WWF-Norge - tilsluttet organisasjon med PWYP Norge

Foto fra WWF-Norge sin kampanje i Lofoten. Fotograf: © Jørgen Kvalsvik

 

Hva arbeider WWF-Norge med?

WWF-Norge er et av de største naturvernfaglige miljøene blant frivillige organisasjoner i Norge, med ca 40 ansatte, over 16 500 givere og medlemmer, og en omsetning på ca.100 millioner kroner årlig. 

I Norge har vi som mål å beskytte og bevare naturverdiene og det biologiske mangfoldet i hav- og kystområder, på land og i ferskvann.

Vi forsøker også å forbedre norsk klima- og energipolitikk og vårt lovverk.

I tillegg støtter vi naturvern- og utviklingsprosjekter andre steder i verden i samarbeid med lokalbefolkning, lokale organisasjoner, næringslivsaktører og myndigheter. Dette omfatter støtte til prosesser for åpenhet, ansvarlig utvinning, og god forvaltning av olje og gass i Øst-Afrika og på Madagaskar.

Hvorfor valgte organisasjonen å tilslutte seg PWYP Norge? 

PWYP Norge har vært helt sentrale i ansvarliggjøring av norske myndigheter og norsk petroleums-sektor i prosessene som har ført til at Norge nå er «EITI-compliant», og blir ansett som et foregangsland innen vesten på oppfølging av EITI, og I prosessen med utvidet land for land rapportering. 

PWYP-Norge sin oppfølging av åpenhets- og rettighetssaker i sør er også både en inspirasjon og en konkret støtte til WWF-Norge sitt arbeid på disse feltene i Afrika.

Hva er merverdien med PWYP Norge for et samlet norsk sivilsamfunn? 

PWYP Norge har unik kompetanse og erfaring i en norsk sammenheng. De er en stor støtte og ressurs for andre NGOer som er opptatt av de sammen sakene, men som ikke nødvendigvis besitter den sammen spisskompetansen eller har mulighet til å fokusere og investere så mye i oppfølging av de tekniske og juridisk-faglige sidene ved åpenhet og sporbarhet i petroleums-sektoren.

En representant fra Bunyoro Civil Society Organisation on Oil Development, som støttes av WWF-Norge, på informasjonskontoret til Tullow Oil i Uganda. Foto: © Stefan Norris
   

Hvordan har PWYP Norge samarbeidet med WWF-Norge?

  • I 2014 arrangerte PWYP Norge og WWF Norge et diskusjonsmøte om status, erfaringer, prioriteringer og utfordringer med gjennomføringen av EITIs krav og oppfordringer i en norsk kontekst.
  • PWYP Norge har samarbeidet med WWF i EITIs interessentgruppe i flere år.