomiteens medlemmer fra Ap, SV og MDG lagt frem et forslag hvor de ber Stortinget endre forskriften om  land-for-land-rapportering. Forslaget skal sikre at der det skal gis utvidede opplysninger, skal dette gis i tråd med årsregnskap og uavhengig av materialitetsgrense. Kun da blir forskriften en utvidet land-for-land-rapportering og kan virke etter hensikten.

Det er viktig fordi Finansdepartementet tok i fjor inn PWYP Norges krav om utvidet land-for-land-rapportering (investeringer, salgsinntekt, produksjonsvolum og kostnader) i forskriften om land-for-land-rapportering etter regnskapslovens § 3. I nåværende forskrift er det §4, 3 ledd som kan gjøre at  slik informasjonen fremkommer også fra skatteparadiser. Men, Finansdepartementet sørget for å ”låse” denne ”skatteparadisparagrafen". Konsekvensen er at skatteparadis-paragrafen inneholder kravene i utvidet land-for-land rapportering, men er lagt i en Tornerosesøvn i §4, 3 ledd,  slik at den ikke kan virke. Skatteparadis-paragrafen §4, 3 ledd holdes fanget bak en hengelås som heter § 4, 2 ledd. Hensikten med hengelåsen er å styre på hvilke vilkår utvidet land-for-land-opplysninger må gis.  

Les: "Skatteparadisparagraf i Tornerosesøvn"

 

I innstillingen ble det vist til oppslag i NRK den 21. mars 2018 som omtaler at flere høringsinstanser har reagert på den omtalte materialitetsgrensen som gjør at selskapene ikke trenger å rapportere fra skatteparadiser og at de ikke skulle være en kobling til årsregnskapet. Blant de som reagerte var Finans Norge, KLP og Økokrim. Det gjorde at også Ap reagerte.

 

Les: kronikk i DN 13. september 2018: "Bør rapportere om postboksimperier"

 

Åpenhetsregel i Tornerosesøvn i ett helt år

Arbeiderpartiets finanspolitiske talskvinne Rigmor Aasrud uttalte til NRK i år den 21. mars i saken ”Vil ha nye regler for norske selskaper i skatteparadis” at hun støtter kravet fra dem som vil ha mer åpenhet:

–      Jeg registrerer at veldig mange av høringsinstansene er forundret over at du må ha betalt 800.000 kroner i skatt før man må rapportere i de enkelte landene man har virksomhet. Det burde jo vært motsatt. Hvis du ikke har betalt skatt, er det jo ganske interessant for oss i Norge, sier Aasrud.

 

Det vil være merkelig om KrF, V og Sp skulle motsette seg dette åpenhetskravet når det kommer opp til avstemming i Stortinget. Imidlertid har KRF stemt mot utvidet land-for-land-rapportering hver gang det har blitt behandlet i Stortinget. Nå får KrF en ny anledning til å stemme for det de sier de er for.

 

BAKGRUNN:

  • PWYP Norge har arbeidet i ti år for å innføre forskriften utvidet land-for-land-rapportering. Forskriften vil synliggjøre hvor postboksselskaper er registrert og kapital er bygget opp. Alle kravene i forskriften er nå innført, men seks ord mangler før forskriften kan virke.
  • All bakgrunn om ULLR systematisert med en tidslinje for alle våre politiske innspill
  • Kronikk i DN 13. september 2017: Bør rapportere om postboksimperier forklarer hva som er konsekvensen av dagens mangelfulle forskrift.
  • Kronikk i Klassekampen 18. novemver 2017: Skatteparadisparagraf i Tornerosesøvnforklarer på hvilken måte ”skatteparadisparagrafen” blir holdt fanget og hvordan den kan frigis.
  • Saken er nå ferdigbehandlet i finanskomiteen og innstillingen er avgitt. Saken avventer behandling i Stortinget og kommer opp til debatt onsdag 12.12.18. 
  • Lenke til Stortingets nettside og status i saken: Skatter, avgifter og toll 2019, Prop. 1LS (2018), Innst. 3S. (2018-2019)

 

PWYP NORGES KOMMENTARER:

Publish What You Pay Norge mener at dette er et spørsmål om likhet for loven.

  • Dette kravet handler om at vi skal ha likhet for loven. Åpenhet er kritisk for land bygd på prinsippet om likeverd og prinsippet om at alle mennesker har like rettigheter og like muligheter. For å ha like muligheter må man ha informasjon – dette gjelder enten det er like muligheter for innsyn i myndigheters utøvelse av sin virksomhet eller det er like muligheter for innsyn i bedrifters utøvelse av sin virksomhet. Mangel på åpenhet åpner for ulik informasjon og dermed ulike rettigheter og ulike muligheter. For næringslivet er informasjonsulikhet er direkte konkurransevridende, sier Mona Thowsen, generalsekretær i PWYP Norge.
  • For journalister, menneskerettighetsaktivister og vanlige innbyggere i mange land som forsøker å innhente denne typen informasjon i sine land så utsettes de oftere og oftere for trakassering og drapstrusler.  Det er på høy tid at KrF, Venstre og Sp nå stemmer for at forskriften kan virke slik at mennesker slipper å risikere livene sine for å få tak i denne informasjonen, sier Mona Thowsen, generalsekretær i PWYP Norge.