Representantforslag om rettferdig beskatning av internasjonale selskap

Representantforslag om rettferdig skattlegging av internasjonale selskap fremmet av SV. Forslaget behandles 30. september.

Stortinget i Oslo


SV la 29. mai frem et representantforslag (Dok8) om rettferdig skattlegging av internasjonale selskap. Saken vil behandles i finanskomiteen til høsten, med Une Bastholm fra MDG som saksordfører. Representantforslaget kan leses i sin helhet på Stortingets nettsider.

Dette Dok8 fremmer følgende forslag:

1. Stortinget ber regjeringen legge frem forslag om å innføre kildeskatt på royalties og renter i forbindelse med statsbudsjettet for 2020.

2. Stortinget ber regjeringen ta nødvendige steg, inkludert å fremme eventuelle nødvendige lovforslag, for å inkludere faktisk skattebetaling i anskaffelsesregelverket, og sette som forutsetning at for å kunne delta i en anbudsprosess, må et selskap rapportere om hvor mye skatt selskapet har betalt de siste årene, og rapportere omsetning, reelle eiere og kostnadsstruktur.

3. Stortinget ber regjeringen utrede hvordan verdien av brukere som innsatsfaktor i produksjonen av digitale tjenester kan regnes inn, og hvordan gevinsten av denne verdiskapningen kan fordeles mer rettferdig, og komme tilbake til Stortinget med forslag om dette.

4. Stortinget ber regjeringen utrede det norske handlingsrommet i påvente av enighet om et internasjonalt rammeverk for mer rettferdig skatt. Utredningen må inkludere innføringen av en egen omsetningsavgift på digital virksomhet, slik mange EU-land har gjort eller planlegger å gjøre, og et omvendt kredittfradrag for å bekjempe overskuddsflytting.

Det vil være åpen høring på forslaget den 30. september. Frist for å anmode om å delta på høring vil være fredag 20. september.