Høringsinnspill om hvilke skatteinnbetalinger fra oljebransjen offentligheten skal få vite om

Høring om norsk ”mainstreaming” av EITI og ny EITI -bestemmelse i petroleumsforskriften § 50b.

OED har sendt ut på høring et forslag til en ny bestemmelse i petroleumsforskriften om rapportering av mottatte betalinger. OED foreslår å oppheve forskrift om rapportering og avstemming av pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten (EITI-forskriften). Formålet med forslaget er å forenkle gjennomføringen av Extractive Industries Transparency Initiative (EITI).

Enighet om "mainstreaming". Uenighet om det skal være regnskapstall.

Det er enighet i trepartssamarbeidet i EITI om at Norge bør ”mainstreame”. Imidlertid er det stor avstand mellom partene om måten en slik forenkling skal skje på.

Forenkling, eller det  EITI omtaler som ”mainstreaming”, innebærer å bruke eksisterende norske informasjonskanaler og kontrollmekanismer slik at informasjonen som tidligere fremkom i en EITI-rapportering blir ivaretatt. I en EITI-rapport fremkommer både rapporterte skatteinnbetalinger fra selskaper, registrert mottak av skatteinnbetalinger hos myndigheter, og en avstemming av disse for å kontrollere korrektheten i informasjonen.

«Mainstreaming» betyr at vi viderefører opplysningskravet, men fjerner EITI og revisjonsselskapet som mellomledd og erstatter disse mellomleddene med regulære norske standardsystemer. Hensikten er å gi offentligheten innsyn i betalte skatter, slik at offentligheten har en mulighet for uavhengig kontroll og avstemming av skatteinnbetalinger.

Ikke konsensus med ojebransjen og Olje-og energidepartementet om åpenhet

Det er fortsatt mange deler av forvaltningen i Norge der det fremdeles er manglende åpenhet,  samtidig som nye krav fra EITI  fremdeles ikke er  på plass i Norge. Sivilsamfunnet har gjennom flere år presentert en rekke forslag som skal bidra til mer åpenhet, men som ikke er ønsket av de andre partene i trepartssamarbeidet. 

På tross av flere års arbeid har det ikke vært mulig å oppnå konsensus om åpenhetskrav mellom partene. PWYP Norge mener derfor at en norsk løsning er å ”mainstreame” EITI, altså bruke eksisterende norske kontrollmekanismer og institusjoner for å tilfredsstille EITI-formålet. «Mainstreaming» må imidlertid da tilfredsstille endel minimumskrav, noe som blant annet innebærer at både selskapenes rapportering av innbetalte skatter og myndighetenes rapportering av mottatte skatter må gjenfinnes i standardkanaler for informasjon fra henholdsvis selskaper og myndigheter.

Hvorfor vil ikke OED kreve at opplysningene fremkommer gjennom selskapenes årsregnskaper?

På tidspunktet for høringen mangler en slik informasjonskanal fra selskapene når det gjelder innbetaling av skatter. PWYP Norge mener at den eneste naturlige informasjonskanalen for innbetalinger av skatter fra selskapene er i note til det norske finansregnskapet. I Norge bruker selskaper normalt sine årsregnskaper for å offentliggjøre pålitelige tall. Selskaper har ingen andre kanaler som brukere lett har tilgang til. Dette bør derfor også gjelde når vi viderefører opplysningskrav fra EITI og skal bruke nettopp norske standardsystemer for kontroll. 

Kun ETT tall

Det er kun ett tall som utgjør betalt skatt for et selskap til et land det enkelte år. Dette tallet må derfor fremkomme på et sted der alle har tilgang til det, og PWYP Norge har foreslått at det skjer i skattenoten til selskapene. Alle andre steder enn skattenoten vil være mindre transparent og mindre tilgjengelig.

Les PWYP Norges høringsinnspill og les mer om hva saken handler om:   (sendt 15.mars 2018)

Høringsinnstanser

Det er 53 oljeselskaper, to sivilsamfunnsorganisasjoner (Transprarency International - Norge og PWYP Norge), to fagforeningsorganisasjoner (Industri Energi og LO), i tillegg til oljebransjens organisasjon (Norsk olje og gass) og arbeidsgiverorganisasjonen NHO som har mottat høringen. 

Vi oppfordrer alle organisasjoner, offentlige etater og andre organ som kan ha interesse av denne saken å sende inn sine egne høringsinnspill