Våre publikasjoner

Nedenfor er en samling av PWYP Norges publikasjoner sortert etter utgivelsesmåned. Vi ønsker deg velkommen til å laste ned publikasjonene og bakgrunnsmaterialet, selvfølgelig uten kostnad, men vennligst oppgi oss eksplisitt om du bruker noe av vårt materiale i ditt arbeid (Title/PWYP Norway/http://www.publishwhatyoupay.no/nb/publications). Illustratørene og fotografene har opphavsrett til materialet deres.

Den siste milepælen – vil Finansdepartementet redde industrien fra kaos?

 • Equinors rapportering av utvidet informasjon er noen steder beste praksis og andre steder et fullstendig rot! Les brifingen for mer informasjon.
 • Equinor vil være godt tjent med å utvide tabellen på side 282 i årsrapporten til å inkludere informasjonen i formatet PWYP Norge har foreslått. Det er god plass i tabellen, og de har informasjonen uansett – så hvorfor ikke bare gjøre det?
 • Rapporteringen av produksjon, investeringer og kostnader trenger store forbedringer, for de ansatte trengs bare en spesifikasjon av hva som er benyttet (FTE eller ansatte) og flytte eller duplisere rapport- eringen i ULLR-tabellen. Inntektene trenger bare mindre justeringer.

Publication date:

Stopp kapitalflukt og promoter like konkurransevilkår gjennom åpenhet og beskatning

 • Tre enkle skattemekanismer er de eneste som trengs for å likestille beskatning av multinasjonale selskaper med nasjonale selskapet

 • Et hvilket som helst land kan ta i bruk disse mekanismene da de kun medfører endringer i den interne skattekoden

 • De tre mekanismene er presise da de retter seg mot bestemte transaksjonsklasser og er ikke basert på parametere eller estimater

 • Mekanismene er unike fordi ingen land som vedtar dem vil utnytte eller påvirke andre lands skattegrunnlag

Publication date:

Næringslivsveileder til utvidet land-for-land-rapportering

 • Utvidet land-for-land-rapportering (ULLR) er et tiltak for å likestille alle bedrifter og sørge for at nøkkeltall rapporteres for hvert enkelt land hvor selskapet har tilstedeværelse
 • Grunnlaget for rapporteringen må være finansregnskapet - noe annet alternativ for rapportering gir ikke tillitvekkende informasjon til samfunnet
 • For å gi mening må opplysningene rapporteres slik de inngår i konsernregnskapet - før eliminering. Elimineringer må derfor rapporteres separat.

Publication date:

Svakhetene i forskriften er tydelige ...men lovgiver sover

 • Det er svært positivt at Statoil rapporterer land-for-land informasjon sammen med årsregnskapet, og lovgiver bør sørge for at dette blir standard.
 • Statoil rapporterer fortsatt ikke elimineringer separat, men her er det lovgiver som må endre forskriften for å få en meningsfull rapportering.
 • Det er fortsatt ikke mulig å benytte formelen 1.1. skatt + betalbar skatt – 31.12. skatt til å avstemme skatt i regnskapet mot betalt skatt.

Publication date:

BERG-OG-DALBANE MEKANISMEN I VERDENSØKONOMIEN. Mark-to-Market og transaksjoner utenfor market

 • Marking-to-market er et konsept som har påvirket både regnskap og kontrakter over landegrenser i betydelig grad. Som konsept er mark-to-market bra siden det gjør regnskap mer informative, men det leder også til problemer.
 • Ett av problemene er at det aksellererer tap når markeder kollapser, og utgjør derfor en av risikofaktorene for at selskaper kan gå konkurs i en krise. Dette kan unngås ved å endre regnskapsretningslinjene for mark-to-market regnskapsføring.
 • Et annet problem er mark-to-market kontrakter hvor eiendelen befinner seg i et annet land, som oftest i et skatteparadis. Dette gir selskaper en perfekt måte å overføre ubeskattede midler til skatteparadiser, og dermed reduserer skatteregningen til landene selskapene opererer i. Løsningen på dette er å benytte lett tilgjengelige skattemekanismer til å beskatte mark-to-market fortjeneste.

Publication date:

HVORDAN FJERNE SKATTEEFFEKTEN AV SKATTEPARADISER. Beskatning over landegrensene og OMVENDT KREDITFRADRAG

 • Alle de viktigste teknikkene som benyttes til kapitalflukt kan grupperes i ett område - misbruk av manglende regulering av grenseoverskridende transaksjoner.
 • Kreditmetoden er allerede en anerkjent metode for å håndtere inntekter over landegrensene, sammen med kildeskatt.Alle de viktigste teknikkene som benyttes til kapitalflukt kan grupperes i ett område - misbruk av manglende regulering av grenseoverskridende transaksjoner.
 • Omvendt kreditfradrag kan benytte kredit-prinsippene for å håndtere grenseoverskridende kostnader og eliminere «behovet» for skatteparadiser.
 • Omvendt kreditfradrag kan lovfestes unilateralt av ethvert land, og vil automatisk utjevne konkurransesituasjonen mellom selskaper, store eller små, multinasjonale eller ikke.

Publication date:

The war against Ecuadorian press

 • A political system formed to dominate non-government-favored media
 • Secrecy around the process to select key people in institutions with influence in the formation and application of media laws
 • An aggressive propaganda strategy designed to silence any critical voice

Publication date:

Det Statoil rapporterte og det Statoil burde ha rapportert

 • Statoil rapporterte på minimum åpenhetskrav, kalt land-for-land rapportering, på en halv side i sin bærekraftsrapport for 2014. 
 • PWYP Norge viser at Statoil kunne lett ha rapportert på et meningsfullt åpenhetskrav, kalt utvidet land-for-land rapportering, på en side. 
 • Når selskaper kan presentere sin land-for-land tilstedeværelse på en side, hvorfor vil ikke politikere kreve det av selskaper? 

Publication date:

Ignoring the elephant in the room? Why financial transparency is necessary to finance development.

 • Sustainable development goals are wishful thinking unless we finance them.
 • Financial transparency and taxes are the keys to finance development.Did you know that one mechanism that can fight financial secrecy already exists? It is low cost, effective, and targeted to use. It will show where the money is built up.
 • The only thing missing is politicians willing to use it.

Publication date:

Nedstrømstall forurenser oppstrømstall

 • Nedstrømstallene i Statoil sin land-for-land rapport om oppstrømstall gjør at rapporteringen ikke er transparent.
 • Ved å rapportere på bare kjøp av varer og tjenester og ikke hele kostnaden, skapes høyere fortjeneste enn hva tilfellet er for utvinningsvirksomhet (oppstrøms).
 • Statoils rapportering er så misledende at Statoil bør publisere en ny rapport med korrekte tall for oppstrømsaktiviteter.

Publication date: