Fagforbundet: Innfør utvidet land-for-land rapportering

Fagforbundet trekker frem utvidet land-for-land rapportering i sitt høringssvar til Scheel-utvalget. Foto: Kari-Sofie Jenssen/Fagforbundet

I sitt høringssvar til Scheel-utvalget sier Fagforbundet at Finansdepartementet bør innføre utvidet land-for-land rapportering.

I desember overrakte Scheel-utvalget skatteutredningen: ”NOU 2014:13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi” til Regjeringen. Nå er rapporten ute på høring.

­– Det er avgjørende for velferdsstaten at skattenivået gjør det mulig å ha finansierte fellestjenester i samfunnet vårt, skriver Fagforbundet i sitt høringssvar.

De mener at Norge derfor bør opprettholde eksisterende skattenivå.

Les Fagforbundets høringssvar til Scheel-utvalget med konkretiseringer og beregninger.  

Selskapsskatt = farlig skatt?

Høringsinnspillet fra Fagforbundet peker på at Scheel-utvalget ser ut til å basere seg på at all skatt er skadelig for økonomisk vekst, og at selskapsskatten er den mest skadelige skatten av alle skatter.

Fagforbundet skriver at Finansdepartementet bør arbeide aktivt for tiltak mot de skadelige effektene av skattekonkurransen mellom land. I innspillet viser de til forslaget om utvidet land-for-land rapportering som PWYP Norge har utarbeidet og presentert for EU-kommisjonen.

Internasjonal skatteplanlegging

PWYP Norge har også sendt et innspill til Det internasjonale Pengefondet (IMF). Der beskriver vi hvordan noen lands skattelovgivning ødelegger for andre lands skattefundament. Vi viste til våre rapporter og formidlet da tre poenger:

  • Det første er at selskaper må betale skatt i de land ressursene blir utvunnet. Videre bør de betale skatt i de land der ressursene blir omgjort til varer og tjenester. Det må i tillegg betales skatt i de markeder der salget av varer og tjenester finner sted.
  • Det andre poenget er at man må sikre en riktig sammensetning av kildeskatten for å redusere kapitalflukt. Det er også nødvendig å etablere et godt regelverk rundt reellt eierskap og kapitalgevinst. I tillegg kan kapitalflukten bli ytterligere redusert ved å holde derivatene i en separat skattebase. 
  • I det tredje poenget argumenterer PWYP Norge for at en utvidet land-for-land rapportering er et viktig instrument for å gi investorer kontroll over investeringene de foretar i ulike selskaper.

Utvidet land-for-land rapportering vil hjelpe investorene å verdsette selskaper på en riktigere måte. Det vil ikke alene løse alle problemer rundt flytting av profitt. Derfor er det nødvendig å se på utvidet land-for-land rapportering i en større kontekst. Med denne rapporteringen vil også den demokratiske kontrollen av ressursutvinning øke, og det vil sikre lik konkurranse mellom selskaper.

IMF’s endelige rapport ”Spillovers in international corporate taxation” påpekte da at utviklingsland taper stort på selskapers narrespill. Rapporten viser hvordan internasjonale selskaper har klart å presse inntektskatten ned mot null, og at land taper opp mot 15 prosent i skatteinntekter.

Fagforeninger = farlige for selskaper?

Scheel-utvalget foreslår også å ta vekk fagforeningsfradraget i sin rapport. Fagforbundet mener i sitt innspill at dette forslaget bør avvises.

Rett før jul i 2014 offentliggjorde Storbritannia statistikk som viste at britiske arbeidere kun mottar 50,5 prosent av BNP. Til sammenligning mottok britiske arbeidere 65,1 prosent av BNP i 1976. Denne nedgangen er uovertruffen av noen annen industrialisert økonomi, forteller Prem Sikka i en kronikk. Tilsvarende tall for USA er 52,7 prosent.

På 1970-tallet var rundt 13 millioner arbeidere (55,6 prosent av arbeidsstyrken) medlemmer av fagforeninger. Kollektive forhandlinger dekket da de fleste sektorer av økonomien. I 1976 gikk 65,1 prosent av BNP til arbeidstakere som lønn. Det omfatter arbeidsgivers pensjonsopptjening.

I 1979 endret dette seg. En konservativ regjering med Margareth Thatcher kom til makten. Storbritannia ville bruke enhver anledning til å sakte, men sikkert fjerne fagforeningsmedlemskap. Thatcher mente at framtidens vekst og velstand var basert på svakere fagforeninger og billigere arbeidskraft. Næringer ble derfor privatisert og ansatte fikk lavere lønn. I 1997 mottok britiske arbeidere 52,6 prosent av BNP.

Hovedoppgaven til Scheel-utvalget var å se på selskapsskatten, og om den følger den internasjonale utviklingen. Utvalget skulle også komme med et forslag om skattelettelser. PWYP Norge mener at forslaget ikke vil bidra til felleskapets inntekter slik det står nå. En sunn økonomi er basert på at befolkningen har kjøpekraft. Det er vanskelig å se at en bærekraftig økonomi kan bygges på at folk får mindre og mindre del av BNP.